Անգլերենի համակցված ուսուցման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ԲՈՒՀում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ի.Կարապետյանի կարծիքը
Ի.Կարապետյան (210.93 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Բաղդասարյանի կարծիքը
Ս.Բաղդասարյան (1.33 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Թորգոմյան (1.02 MB)