Առողջապահության ազգային ինստիտուտ (Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն)

Հարցեր
 1. Հիգիենայի զարգացման հիմնական էտապները:
 2. Սննդագիտության ժամանակակից պատկերացումները, հայեցակարգերը և զարգացման հեռանկարները:
 3. Ռացիոնալ սննդի սկբունքները: Հաշվեշռված սննդի հայեցակարգը:
 4. Օրգանիզմի էներգածախսը, էներգիայի և նուտրիենտներիհանձնարարվող հիգիենիկ նորմերը: Մարմնի հավելյալ զանգված, գիրացու, ոորոշման եղենակները:
 5. Սպիտակուցներ, պահանջը, դերը մարդու սննդում, քանական և որակական նորմավորման ժամանակակից սկզբունքերը:
 6. Ճարպեր, պահանջը, հիգիենիկ նշանակությունը:
 7. Ածխաջրատներ, դրանց նորմավորումը, դերը մարդու սննդում: Մաքրազտված (ռաֆինացված) և «պաշտպանված» ածխաջրատներ:
 8. Վիտամիններ, դասակարգումը, նշանակությունը մարդու սննդում:
 9. Ջրալուծ վիտամիններ, նշանակությունը, նորմավորումը և անբավարության հետևանքները:
 10. Ճարպալուծ վիտամիններ, նշանակությունը, նորմավորումը և անբավարության հետևանքները:
 11. Վիտամինային անբավարարության պատճառները, տեսակները և կանխարգելումը:
 12. Հանքային տարրեր, դասակարգումը, նշանակությունը մարդու սննդում:
 13. Սննդային թունավորումներ, դասակարգումը: Սննդային տոքսիկոինֆեկցիաներ, համաճարակաբանությունը և կանխարգելումը:
 14. Սննդային բակտերիալ տոքսիկոզներ, կանխարգելումը:
 15. Սննդային միկոտոքսիկոզներ, կանախարգելումը:
 16. Սննդային թունավորումներ ոչ միկրոբային ծագման:
 17. Թունավորումներ քիմիական նյութերով(քսենոբիոտիկներով):
 18. Հացի կենսաբանական և սննդային արժեքը: Որակը բնորոշ ցուցանիշները, արատները:
 19. Կաթի և կաթնամթերքի դերը մարդու սննդում:
 20. Կաթը որպես մարդկանց հիվանդություններ փոխանցող գործոն:
 21. Մսի և մսամթերքի կենսաբանական և սննդային արժեքը:
 22. Մսի միջոցով մարդուն փոխանցվող ինֆեկցիոն և հելմինթային հիվանդությունները:
 23. Ձկան կենսաբանական և սննդային արժեքը: Ձկան սանիտարական գնահատականը:
 24. ԽԵԿ միսը և ձուկը որպես հելմինթոզների փոխանցման գործոն:
 25. Ձվի սննդային և կենսաբանական արժեքը: Համաճարակաբանական նշանակությունը:
 26. Մրգերի և բանջարեղենի դերը մարդու սննդում:
 27. Սննդային ճարպեր:
 28. Սննդամթերքի պահածոյացման եղանակները:
 29. Կենսաբանական ակտիվ հավելումներ: Դասակարգումը:
 30. Սննդային հավելումներ, դասակարգումը, պահանջներ դրանց կիրառման վերաբերյալ:
 31. Սննդամթերքի անվտանգություն: Անվտանգության ցուցանիշներ:
 32. Կենցաղային և խմելու նպատակով ջրամատակարարման աղբյուրի ընտրության հիմնական սկզբունքները:
 33. Ջրամատակարարման աղբյուրների տեսակները, դրանց սանիտարահիգիենիկ բնութագիրը, սանիտարական պաշտպանության հիգիենիկ սկզբունքները:
 34. Ապակենտրոնացված տնտեսակենցաղային ջրամատակարարմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները:
 35. Խմելու ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ:
 36. Ջրի որակի լավացման մեթոդները և սկզբունքները:
 37. Ջրի վարակազերծման մեթոդների համեմատական հիգիենիկ բնութագիրը:
 38. Կեղտաջրերի մաքրման, վնասազերծման և վարակազերծման մեթոդների հիգիենիկ բնութագիրը:
 39. Ջրամատակարարման համակարգի աղտոտման աղբյուրները և դրանց բնութագիրը, ջրամբարների սանիտարական վիճակը և պաշտպանությունը:
 40. Ջրային օբյեկտների աղտոտվածության հիգիենիկ չափանիշները(ՍԹԽ):
 41. Բնական ջրերի հանքային կազմի հետ կապված հիվանդությունների զարգացումը:
 42. Ջրային գործոնի համաճարակաբանական նշանակությունը:
 43. Ջրային օբյեկտների արտադրական կեղտաջրերով աղտոտումից պաշտպանվելու միջոցառումներ, սանիտարական կանոններ և նորմեր:
 44. Խմելու ջրի որակի լաբորատոր –արտադրական հսկողության բովանդակությունը և կազմակերպումը:
 45. Հողի կազմի և հատկության հիգիենիկ նշանակությունը:
 46. Հողի սանիտարական պաշտպանություն և բնակավայրերի մաքրման հիգիենիկ պահանջները:
 47. Հողի աղտոտման աղբյուրները, էկզոգեն քիմիական նյութերի հիգիենիկ նորմավորումը:
 48. Հողի կենսաբանական և քիմիական աղտոտման աստիճանի հիգիենիկ գնահատում:
 49. Հողի համաճարակաբանական նշանակությունը: Ինքնամաքրում:
 50. Օդի աղտոտման աղբյուրները ժամանակակից պայմաններում, համեմատական հիգիենիկ բնութագիրը:
 51. Աղտոտված մթնոլորտային օդի ազդեցությունը մարդու առողջության, կյանքի սանիտարական պայմանների վրա:
 52. Մթնոլորտային օդում վնասակար նյութերի հիգիենիկ նորմավորման սկզբունքները և մեթոդները (ՍԹԽ, ԱԿԱՄ (ОБУВ)):
 53. Երեխաների և դեռահասների ֆիզիկական զարգացման հետազոտության մեթոդները:
 54. Ֆիզիկական զարգացման աքսելերացիա:
 55. Աճող օրգանիզմի անատոմոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:
 56. Երեխաների առողջական վիճակի գնահատումը: Առողջական խմբեր: Դպրոցում ուսանելու պատրաստվածության որոշումը:
 57. Ուսումնա-դաստիարակչական գործընթացի հիգիենիկ հիմունքները:
 58. Նախադպրոցական և դպրոցական երեխաների օրվա ռեժիմի կազմման հիգիենիկ հիմքերը:
 59. Նախադպրոցական հիմնարկների նախագծմանը, սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ:
 60. Դպրոցների նախագծմանը, սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ:
 61. Աշխատանքի հիգիենան, խնդիրները, զարգացման համառոտ պատմությունը:
 62. Թունաբանությունը որպես աշխատանքի հիգիենայի կարևորագույն բաժին:
 63. Արտադրական թույներ: Տեսակները, դրանց ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, ներթափանցման ուղիները:
 64. Արտադրությունում թունավոր գազանման նյութերի և օրգանական լուծիչների հիգիենիկ բնութագիրը, ազդեցությունը օրգանիզմի վրա:
 65. Արտադրական պայմաններում մետաղների և նրանց միացությունների ազդեցությունը օրգանիզմի վրա:
 66. Արտադրական միջավայրի վնասակար գործոնների նորմավորումը, ՍԹԽ և այլն:
 67. Փոշին որպես վնասակար արտադրական գործոն:
 68. Փոշու ազդեցությամբ պայմանավորված հիվանդություններ և դրանց կանխարգելումը:
 69. Լուսավորությունը արտադրությունում, անհրաժեշտությունը, հիգիենիկ գնահատումը:
 70. Արտադրական օդափոխության տեսակները և նշանակությունը:
 71. Արտադրական ցնցում և դրա հիգիենիկ նշանակությունը:
 72. Արտադրական աղմուկ, ուլտրաձայն, ինֆրաձայն, ազդեցության կանխարգելումը:
 73. Կանանց աշխատանքային հիգիենայի հիմնական խնդիրները և առանձնահատկությունները:
 74. Մթնոլորտային ճնշում (բարձր և ցածր), կեսոնային հիվանդություն, կանխարգելման ուղիները:
 75. Միկրոկլիմայական պայմանները աշխատավայրում: Հիմնական ցուցանիշները:
 76. Աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի նորմավորումը:
 77. Մասնագիտական հիվանդություններ և դրանց կանխարգելումը:
 78. Անհատական պաշտպանության միջոցները արտադրությունում:
 79. Ատոմակայանները և դրանց արտադրական վնասակարությունները: Հայկական ատոմակայան:
 80. Սանիտարապաշտպանիչ գոտու հիգիենիկ պահանջներ:
 81. Աշխատանքի ֆիզիոլոգիա, մտավոր և ֆիզիկական աշխատանք, հոգնածություն:
 82. Աշխատանքի հիգիենան թունաքիմիկատների և հանքային պարարտանյութերի հետ աշխատանքի ժամանակ, կանխարգելիչ միջոցառումներ:
 83. Իոնացնող ճառագայթման բնական աղբյուրները:
 84. Իոնացնող ճառագայթման աղբյուր հանդիսացող սարքավորումների օգտագործումը բժշկության մեջ:
 85. Ռենտգենոլոգիական և ռադիոախտորոշման հետազոտությունների ժամանակ հիվանդների ռադիացիոն անվտանգություն:
 86. Բուժանձնակազմի ռադիացիոն անվտանգությունը ռադիոախտորոշման և ճառագայթային թերապիայի ժամանակ:
 87. Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման մեթոդները:
 88. Հիվանդանոցների հողամասին, մասնաշենքերի հատակագծին ներկայացվող պահանջներ:
 89. Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների կանխման հիգիենիկ միջոցառումները:
 90. Շրջակա միջավայրի ֆիզիկական գործոնների հիգիենիկ բնութագիրը:
 91. Շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության ռիսկի գնահատման մեթոդոլոգիան (հիմնական էտապները):
 92. Շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված որոշ հիվանդությունների նկարագրություն:
 93. Մթնոլորտային օդի ֆիզիկական հատկությունների հիգիենիկ նշանակությունը:
 94. Մթնոլորտային օդի քիմիական կազմը և ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
 95. Արևային ճառագայթում, կենսաբանական և հիգիենիկ նշանակությունը:
 96. Ակլիմատիզացիայի հիգիենիկ հիմնախնդիրները:
 97. Կլիմայական գործոնների հիգիենիկ բնութագիրը (բարձր, ցածր մթնոլորտային ճնշում, եղանակային պայմաններ և այլն), ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
 98. Եղանակի հիգիենիկ բնութագիրը, ազդեցությունը մարդու առողջության վրա:
 99. Ուռուցքածին նյութերը և դրանց հիգիենիկ գնահատումը:
 100. Ուրբոէկոլոգիա: Քաղաքային բնակչության կենսական միջավայրի աղտոտումը: