Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 15 2023
Կողմնային շղթայում չհագեցած և հետերոցիկլիկ խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Սեպ. 15 2023
Ժամանակային հեռանկարի առանձնահատկությունները մարտական գործողությունների մասնակիցների շրջանում Երևանի պետական համալսարան Կլինիկական, հատուկ հոգեբանություն ( ԺԹ.00.04 )
Սեպ. 14 2023
Սեռական խանգարումների կլինիկական դրսևորումների կապը մանկության վնասակար փորձառության հետ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն ( ԺԴ.00.07 )
Սեպ. 14 2023
Ռազմավարական հաշվառման ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ սննդարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Սեպ. 12 2023
Հայաստանի ֆլորայի IRIDACEAE JUSS. ընտանիքի պոլինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Սեպ. 09 2023
Տարբեր բնույթի տվիչների հետազոտումը կենսապատկերների կառուցման համար Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Սեպ. 09 2023
Լազերով մակածված ֆլուորեսցենցիայի փորձարարական հետազոտումը հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներում և պոլիմերներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Սեպ. 08 2023
Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Սեպ. 08 2023
Հայոց եկեղեցին ԺԶ-ԺԷ դարերի հայ ազատագրական պայքարում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 07 2023
Անձի ներընտանեկան զոհայնացման հոգեբանական առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Սեպ. 05 2023
Միակության և վերականգնման հարցեր օրթոգոնալ սպլայն համակարգերի համար Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Օգս. 30 2023
Սիրիայի Դամասկոս քաղաքում փոխակերպվող (դինամիկ) ճարտարապետության ադապտացիայի խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Օգս. 29 2023
Տնտեսական ճգնաժամերի վաղ ազդանշման հնարավորությունները և դերը ինտեգրացիոն գործընթացներում /ԵԱՏՄ երկրների օրինակով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Օգս. 28 2023
Երևանի փոքր կենտրոնի վերաարժեվորման գեղագիտական խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Օգս. 22 2023
Անձի մասնագիտական անվտանգության հոգեբանական նախադրյալների ապահովումը ՏՏ կիրառման պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )