Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա

Թվանիշ
Գ.00.02

Գ.00.02 -ը ներառում է Գ.00.01 – Ռադիոկենսաբանություն և Գ.00.16 – Կենսաինֆոր­մատ­իկա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան Դիտել