Առողջապահության ազգային ինստիտուտ (Համաճարակաբանություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Համաճարակաբանության առարկան, մեթոդը և խնդիրները: Համաճարակաբանության սահմանումը որպես գիտություն: Համաճարակաբանության կապը բժշկական այլ գիտությունների և առարկաների հետ:
 2. Համաճարակաբանության խնդիրները արդի ժամանակաշրջանում:
 3. Հիվանդության փոխանցման մեխանիզմների տեսակները և նրանց բնութագիրը:
 4. Համաճարակաբանական ախտորոշման սահմանումը: Համաճարակային պրոցեսի ախտորոշիչ նշանները:
 5. Համաճարակաբանության նշանակությունը բժշկության և ժողովրդական տնտեսության մեջ
 6. Հասկացություն համաճարակաբանական հսկողության մասին:
 7. Համաճարակագիտության պատմությունը:
 8. Համաճարակաբանական ախտորոշման ինֆորմացիոն ապահովումը:
 9. Համաճարակագիտության զարգացման հիմնական ուղղությունը արդի ժամանակաշրջանում: Ուսմունք հարուցիչների փոխանցման մեխանիզմների մասին:
 10. Տարափոխիկ հիվանդությունների հայտնաբերման և հաշվառման ապահովումը:
 11. Ուսմունք համաճարակային պրոցեսի մասին: Վարակային հիվանդությունների հարուցիչների ծագումը:
 12. Օպերատիվ համաճարակաբանական վերլուծություն:
 13. Բնական-կլիմայական և սոցիալական գործոնները համաճարակաբանական պրոցեսում։
 14. Տարափոխիկ հիվանդությունների օջախների համաճարակաբանական հետազոտություն:
 15. Վարակի աղբյուրները, նրանց սահմանումները
 16. Տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելման որակի և արդյունավետության գնահատման մեթոդական հիմունքները:
 17. Ընկալությունը տարափոխիկ հիվանդությունների նկատմամբ:
 18. Հակահամաճարակային աշխատանքների կազմակերպչական հիմունքները:
 19. Փոխանցման մեխանիզմների տեսությունը:
 20. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական առանձնահատկությունները:
 21. Բնական օջախայնության տեսակները:
 22. Հայաստանում հակահամաճարակային ծառայության կազմակերպումը և սանիտարական օրենսդրություն:
 23. «Բնական օջախ» և «օջախ» հասկացությունների սահմանումը:
 24. Միջոցառումների պլանավորման մեթոդական հակահամաճարակային համակարգում: Գնահատում։
 25. Վարակի փախանցման մեխանիզմը: Հարուցիչների տեղակայման և փոխանցման մեխանիզմի համապատասխանությունը:
 26. Տարափոխիկ հիվանդությունների օջախների համաճարակաբանական հետազոտություն:
 27. Ուսմունք համաճարակային պրոցեսի մասին: Վարակային հիվանդությունների հարուցիչների ծագումը:
 28. Օպերատիվ համաճարակաբանական վերլուծություն:
 29. Համաճարակային գործընթացի արտահայտությունները: Համաճարակային օջախ: Համաճարակային օջախի գոյատևման սահմանները և տևողությունը: Էնդեմիկ և էկզոտիկ հիվանդություն:
 30. Հայաստանի հանրապետության տարածքի սանիտարական պաշտպանությունը վարակների ներմուծումից: Հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաներ:
 31. Համաճարակային գործընթացի քանակական բնութագիրը` սպորադիկ հիվանդություն, էպիդեմիա, պանդեմիա:
 32. Տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները մարդկանց տեղաշարժման ճանապարհին
 33. Հասկացություն նոզոարեալի մասին, տեսակները, սահմանումը:
 34. Հիվանդությունների տարբեր խմբերի համաճարակային ախտորոշման առանձնահատկությունները` վիրուսային, բակտերիալ, պարազիտար և այլն:
 35. Վարակային հիվանդությունների զարգացումը և դասակարգումը: Հասկացություն սապրոֆիտիզմի և պարազիտիզմի մասին: Մակաբույծների ծագումը և նրանց էվոլյուցիան:
 36. Ոչ տարափոխիկ հիվանդությունների ընդհանուր համաճարակաբանության յուրահատկությունները:
 37. Տարափոխիկ հիվանդությունների դասակարգումը: Տարափոխիկ հիվանդությունների դասակարգման ժամանակակից մոտեցումները:
 38. Լաբորատոր հետազոտությունները հակահամաճարակային միջոցառումների համակարգում: Հիվանդությունների դեպքի սահմանում։
 39. Տարափոխիկ հիվանդությունների վերացման հիմնահարցը: Նրանց վերացման հիմնական նախադրյալները: Բնական ծաղիկ, պոլիոմիելիտ, մալարիա։
 40. Իմունականխարգելման դերը վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի համակարգում:
 41. «Մեկ առողջության» հայեցակարգը և ինտեգրացված համաճարակաբանական հսկողություն։
 42. Սանիտարական լուսավորչության խնդիրները, սկզբունքները և մեթոդները։
 43. Բժշկա-հիգիենիկ կրթությունը հակահամաճարակային միջոցառումների համակարգում։
 44. Տարափոխիկ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ստեղծումը: Ակտիվ և պասիվ իմունիզացիա:
 45. Վարակի աղբյուրի վրա ազդեցության միջոցները: Հիվանդների հոսպիտալիզացիայի և մեկուսացման մեթոդները:
 46. Բնական աղետների և արտակարգ իրավիճակների պայմաններում հակահամաճարակային միջոցառումները:
 47. Կենդանիների` որպես վարակի աղբյուրի նկատմամբ իրականացվող միջոցառումները:
 48. Համաճարակաբանության վիճակագրական վերլուծություն:
 49. Վարակի փոխանցման ճանապարհների ընդհատմանը ուղղված միջոցառումները:
 50. Համաճարակաբանության կապը բժշկական աշխարհագրության, հիգիենայի, սոցիալ հիգիենայի և այլ առարկաների հետ:
 51. Դեզինֆեկցիայի, դեռատիզացիայի և դեզինսեկցիայի գիտական հիմունքները:
 52. Համակարգչային վերլուծությունը համաճարակաբանությունում:
 53. Ընդհանուր և կիրառական իմունիզացիա: Ախտորոշման և հետազոտությունների իմունոլոգիական մեթոդները:
 54. Համաճարակաբանության սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունը:
 55. Ոչ տարափոխիկ հիվանդությունների համաճարակաբանությունը, սկզբունքները և մեթոդները:
 56. Ընդհանուր իմունոլոգիա:
 57. Կենսաբանական սպառնալիքներ։ Կենսահաբեկչություն` հնարավոր հարուցիչներ:
 58. Աղիքային վարակների կանխարգելման հիմնական միջոցառումները:
 59. Համաճարակային պրոցեսի դրսևորումը:
 60. Հիվանդությունների սոցիալ-էկոլոգիական դրսևորումը
 61. Բոտուլիզմ:
 62. Էպիդեմիկ պարօտիտ:
 63. Վիրուսային հեպատիտներ: Հեպատիտ B:
 64. Նախակենդանիներով հարուցված հիվանդություններ։ մեոբային դիզենտերիա:
 65. Դիֆթերիա:
 66. Գեոհելմինթոզներ։ Ասկարիդոզ: Տրիխոցեֆալոզ։
 67. Բնական ծաղիկ:
 68. Նախակենդանիներով հարուցված հիվանդություններ։ Բալանտիդիազ: Ամեբիազ։
 69. Սալմոնելյոզ:
 70. Ժանտախտ:
 71. Լեյշմանիոզներ: Մաշկային լեյշմանիոզ։
 72. Բրիլլի հիվանդություն:
 73. Գրիպ և ռեսպիրատոր վիրուսային այլ վարակներ:
 74. Էպիդեմիկ բծավոր տիֆ:
 75. Էպիդեմիկ պարօտիտ:
 76. Կապույտ հազ:
 77. Հեմոռագիկ տենդեր: Էբոլա տենդ
 78. Ոջլային և տզային հետադարձ տիֆ:
 79. Կատաղություն:
 80. Բիոհելմինթոզներ։ Էխինոկոկոզ:
 81. Խոլերա:
 82. Կոնտակտային հելմինթոզներ։ Էնտերոբիոզ: Հիմենոլեպիդոզ։
 83. Լեգիոնելոզ:
 84. Էնցեֆալիտներ։ Ճապոնական էնցեֆալիտ:
 85. Բակտերային դիզենտերիա:
 86. Պոլիոմիելիտ:
 87. Լեյշմանիոզներ: Ընդերային լեյշմանիոզ։
 88. Կառավարվող և չկառավարվող վարակների օրինակներ։
 89. Վիրուսային գաստրոէնտերիտներ:
 90. Զոոնոզներ-գեոհելմինթոզներ։ Տոքսակարոզ:
 91. Լեպտոսպիրոզներ:
 92. Նախակենդանիներով հարուցված հիվանդություններ։ Լյամբլիոզ:
 93. Փոխանցողների դերը համաճարակային պրոցեսում` մոծակներ, տզեր և այլն:
 94. Վիրուսային հեպատիտներ: Հեպատիտ С:
 95. Հեմոռագիկ տենդեր։ Ղրիմ-Կոնգո և այլն։
 96. Վնասվածքային վարակներ` հարուցված պայմանական պաթոգեն միկրոօրգանիզմներով:
 97. Կարմրուկ:
 98. Սիբիրյան խոց:
 99. Հիվանդություններ, որոնք փոխանցվում են ոչմալարիային ինվազիվ մոծակներով։
 100. Վիրուսային հեպատիտներ: Հեպատիտ A:
 101. Մենինգոկոկային վարակ:
 102. Փոխանցողների դերը համաճարակային պրոցեսում` լվեր, ոջիլներ, մլակներ և այլն:
 103. Ներհիվանդանոցային վարակներ (թարախա-բորբոքային հիվանդություններ):
 104. Բիոհելմինթոզներ։ Եզան և խոզի երիզորդ:
 105. Որովայնային տիֆ, A և B պարատիֆեր:
 106. Բիոհելմինթոզներ։ Տրիխինելոզ:
 107. Օպորտունիստական վարակներ։ Պնևմոցիստոզ: Կրիպտոսպորիդիոզ։
 108. Տուբերկուլոզ։
 109. Դեղորայքակայուն տուբերկուլոզի խնդիրը:
 110. Մալարիա։ Հայաստանում մալարիայի վերացման գիտական հիմքերը։
 111. Ռիկոտսիոզներ (Q տենդ և այլն):
 112. Փայտացում:
 113. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ:
 114. Հայաստանի իմունիզացիայի ազգային օրացույց։
 115. Վիրուսային հեմոռագիկ տենդ (երիկամային համախտանիշով, Մարբուրգ, Լասս և այլն):
 116. «Նոր» տարափոխիկ հիվանդությունների գոյացման հնարավորությունները:
 117. Ծանր սուր շնչառական համախտանիշ:
 118. Բրուցելոզ։
 119. Համաճարակների առաջացման գիտական նախադրյալները: Թռչնագրիպ և այլն:
 120. Ջրծաղիկ