Պարբերականներ*

Անվանում Կազմակերպություն
Երևանի պետական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Երևանի պետական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Եվրասիա միջազգային համալսարան
Երևանի պետական համալսարան
Երևանի պետական համալսարան
Երևանի պետական համալսարան
Երևանի պետական համալսարան
Երևանի պետական համալսարան

* Կայքում տեղադրված է ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկը սկսած 2010 թվականից։

Մինչև 2014 թվականը ԲՈԿ-ի պայմաններին բավարարող տարեգրքերում և ժողովածուներում տպագրված հոդվածները համարվել են ընդունելի։

Տարեգրքերն ու ժողովածուները բավարարել են հետևյալ պայմաններին: