ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա)

Հարցեր
 1. Ֆիզիոլոգիան որպես փորձարարական գիտություն։
 2. Մարսողությունը բերանի խոռոչում, ծամում, կլլում
 3. Մարսողությունը ստամոքսում
 4. Մարսողությունը բարակ աղիներում
 5. Լյարդի մարսողական և ոչ մարսողական գործառույթները
 6. Մարսողությունը հաստ աղիքում, կղազատում
 7. Բջիջը որպես նյութափոխանակության ֆիզիոլոգիական գործընթացների միավոր
 8. Ընկալիչների տեսակները, հարմարումը
 9. Ջերմային հաշվեկշիռ, ջերմության կարգավորումը և ախտաֆիզիոլոգիան
 10. Բջջաթաղանթի ուղիներով անցնող պոտենցիալից կախված հոսանքները, իոնային անցուղիներ և պոմպեր
 11. Միջին ուղեղի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը
 12. Գործողության պոտենցիալի ծագման մեխանիզմը և փուլային վերլուծությունը
 13. Կենսաբանության մեջ կառավարման շղթաների հիմնական տարրերը, դինամիկ և ստատիկ վարքը
 14. Հանգստի պոտենցիալի առաջացման իոնային մեխանիզմը
 15. Նյարդային համակարգի ծայրամասային բաժին
 16. Էլեկտրատոն և խթան
 17. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ողնուղեղա-գլխուղեղային և ուղեղաբնային բաժիններ
 18. Արյան հոսքը, զտումը, միզագոյացման սկզբունքները երիկամներում
 19. Երկարատև ապաբևեռացման ընթացքում իմպուլսային լիցքերի գոյացումը
 20. Լիմբիական համակարգ և վարք
 21. Ջրային և էլեկտրալիտային բալանսը և խանգարումները
 22. Քիմիական սինապսային հաղորդում։ Սինապսների փոխազդեցությունը
 23. Մակուղեղի առջևի բլթի համակարգեր
 24. Միզուղիներ, մեզի խտության կարգավորումը
 25. Մկանային կծկման մոլեկուլային մեխանիզմը և կարգավորումը, մկանի էներգետիկան
 26. Սեռական ռեֆլեքսներ
 27. Օրգանիզմի հարմարումը ֆիզիկական և ոչ ֆիզիկական բեռնավորվածության հանդեպ
 28. Հարթ մկանների կառուցվածքա-գործառական առանձնահատկությունները
 29. Վահանագեղձ
 30. Դիրքի և շարժման նյարդային կարգավորումը
 31. Հարվահանաձև գեղձեր
 32. Էկոլոգիական ֆիզիոլոգիա՝ հարմարում բարձրությանը, բարձր և ցածր ճնշմանը, ստորջրյա սուզմանը, աղմուկին և վիբրացիային
 33. Աշխատունակության սահմանները, հոգնածություն և հյուծվածություն, աշխատունակության և պիտանիության թեստեր
 34. Շարժողական համակարգերի ընկալիչները․ մկանաթելեր և ջղային օրգաններ
 35. Մակերիկամների կեղևային շերտի հորմոններ
 36. Սննդանյութերի բաղադրությունը, սնման նորմեր
 37. Ողնուղեղային շարժողական ռեֆլեքսներ
 38. Հավելյան/ սփռուն/ ներզատական համակարգեր
 39. Սննդանյութերի յուրացումը, սննդային օրաբաժնի կազմում, մարմնի քաշի և մակերեսի հաշվարկներ
 40. Ուղեղաբնի շարժողական կենտրոնները
 41. Արական վերարտադրողական համակարգի հորմոնային կարգավորումը
 42. Ենթաստամոքսային գեղձ
 43. Ուղեղիկի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը
 44. Արյան ձևավոր տարրեր՝ էրիթրոցիտներ, արյան խմբեր, ռեզուս գործոն
 45. Իգական վերարտադրողական համակարգի հորմոնային կարգավորումը
 46. Հիմնային կորիզներ/ գանգլիաներ/
 47. Արյան ձևավոր տարրեր՝ լեյկոցիտներ
 48. Սեռական հասունացում և դաշտանադադար
 49. Մակարդման արյունականգ, հակամակարդիչ մեխանիզմներ
 50. Սեռական վարք, հղիություն, ծննդաբերություն և կրծքով կերակրում
 51. ԿՆՀ Ինտեգրատիվ գործառույթների տեղայնացումը և որոշակիացումը
 52. Արյան ձևավոր տարրեր՝ թրոմբոցիտներ
 53. Նյութերի տեղափոխումը բջջի ներսում
 54. Քուն և արթուն վիճակ
 55. Արյան պլազման և արյան պաշտպանիչ գործառույթները
 56. Մակերիկամների ուղեղային շերտի հորմոններ
 57. Գիտակցության և խոսքի նյարդաֆիզիոլոգիական առնչությունները
 58. Սրտային ցիկլի փուլերի վերլուծությունը, սրտամկանի դրդունակությունը և հաղորդականությունը
 59. Մեծ կիսագնդերի կեղևի դաշտերը։ Սոմատովիսցերալ պրոեկցիոն դաշտերը կեղևում և աֆերենտ մուտքի հսկողություն
 60. Կալցիումի և ֆոսֆորի հավասարակշռության հոմեոստազը
 61. Պլաստիկություն, ուսուցում, հիշողություն
 62. Հիպոթալամուսի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը
 63. Նյարդային համակարգը տեղեկատվության տեսության տեսանկյունից
 64. Արյան մակրո- և միկրոշրջանառություն, արյան ճնշում, անոթազարկ
 65. Ծարավ և քաղց
 66. Սրտի կծկումների էներգետիկան և հարմարվածությունը տարբեր ծանրաբեռնվածություններին
 67. Ընդհանուր օբյեկտիվ , սուբյեկտիվ, ինտեգրատիվ զգայական ֆիզիոլոգիա
 68. Արյունատար անոթների տեսակները, անոթային համակարգի գործառական կազմակերպումը, արյան հոսքի և ծավալի չափումը
 69. Մակուղեղի հետին բլթի համակարգեր
 70. Վիսցերալ զգայունություն, պրոպրիոռեցեպցիա
 71. Մաշկային մեխանոռեցեպցիա, թերմոռեցեպցիա
 72. Ավշային համակարգի գործառույթները, ավշաշրջանառություն
 73. Ճակատային բլթերի գործառույթները
 74. Արյան շրջանառությունը առանձին օրգաններում և ախտաբանական վիճակներում
 75. Տեղեկատվության տեսություն, տեղեկատվության չափանիշները հոգեբանության մեջ
 76. Էլեկտրական սինապսային հաղորդում
 77. Թալամուսի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը
 78. Ներշնչման և արտաշնչման մեխանիզմը
 79. Թոքային օդափոխություն և գազափոխանակություն, պերֆուզիա և օքսիգենացում
 80. Լսողական վերլուծիչ
 81. Նոցիցեպցիա, ցավային և հակացավային համակարգեր, ցավի արգելակում
 82. Հյուսվածքների գործառական բնութագիրը
 83. Տեսողական վերլուծիչ, լույսի և մթության ընկալման նյարդաֆիզիոլոգիան և հոգեֆիզիկան
 84. Թթվածնի և ածխաթթու գազի փոխադրումը արյան միջոցով, թթվահիմնային հավասարակշռություն
 85. Հյուսվածքային շնչառություն, կարգավորումը և թթվածնային քաղց
 86. Շնչառական ռիթմի կենտրոնական ծագումը և շնչառության կարգավորումը
 87. Քիմիական զգացողությունների բնութագիրը, համի և հոտի զգայություն
 88. Նյութափոխանակության չափանիշները և չափման եղանակները, ախտորոշիչ նշանակությունը
 89. Անդաստակային վերլուծիչ
 90. Սոմատովիսցերալ տեղեկատվության հաղորդումը ողնուղեղում