Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.01.02

Ա.01.02 − ներառում է Ա.01.03 – Մաթեմատիկական ֆիզիկա մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել