Ռադիոֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.03

Ա.04.03-ը կարող է ներառել նախկին Ա.04.01 – Փորձարարական ֆիզիկայի սարքեր և մեթոդներ մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր