Բազմաֆունկցիոնալ տեղակալված կարբո- և ազացիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետոքացախաթթվի N-արիլամիդների և էլեկտրաֆիլ ալկենների փոխազդեցության հիման վրա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ի.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Ի.Մարկոսյան (1.03 MB)
Ընդդիմախոս Ք.Վ.Բալյանի կարծիքը
Ք.Վ.Բալյան (1.25 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Արիակ» (1.1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սարգսյան (391.5 KB)