Ղազարյան Սոֆա Խաչատուրի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-