Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում)

Հարցաշար
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
Հարցեր
 1. Ոչ գծային ծրագրավորման /ՈԳԾ/ խնդիրներ: ՈԳԾ խնդրի լավագույն լուծման Կուն-Թակերի անհրաժեշտ պայմանները: Կուն-Թակերի թեորեմը:
 2. Ամբողջաթիվ ծրագրավորման խնդիրներ:
 3. Դինամիկ ծրագրավորման խնդիրներ, օպտիմալության սկզբունքը և Բելմանի անդրադարձ հավասարումը:
 4. Ուռուցիկ ծրագրավորման խնդիրներ։
 5. Խաղերի տեսության հիմնական հասկացությունները, խաղերի դասակարգումը, տեսակները և ձևայնացումը: Հակամարտ վերջավոր խաղեր, maxmin և minmax ֆունկցիաների կիրառումը, Նեշի լուծում։
 6. Կոոպերատիվ խաղեր․Վերջավոր քանակությամբ խաղացողների խաղի բաշխույթը, խաղի Նեյման-Մորգենշտերնի լուծումը։ Երեք խաղացողների խաղի լուշումը։
 7. Էջվորդի արկղը և դիրքային խաղեր:
 8. Տնտեսական աճ: Հարրոդ-Դոմարի մոդելը և նրա մոդիֆիկացիաները:
 9. Սոլոուի մոդելը: Հավասարակշռության իրավիճակ: Կուտակման «ոսկե կանոնը»:
 10. Գնաճի մոդելավորումը: Ֆիլիպսի կորը:
 11. Դրամական շուկայի մոդելներ: Դրամի առաջարկի և պահանջարկի մոդելավորումը: LM կորը:
 12. Սպառման տեսության մոդելներ: Ֆիշերի միջժամանակային ընտրանքի մոդելը: Մոդելյանիի կենսական ցիկլի վարկածը: Ֆրիդմանի եկամտի հաստատուն լինելու վարկածը:
 13. Չեմբերլենի մենաշնորհի մոդելը:
 14. Դինամիկ մոդելներ. կատարյալ մրցակցային շուկայում գնագոյացման սարդոստայնանման մոդելը, ազգաբնակչության մոդելը, մոբիլիզացման մոդելը, սպառազինությունների մոդելը, գիշատիչ- զոհ մոդելը:
 15. Պաշարների կառավարման մոդելներ.պաշարների կառավարման հիմնական մոդելը, արտադրական մատակարարումների մոդելը, զեղչով մատակարարումների մոդելը, պաշարների կառավարման դինամիկ մոդելը:
 16. Սատոնի մոդելը: Դորֆման-Շտեյների պայմանը:
 17. Ոչ գծային գնագոյացման ընդհանուր մոդելը: Քոուզի ենթադրությունը: Քոուզի պրոբլեմի լուծման ձևերը:
 18. Կուրնոյի մոդելը: Ստեկելբերգի երկշնորհային մոդելը: Բերտրանի մոդելը:
 19. K մոտակա հարևանների մեթոդը։
 20. Գլխավոր բաղադրատարրերի եղանակը:
 21. Քլաստերային վերլուծություն։
 22. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը և այդ եղանակով ստացված գնահատականների հատկությունները:
 23. Գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Գծային ռեգրեսիոն մոդելների համակարգեր: Մնացորդների վերլուծություն: Դարբին – Ուոթսոնի չափանիշը:
 24. Հետերոսկեդաստիկություն. հայտնաբերման եղանակները և շտկման մեթոդները (կշռված փոքրագույն քառակուսիների եղանակը):
 25. Դասական միագործոն գծային ռեգրեսիայի մոդելի սահմանումը և Գաուս-Մարկովի թեորեմը(ապացույցով) BLUE գնահատականներ:
 26. Ստացիոնարության ստուգման թեստեր. ստանդարտ սխալի մեթոդը, Բոքս-Պիրսի Q վիճակագրությունը և Լյունգ-Բոքսի LB վիճակագրությունը: Դիքի-Ֆուլերի միավոր արմատ թեստը:
 27. Ստացիոնար ժամանակային շարքեր: «Սպիտակ աղմուկ» գործընթաց, AR(1) գործընթացի ստացիոնարության պայմանը, ապացույցը:
 28. Ժամանակային շարքեր՝ սահմանում, տեսակները և բաղկացուցիչները։ Ստացիոնար և ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր և ստացիոնարացում։ Կոինտեգրացվող ժամանակային շարքեր։
 29. Միաչափ ստացիոնար ժամանակային շարքերի ARIMA (p,d,q) մոդելավորում։ AR(p), MA(q) և ARMA (p,q) մոդելների hատկությունները, ստացիոնարության պայմանները։ ARIMA (p,d,q) մոդելավորման Բոքս-Ջենքինսի մեթոդաբանությունը։
 30. Բազմաչափ ժամանակային շարքերի մոդելներ՝ ավտոռեգրեսիոն-բաշխված լագերով, սխալների ճշգրտման, վեկտորական սխալների ճշգրտման մոդելներ (Vector Error correction models) և վեկտորական ավտոռեգրեսիայի (VAR) մոդելներ։ Առանձնահատկությունները և գնահատման մեթոդները։