Ավագ դպրոցականի հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունն անգլերենի ուսուցման գործընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Պ. Ասատրյանի կարծիքը
Ս.Պ. Ասատրյան (841.38 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Հ. Ֆլջյանի կարծիքը
Լ.Հ. Ֆլջյան (489.9 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Ավետիսյան (510.9 KB)