Առողջապահության ազգային ինստիտուտ (Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում)

Հարցեր
 1. Հանրային առողջությունը, որպես գիտություն, նրա մեթոդաբանական հիմունքները, տեղը և դերը բժշկական և հասարակական գիտությունների մեջ
 2. Առողջության հասկացողությունը, անհատի և հանրության առողջությունը, առողջության հասկացության նոր գաղափարախոսությունը: Առողջության սահմանումը ըստ ԱՀԿ-ի:
 3. Բնակչության առողջության և հիվանդության կենսաբանական և սոցիալական ասպեկտները, օրինաչափությունները: Ինչ է սահմանում առողջություն բոլորի համար ռազմավարությունը և անհրաժեշտ պայմաններ առողջության վերաբերյալ:
 4. Շրջակա միջավայրի, կենսաբանական , հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, և բժշկական գործոնների ազդեցությունը առողջության վրա:
 5. Բնակչության ֆիզիկական զարգացում , նշանակությունը, հիմնական ցուցանիշները, և դրանց ուսումասիրության հիմնական մեթոդները
 6. Միջազգային համագործակցություն առողջապահության ոլորտում: Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (ԱՀԿ), կառուցվածքը, գործառույթները, նշանակությունը:
 7. Առողջ ապրելակերպ, սահմանում , առողջ ապրելակերպի սոցիալական և բժշկական ասպեկտներ: Առողջության պահպանում, կանխարգելում, սահմանում, սկզբունքներ, ժամանակակից խնդիրներ: Կանխարգելման տեսակները, մակարդակները, ուղղությունները:
 8. Սրտանոթային շրջանառության համակարգի հիվանդությունները՝ որպես բժշկական և սոցիալական խնդիր:Ռիսկի գործոնները:Կանխարգելման ուղղություններ: Չարորակ նորագոյացությունները, որպես բժշկական և սոցիալական խնդիր: Կանխարգելման ուղղությունները:
 9. Չարորակ նորագոյացությունները, որպես բժշկական և սոցիալական խնդիր Կանխարգելման ուղղությունները:
 10. Շաքարային դիաբետը որպես բժշկասոցիալական հիմնախնդիր: Տրավմատիզմը որպես բժշկասոցիալական հիմնախնդիր:
 11. Նյարդահոգեկան հիվանդությունները որպես բժշկասոցիալական հիմնախնդիր: Տուբերկուլյոզը որպես բժշկասոցիալական հիմնախնդիր:
 12. Վարքային խանգարումները (ծխախոտամոլություն, թմրամոլություն, ալկոհոլիզմ) որպես բժշկասոցիալական հիմնախնդիր:
 13. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ որպես բժշկասոցիալական հիմնախնդիր:
 14. ՀՀ Առողջապահության նախարարության առաքելությունը, պատմությունը, նպատակները , խնդիրները և գործառույթները:
 15. ՀՀ Առողջապահության նախարարություն՝ քաղաքականություն գերակա և ազգային ծրագրեր:
 16. Պետական առողջապահական գործակալություն (ՊԱԳ)՝նշանակությունը, գործառույթները:
 17. Առողջապահական պետական տեսչություն՝ կառուցվածքը, գործունեությունը, դերը բնակչության առողջության պահպանման և հիվանդությունների կանխարգելման գործում:
 18. Առողջապահական պետական տեսչության դերը վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանման գործում:
 19. Մասնավոր-սեփականատիրական առողջապահության համակարգի բնութագիրը՝ հիմնական առավելություններն ու թերությունները:
 20. Պետական վիճակագրական ծառայության կազմակերպման ընդհանուր սկզբունքները:Բժշկական հաշվառման և հաշվետվության ձևերը
 21. Պարտադիր և կամավոր բժշկական ապահովագրության փորձը զարգացած երկրներում: Բժշկական ապահովագրության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում:
 22. Բժշկակենսաբանական վիճակագրություն՝ խնդիրը և հիմնական ճյուղերը (առողջապահության, բժշկական, սանիտարական վիճակագրություն):
 23. Վիճակագրական գործիքների հնարավորությունները, նշանակությունը, դրանց առանձնահատկությունները և ընտրության սկզբունքները:
 24. Հավանակության տեսության հիմունքները, հիմնական օրենքները, հավաստի և անհավանական պատահույթ, համատեղելի և անհամատեղելի պատահույթներ, անկախություն և անհամատեղելիություն:
 25. Նկարագրական վիճակագրություն՝ փոփոխականների տեսակներ, չափման սանդղակներ՝ նոմինալների, կարգային, միջակայքների և հարաբերությունների սանդղակներ:
 26. Փոփոխականների բաշխման տեսակները՝ այլընտրանքային, սիմետրիկ, ասիմետրիկ բաշխում, Պուասոնի բաշխում:
 27. Հարաբերական մեծություններ: Հարաբերական ռիսկի և շանսերի հարաբերության վստահելիության սահմաններ:
 28. Ցուցանիշների ստանդարտացում, ուղղակի և անուղղակի մեթոդներով:
 29. Միջին մեծություններ՝ վարիացիոն վիճակագրություն, կենտրոնական սահմանային թեորեմ:
 30. Հիմնական վիճակագրական մեծությունների (միջին թվաբանական, ստանդարտ շեղում, դիսպերսիա, ցուցանիշ, ստանդարտ սխալ) հաշվարկ:
 31. Վիճակագրական թեստերի ընտրությունը համապատասխան խնդիրներին, փոփոխականների բնույթին և հետազոտության կառուցվածքին:
 32. Ժողովրդագրություն, որպես գիտություն և խնդիրները: Բժշկական ժողովրդագրություն: Բնակչության բնական աճ, ժողովրդագրական ցիկլ:
 33. Ընդհանուր և առաջնային հիվանդացության ցուցանիշները:
 34. Վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության ցուցանիշները:
 35. Ազգաբնակչության հիվանդացության ուսումնասիրման մեթոդները և հիվանդացության ուսումնասիրում ազգաբնակչության կանխարգելիչ զննումների տվյալներով:
 36. Հաշմանդամությունը որպես բժշկական և սոցիալական խնդիր և հաշմանդամության միտումները ՀՀ –ում:
 37. Բնակչության վիճակագրության ուսումնասիրւթյան հիմնական ուղղությունները. բնակչության ստատիկա/թվաքանակ, կառուցվածք/, բնակչության դինամիկա`/բնական և մեխանիկական շարժում/
 38. Բնակչության ծերացում, դրա հիմնական շարժիչ ուժերը և բժշկասոցիալական հետևանքները
 39. Բնակչության միգրացիայով պայմանավորված առողջապահական խնդիրները և միգրացիայի ազդեցությունը բնակչության առողջության ցուցանիշների վրա:
 40. Բնակչության բնական և մեխանիկական շարժումը, դրա վրա ազդող գործոնները, հաշվարկման մեթոդաբանություն:
 41. Ծնելիություն, հաշվարկի մեթոդները և ծնելիության մակարդակի վրա ազդող հիմնական գործոնները:
 42. Մանկական մահացության ցուցանիշների հաշվում և գնահատում, մանկական մահացության պատճառները և ազդող գործոնները: Մանկական մահացության իջեցման սոցիալ-հիգիենիկ ասպեկտները:
 43. Մայրական մահացություն՝ հիմնական պատճառները ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանություն և գնահատում:
 44. Մահացություն, ուսումնասիրման մեթոդաբանությունը և ցուցանիշները :Կյանքի միջին տևողությունը և հաշվարկի մեթոդները:
 45. Բնակչության հիվանդացության ուսումնասիրության հիմնական աղբյուրներն ու մեթոդները: Հիվանդացության ցուցանիշները, դրանց հաշվումն ու գնահատումը:
 46. Հիվանդացության ուսումնասիրությունն ըստ դիմելիության՝ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հոսպիտալացված, վարակիչ, կարևոր ոչ վարակիչ հիվանդություններով:
 47. Հիվանդացության ուսումնասիրությունը մահվան պատճառների տվյալներով: ռողջների առողջություն, ուսումնասիրությունը:
 48. Պոլիկլինիկայի կառուցվածքը, աշխատանքի կազմակերպումը: Պոլիկլինիկական սպասարկման տեղամասային սկզբունքը: Ընտանեկան բժիշկի /տեղամասային թերապևտի աշխատանքի բովանդակությունը և կազմակերպումը:
 49. Ընտանեկան բժշկի ինստիտուտ, դրա դերն առողջության առաջնային պահպանման համակարգում, աշխատանքի կազմակերպման հիմնական մոդելները և առանձնահատկությունները:
 50. Քաղաքային բնակչության շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կազմակերպումը ՀՀ-ում:
 51. Ստոմատոլոգիական ծառայության կազմակերպումը ՀՀ-ում:
 52. Հատուկ դիսպանսերների տեսակները, դրանց կառուցվածքը, աշխատանքի մեթոդները: Դիսպանսերիզացիայի որակի և արդյունավետության ցուցանիշներ:
 53. ՀՀ օրենսդրությունը մայրության և մանկության պահպանման վերաբերյալ: Մոր և մանկան առողջության պահպանման կազմակերպման հիմնական ուղղություններն ու խնդիրները:
 54. Մանկաբարձագինեկոլոգիական արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային բուժօգնության կազմակերպումը ՀՀ-ում:
 55. Կանանց կոնսուլտացիա: Աշխատանքի ձևերը և մեթոդները, հիմնական գործառույթները: Ծննդատուն ՝ կառուցվածքը և գործառույթները
 56. Մանկական պոլիկլինիկա, կառուցվածքը, խնդիրները : Առողջ և հիվանդ երեխաների սպասարկման առանձնահատկությունները:
 57. Երեխաների պոլիկլինիկական բժշկական օգնության տեղամասային սկզբունքը և դիսպանսերային մեթոդը:
 58. Վաղ մանկական տարիքի երեխաների բժշկական սպասարկման ձևերը և մեթոդները: Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների բուժ-կանխարգելիչ օգնության կազմակերպումը:
 59. Մանկական հիվանդանոց, կառուցվածքը, խնդիրները:
 60. Գյուղական բնակչության բժշկական սպասարկում. առողջության պահպանման հիմնական սկզբունքները
 61. Մենեջմենթ, նրա դերը առողջապահության մեջ, նպատակները և խնդիրները:
 62. Կազմակերպություն, կազմակերպության ընդհանուր բնութագիրը, ներկայացվող պահանջները: Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայր:
 63. Կառավարման դպրոցները: Գիտական կառավարման դպրոց:
 64. Կառավարման դպրոցները :Վարչական կառավարման դպրոց: Ֆայոլի կառավարման 14 սկզբունքներ:
 65. Կառավարման դպրոցները :Մարդկային հարաբերությունների և վարքագծային գիտությունների դպրոց:
 66. Կառավարման դպրոցները :Կառավարման գիտության դպրոց:
 67. Մենջմենթի հիմնական ֆունկցիաները՝ պլանավորում , կազմակերպում, մոտիվացիա վերահսկում:
 68. Մարդկային ռեսուրսներ հասկացություն: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման անհրաժեշտությունը առողջապահության բնագավառում: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստրատեգիական և օպերատիվ դերը:
 69. Կոնֆլիկտ, սահամնում, առաջացման պատճառները և տեսակները:Կոնֆլիկտի կառավարում:
 70. Սթրեսի առաջացման պատճառները, ստրեսի կառավարման ձևերը:
 71. Առաջնորդություն, առաջնորդության ոճերը, առաջնորդության շարքի տեսություն
 72. Առաջնորդության ոճերը և x-երի և y-ների տեսություն:
 73. Մոտիվացիա, մոտիվացիայի տեսությունները և մեթոդները:
 74. Ժամանակի կառավարում:
 75. Մենեջմենթի մոտեցումները/գործընթացային, համակարգային և իրավիճակային/:
 76. Անձանակազմի հավաքագրում, ընտրություն , կողմնորոշում:
 77. Աշխատակազմի զարգացման միջոցները և ձևերը:
 78. Խմբեր և թիմեր, թիմային աշխատանք:
 79. Ռազմավարական պլանավորում՝ SWOT -ի վերլուծությունը ՝ որպես ռազմավարական պլանավորման գործիք:
 80. Բուժօգնության որակի կառավարում. Բուժօգնության որակը, որակի ապահովման համակարգը: Ա. Դոնաբեդյանի որակի գնահատման եռկոմպոնենտային մոդելը:
 81. Առողջապահության տնտեսագիտություն՝ նպատակները, հիմնախնդիրները, առանձնահատկությունները:
 82. Շուկայական հարաբերությունները առողջապահության ոլորտում:
 83. Արդյունավետության ձևերը առողջապահությանմեջ՝բժշկական, սոցիալական, տնտեսական:
 84. Առողջապահության տնտեսական արդյունավետության հասկացությունը:
 85. Հիվանդություններից առաջացած տնտեսական վնասը (ուղղակի, անուղղակի): Կանխված վնասը, բժշկական ծրագրերի տնտեսական արդյունավետությունը:
 86. Առողջապահության նյութատեխնիկական բազայի ընդլայնման և ամրապնդման խնդիրները:
 87. Առողջապահական հիմնարկություններում աշխատանքի նորմավորումը և վարձատրման հիմնական մեթոդները:
 88. Առողջապահական հիմնարկությունների տնտեսական գործունեության հաշվառում և վերլուծություն, վերլուծության մեթոդներ:
 89. Առողջապահության ֆինանսավորում. Առողջապահության ֆինանսավորման հիմունքները, ֆինանսավորման աղբյուրները ՀՀ-ում:
 90. Բժշկական ծառայությունների վճարման ձևերը՝ բժշկական ծառայությունների գնագոյացման սկզբունքները, մեխանիզմները, տեսակները:
 91. Առողջապահության պլանավորում. նշանակությունը, սկզբունքները, տեսական հիմունքները:
 92. Պլանավորման հիմնական մեթոդները շուկայական տնտեսավարման պայմաններում: Առողջապահության պլանավորման ձևերն ու մեթոդները:
 93. Առողջապահության զարգացման ընթացիկ և նպատակային պլաններ: Տարածքա-ճյուղային պլաններ:
 94. Առողջապահության զարգացման կարևորագույն ցուցանիշները: Ամբուլատոր պոլիկլինիկական և ստացիոնարային բժշկական օգնության պլանավորումը:
 95. Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներն ու դրանց կառավարումը, ֆինանսական ռիսկի իջեցման մեխանիզմները առողջապահությունում:
 96. Բժշկական ստանդարտներ՝ նշանակությունը և ձևերը: Որակի կառավարման համակարգի կառուցման սկզբունքները ISO ստանդարտներում: Որակի վերահսկման տեխնոլոգիաներ:
 97. Մարքեթինգ, մարքեթինգի անհրաժեշտությունը առողջապահության մեջ:
 98. Բժշկական ծառայությունների շուկայի առանձնահատկությունները և մարքեթինգը առողջապահության մեջ:
 99. Պարտադիր ապահովագրությունը առողջապահության համակարգում:
 100. Տնտեսական գործունեության էֆֆեկտիվությունը առողջապահության համակարգում: