Օպտիկա

Թվանիշ
Ա.04.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր