Պրոտոնա-կալիումական պոմպը բակտերիաներում օքսիդավերականգնման համարժեքների դոնորի բնույթը և նրանց դերը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2000

Հաստատված