Մավիսաքալյան Մարինե Մելիքի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-