Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 28 2023
Ֆինանսական հաշվի ներդրման ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները և տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ ազգային հաշիվների համակարգում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուլ. 01 2022
Մարդկային կապիտալը տնտեսական անվտանգության և տնտեսական մրցունակության համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուն. 09 2021
Ֆինանսական օգնություն և վերաբաշխում Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Ապրիլ 16 2021
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Փետ. 17 2020
Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուլ. 08 2019
Բանկային գործունեության գլոբալացման ազդեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա (Հայաստանի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուլ. 08 2019
Գնաճի նպատակադրման և երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Դեկ. 25 2018
Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները (տեսական-մեթոդաբանական հարցերը) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Սեպ. 27 2018
Տեղեկատվա-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման տեսամեթոդական հիմանխանդիրները կրթության ոլորտում (ՀՀ նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուն. 15 2018
Տնտեսական աճի կայունության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Մարտ 16 2018
Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Մարտ 01 2018
Մարդկային կապիտալի իրացման տեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Փետ. 16 2018
Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Դեկ. 22 2017
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատման համաթվերի մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Ապրիլ 07 2017
Տնտեսության մասնավորեցումը և ազատականացումը և դրա դերը տնտեսական աճի մեջ (ԻԻՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )