Աբաղյան Էդուարդ Արծրունու, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-