Զինվորական և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.07
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական
Քննական ծրագիր