Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա

Թվանիշ
Գ.00.05

Գ.00.05 -ը ներառում է Զ .03.01 – Անտառագիտություն, Գ.00.12 – Ջրակենսաբանություն և Գ.00.17 – Սնկաբանություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Դիտել