Մեքենագիտություն

Թվանիշ
Ե.02.01

Ե.02.01-ը կարող է ներառել նախկին Ա.02.06 – Մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների դինամիկա, ամրություն մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել