Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա

Թվանիշ
Ե.01.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր