Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Apr 28 2023
Institutional features and methodological problems of introducing the financial account into the system of national accounts of the Republic of Armenia Yerevan State University The theory of economic science and the history of economic thought ( Ը.00.01 )
Jul 01 2022
Human capital in the context of economic security and economic competitiveness Yerevan State University The theory of economic science and the history of economic thought ( Ը.00.01 )
Jun 09 2021
Ֆինանսական օգնություն և վերաբաշխում Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Apr 16 2021
Problems of improving economic competitiveness of RA in the processes of integration Armenian State University of Economics The theory of economic science and the history of economic thought ( Ը.00.01 )
Feb 17 2020
Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Jul 08 2019
Բանկային գործունեության գլոբալացման ազդեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա (Հայաստանի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Jul 08 2019
Գնաճի նպատակադրման և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Dec 25 2018
Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները (տեսական-մեթոդաբանական հարցերը) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Sep 27 2018
Տեղեկատվա-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման տեսամեթոդական հիմանխանդիրները կրթության ոլորտում (ՀՀ նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Jun 15 2018
Տնտեսական աճի կայունության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Mar 16 2018
Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Mar 01 2018
Մարդկային կապիտալի իրացման տեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Feb 16 2018
Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Dec 22 2017
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատման համաթվերի մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Apr 07 2017
Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ԻԻՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )