Թամիրօղլյան Աննա Մամիկոնի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-