Երևանի պետական համալսարան (Դեղագիտություն)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Փոշիները որպես դեղաձև: Փոշիների պատրաստման տեխնոլոգիական փուլերը:
 2. Հեղուկ դեղաձևերի դասակարգումը, առավելություններն ու թերությունները:
 3. Քսուք դեղաձևերին ներկայացվող պահանջները, առավելություններն ու թերությունները:
 4. Ստերիլ և ասեպտիկ դեղաձևեր:
 5. Հայաստանի դեղաբույսերի հումքային բազան:
 6. Բուսական դեղահումքի մթերման հիմունքները, բույսերի պահպանության իրավական հիմունքները:
 7. Դեղաբույսերի պաշարագիտության հիմնական հասկացությունները և մթերման կազմակերպումը:
 8. Դեղաբուսական հումքի որակի հսկումը, ստանդարտավորումը և հավաստագրումը:
 9. Հանրային դեղատուն, գործառույթները, դասակարգումը:
 10. Դեղերի պատրաստման կազմակերպումը:
 11. Դեղատանը ներկայացվող պահանջները:
 12. Դեղատան անձնակազմին ներկայացվող պահանջները:
 13. Դեղի առանձնահատկությունները, որոնցով այն տարբերվում է այլ սպառման ապրանքներից:
 14. Դեղերի կեղծման հիմնախնդիրը: Կեղծ դեղերի տեսակները:
 15. Ինքնաբուժման կառավարում:
 16. Դեղերի կիրառման թույլտվությունը և գրանցումը:
 17. Դեղերի շուկաների տեսակները, բնութագրիչները:
 18. Դեղերի գների վերահսկումը կառավարության կողմից:
 19. Դեղերի առաջարկ և պահանջարկ:
 20. Դեղագործական ոլորտի սպառողները: Սպառողական վարքի վրա ազդող գործոնները:
 21. Դեղերի մարքեթինգային հետազոտություններ:
 22. Դեղերի վերլուծման բաժանման եղանակները:
 23. Քրոմատագրման եղանակների դասակարգումը։ Աբսորբցիոն և բաշխիչ քրոմատագրում, դրանց համեմատական բնութագիրը։
 24. Էլեկտրամագնիսական սպեկտրի բնութագիրը` հաճախություն, ալիքի երկարություն, էներգիա, ալիքային թիվ:
 25. Կլանման օրենքները` Բուգեր-Լամբերտի և Բերի օրենքները:
 26. Դեղերի վերլուծման լյումինեսցենտային եղանակները:
 27. Լյումինեսցենցիայի տեսակները, ֆոտոլյումինեսցենցիա, ֆոսֆորեսցենցիա։
 28. Դեղերի լուծելիության վրա ազդող գործոնները։
 29. Կենսամատչելիություն, կենսահամարժեքություն, դրանց համառոտ բնութագիրը:
 30. Դեղերի կլինիկական հետազոտությունների փուլերը:
 31. Տարբեր պատճառների ներգործությունը համալիր բուժական արդյունքի մեջ. Հոտորնի էֆեկտ, Պլացեբո էֆեկտ:
 32. Բժիշկների, դեղացետների և պացիենտների փոխհարաբերությունները:
 33. Դեղագիտական բարոյագիտության և կենսաբարոյագիտության սկզբունքները:
 34. Պացիենտների առանձնահակությունները և դեղագետնեի բարոյագիտական մարտավարության սկզբունքները՝ դեղագիտական/դեղագործական հոգածություն: