Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Հարցաշար
Ֆինանսներ
Հարցեր
 1. Ֆինանսների ժամանակակից բնորոշումները, զարգացումները և դրսևորումները։
 2. Ֆինանսական համակարգը ՀՀ-ում։
 3. Ֆինանսական շուկան, դասակարգումը, դրանց տեսակների առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 4. Ֆինանսական շուկայի գործառույթները ՀՀ-ում։
 5. Ֆինանսական ինստիտուտները և դրանց տեսակները ՀՀ-ում։
 6. Դրամի շուկան, ֆինանսական գործիքները, մասնակիցները։
 7. Կապիտալի շուկան, ֆինանսական գործիքները, մասնակիցները։
 8. ՀՀ բյուջետային համակարգը և միջբյուջետային հարաբերությունները։
 9. Պետական բյուջեի ծախսերի բովանդակությունը, կազմը, կառուցվածքը ՀՀ-ում։
 10. Պետական բյուջեի եկամուտների բովանդակությունը, կազմը, կառուցվածքը ՀՀ-ում։
 11. Պետական բյուջեի պակասուրդը, դրա ծածկման ֆինանսական աղբյուրները ՀՀ-ում։
 12. Հարկերի էությունը, գործառույթները։
 13. Ուղղակի հարկերը, դրանց տեսակները և դրույքաչափերը։
 14. Անուղղակի հարկերը և դրանց դրույքաչափերը։
 15. Հարկային վարչարարությունը ՀՀ-ում։
 16. ՀՀ տեղական բյուջեները։
 17. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։
 18. Ծրագրային բյուջետավորում։
 19. Պետական պարտքի էությունը, տեսակները, դրա կառավարման ֆինանսական գործիքները ՀՀ-ում։
 20. Մաքսային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, կազմը, կառուցվածքը և մաքսային քաղաքականությունը ՀՀ-ում։
 21. Ֆինանսական վերահսկողության էությունը և մարմինները ՀՀ-ում։
 22. Պետական կենսաթոշակային ապահովագրությունը ՀՀ-ում։
 23. Կենսաթոշակային բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում։
 24. Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը և գործառույթները:
 25. Ոչ կյանքի ապահովագրության էությունը և տեսակները ՀՀ-ում։
 26. Կյանքի ապահովագրության էությունը։
 27. Կորպորատիվ կազմակերպությունների վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները։
 28. Կորպորատիվ կազմակերպությունների ֆինանսների էությունը, ֆինանսական հարաբերությունները և գործառույթները։
 29. Կորպորատիվ կազմակերպությունների ֆինանսների կազմակերպման սկզբունքները և մեթոդները։
 30. Կորպորատիվ կազմակերպությունների դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները։
 31. Ֆինանսական պլանավորման էությունը, նպատակը և խնդիրները կորպորատիվ կազմակերպություններում։
 32. Բյուջետավորման էությունը, նպատակը և խնդիրները կորպորատիվ կազմակերպություններում։
 33. Կորպորատիվ կազմակերպությունների եկամուտների և ծախսերի բյուջեն, դրա կառուցվածքի և հոդվածների առանձնահատկությունները։
 34. Կորպորատիվ կազմակերպությունների դրամական հոսքերի բյուջեն, դրա կառուցվածքի և հոդվածների առանձնահատկությունները։
 35. Կորպորատիվ կազմակերպությունների կապիտալը, կազմը, տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները։
 36. Պասիվների կառուցվածքի, սեփական ակտիվների շահութաբերության և ֆինանսական լծակի խնդիրները կորպորատիվ կազմակերպություններում։
 37. Ծավալ-ծախս-շահույթ կապի խնդիրները կորպորատիվ կազմակերպություններում։
 38. Գործառնական լծակի, շահութաբերության շեմի, ֆինանսական կայունության պաշարի խնդիրներն կորպորատիվ կազմակերպություններում։
 39. Գործառնական արդյունքի իրացումից հասույթը և դրա վրա ազդող գործոնների տնտեսական նշանակությունը։
 40. Կորպորատիվ կազմակերպությունների դրամական կուտակումները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 41. Առևտրային կազմակերպությունների շահույթի տնտեսագիտական բովանդակությունը, կազմը և հաշվապահական հաշվետվություններում արտացոլման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 42. Շահութաբերության ցուցանիշների համակարգը։
 43. Շահույթի պլանավորման առանձնահատկությունները արտադրության ոլորտում։
 44. Բաժնետիրական ընկերությունների շահութաբաժնային քաղաքականությունը։
 45. Բաժնետիրական ընկերությունների շահույթի օգտագործման ուղղություները։
 46. Կորպորատիվ կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատման ցուցանիշները։
 47. Կորպորատիվ կազմակերպությունների հիմնական կապիտալը, դրա վերարտադրության և օգտագործման ցուցանիշները։
 48. Կորպորատիվ կազմակերպությունների շրջանառու կապիտալի ֆինանսական կառավարումը։
 49. Կորպորատիվ կազմակերպությունների ֆինանսական հոսքերը, պլանավորումը և գնահատումը։
 50. Ներդրումային գործունեությունը և ներդրումային ծառայությունների մատուցումը ՀՀ-ում։
 51. Ներդրումային ֆոնդերի գործունեության կարգավորումն ու կայացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 52. Կենսաթոշակային համակարգը և կենսաթոշակային ֆոնդերի գործունեության հիմնապնդիրները ՀՀ-ում։
 53. Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորման հիմնախնդիրները։
 54. Փողի էության և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները և փողի զարգացման արդի առանձնահատկությունները։
 55. Միջազգային արժութային գոտիները և արժութային համակարգերի արդի զարգացումները։
 56. Գնաճի պատճառները, դրսևորման ձևերը և կարգավորման հիմնախնդիրենը ՀՀ-ում։
 57. Դրամաշրջանառության կարգավորման և դրամավարկային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 58. Հաշվարկավճարային համակարգի գործողության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 59. Վարկի անհրաժեշտությունը, գործառույթները, տեսակները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում։
 60. ՀՀ կենտրոնական բանկի գործառույթները և դրանց ազդեցության մեխանիզմները ազդեցությունը բանկային համակարգի վրա։
 61. ՀՀ վարկային համակարգի զարգացման արդի միտումները։
 62. Փոխատվական կապիտալի միջազգային շուկան և միջազգային վարկային հարաբերությունները։
 63. Բանկային համակարգի կառուցվածքի փոփոխության արդի միտումները։
 64. Առևտրային բանկերի կողմից միջոցների հավաքագրման և տեղաբաշխման արդի առանձնանահտկությունները։
 65. Առևտրային բանկերի կողմից ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը և դրանց միտումները ՀՀ-ում։
 66. Առևտրային բանկերի եկամուտների, ծախսերի և շահույթի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 67. ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից իրացվելիության կառավարման հիմնական գործիքները։
 68. Ժամանակակից բանկային ծառայությունների մատուցումը և դրանց զարգացման միտումները ՀՀ-ում։
 69. Բանկային ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 70. ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքը և գործառույթների իրացման հիմնախնդիրները։
 71. ՀՀ-ում շրջանառվող արժեթղթերը և դրանց թողարկման ու առևտրի կարգավորման առանձնահատկությունները։
 72. Ներդրումային արժեթղթերի տեսակները և դրանցով հրապարակային առևտրի կարգավորումները ՀՀ-ում:
 73. Վճարային արժեթղթերի տեսակները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 74. Ածանցյալ արժեթղթեր` տեսակները, առանձնահատկությունները և դրանց շուկայի կայացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 75. Արժեթղթերի գնի վրա ազդող հիմնական գործոնները և վերլուծության ֆունդամենտալ ու տեխնիկական մեթոդները։
 76. Բաժնետոմսերի գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 77. Պարտատոմսերի եկամտաբերությունը և դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները ՀՀ-ում։
 78. Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաները, դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 79. Արժեթղթերի բորսայական շուկայի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 80. ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ենթակառուցվածքային համակարգերը և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը։
 81. Ռիսկի գնահատումը և կառավարումը ներդրումային գործընթացում։
 82. Փաթեթի ռսիկ և եկամտաբերություն, դիվերսիֆիկացում և օպտիմալ փաթեթի ձևավորում։
 83. Փաթեթների պորտֆելների օպտիմալացման հիմնական տեսությունները։