ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թվականի հունվարի 18-ի 03-Ն հրամանը

 

Ստորև ներկայացված են թվանիշերին, նրանց անվանումներին ու շնորհվող բնագավառներին վերաբերող փոփոխությունները:

Անվանափոխվել են հետևյալ թվանիշերը՝

  • Զ.01.01 - Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա (նախկինում՝ Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա)

  • Ը.00.06 - Միջազգային տնտեսագիտություն (նախկինում՝ Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ)

  • Ժ.01.01 - Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն (նախկինում՝ Հայ դասական գրականություն)

  • ԺԳ.00.03 - Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա) (նախկինում՝ Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա)

  • ԺԹ.00.01 - Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն (նախկինում՝ Հոգեբանության տեսություն և պատմություն)

ԺԲ.00.04 – Դատական իրավունք մասնագիտության մեջ ընդգրկվել է վարչական դատավարություն մասնագիտացումը:

ԺԷ.00.04 - Արվեստի տեսություն և պատմություն նաև Ժէ.00.05 – Տեխնիկական գեղագիտություն և դիզայն մասնագիտությունները հանվել են, դիզայն մասնագիտությունը ներառվել է ԺԷ.00.03- Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ մասնագիտության ներքո՝ դարձնելով վերջին թվանիշի անունը  Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն:

ԺԹ.00.02- Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն մասնագիտությունը ներառվել է ԺԹ.00.03- Սոցիալական հոգեբանություն մասնագիտության մեջ

ԻԳ.00.04 – Միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ  աստիճանաշնորհման բնագավառում ներառվել է պատմական գիտությունները:

Կից հրամանի ֆայլը: