Համացանցային դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական յուրահատկությունները (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2019

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ