ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Հարցեր
 1. Ֆինանսների էությունը և գործառույթները։
 2. Ֆինանսական համակարգի ոլորտները և օղակները։
 3. Ֆինանսների կառավարման էությունը և մարմինները։
 4. Ֆինանսական վերահսկողության էությունը։
 5. Ֆինանսական շուկայի էությունը, հատվածները և գործառույթները։
 6. Արժեթղթերի շուկան, հատվածները և գործառույթները։
 7. Արժեթղթերի էությունը, բնութագրիչները և դասակարգումը։
 8. Ֆինանսական ինստիտուտների ընդհանուր բնութագիրը։
 9. Կենսաթոշակային և ներդրումային հիմնադրամները։
 10. Պետական բյուջեի էությունը և դրա սոցիալ–տնտեսական նշանակությունը։
 11. ՀՀ բյուջետային համակարգը և դրա կազմակերպման սկզբունքները։
 12. Պետական բյուջեի ծախսերի բովանդակությունը։
 13. Պետական բյուջեի եկամուտների բովանդակությունը, կազմը և կառուցվածքը։
 14. Պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրները։
 15. Համայնքային բյուջեները և դրանց ձևավորման սկզբունքները։
 16. Համայնքային բյուջեների եկամտային աղբյուրները և դրանց ամրապնդման ուղիները։
 17. Համայնքային բյուջեների ծախսերն ու դրանց արդյունավետության բարձրացման ուղիները։
 18. Միջբյուջետային հարաբերությունները և դրանց կատարելագործման ուղիները։
 19. Համայնքային բյուջեների դոտացիան, սուբսիդիան և սուբվենցիան։
 20. ՀՀ բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը և դրա կատարելագործման ուղիները։
 21. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը, լծակներն ու գործիքները։
 22. Հարկերի էությունը և գործառույթները։
 23. Հարկերի ծագման ու ձևավորման էվոլյուցիան։
 24. Հարկերի տեսակները և դրանց դասակարգումը։
 25. Հարկման սկզբունքները և դրանց կիրառման ժամանակակից մոտեցումները։
 26. Հարկային բեռը և հարկման արդյունավետությունը։
 27. Հարկերի հաշվարկման մեթոդաբանական մոտեցումները։
 28. Հարկային իրավունքի էությունը, աղբյուրները և գործառույթները։
 29. Հարկային օրենսդրությունը և նրա բաղկացուցիչ տարրերը։
 30. Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման ընդհանուր բնութագիրը և բնորոշ գծերը։
 31. Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման էվոլյուցիան անուղղակի հարկերի մասով։
 32. Հարկային օրենսդրության ձևավորման ու բարեփոխման էվոլյուցիան ուղղակի հարկերի մասով։
 33. Հարկային օրենսդրության ձևավորման էվոլյուցիան հարկման հատուկ ռեժիմների մասով։
 34. Հարկային պարտավորությունների հաշվարկման օրենսդրական և մեթոդաբանական ընդհանուր հիմքերը։
 35. Հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կատարելագործման մոտեցումները ուղղակի հարկերի մասով։
 36. Հարկային պարտավորությունների հաշվարկման կատարելագործման մոտեցումները անուղղակի հարկերի մասով։
 37. ՓՄՁ–ների արդյունավետ հարկման անհրաժեշտությունը և նշանակությունը։
 38. ՓՄՁ–ների դասակարգման մոտեցումներն ու չափանիշներ արտերկրում։
 39. ՓՄՁ–ների դասակարգման և հարկման հիմնախնդիրները ՀՀ–ում։
 40. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և նրա առաջացման պատճառները։
 41. Հակաճգնաժամային միջոցառումների արտերկրյա փորձը։
 42. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դասերը։
 43. ՀՀ հակաճգնաժամային միջոցառումները և դրանց բարելավման ուղիները։
 44. Հարկագանձման մոտեցումները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։
 45. Արտաբյուջետային հիմնադրամները, դրանց էությունը և դերը։
 46. ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության էությունն ու հիմնական ձևերը։
 47. ԿԲ դերը և խնդիրները։
 48. ՀՀ բանկային համակարգը և նրա օղակները։
 49. Վարկի անհրաժեշտությունը և ձևերը։
 50. Առևտրային բանկերի պասիվային գործառնությունների էությունը։
 51. Առևտրային բանկերի եկամուտները և դրանց տեսակները։
 52. Առևտրային բանկերի ծախսերը և դրանց տեսակները։
 53. Առևտրային բանկերի շահույթը և դրա հաշվարկման մոտեցումները։
 54. Իրացվելիության հիմնախնդիրները առևտրային բանկերում։
 55. Բանկային ռիսկը և դրա տեսակները։
 56. Առևտրային բանկերի հիմնադրման ընթացակարգը ՀՀ–ում։
 57. Բանկերի գործունեության կարգավորման հիմնական տնտեսական նորմատիվները։
 58. Բանկերի գործունեության գնահատման ցուցանիշները։
 59. Անկանխիկ հաշվարկները և դրանց կազմակերպման սկզբունքները։
 60. Պլաստիկ քարտերով հաշվարկների կազմակերպումը ՀՀ–ում։
 61. ՀՀ տարածքում կիրառվող վճարամիջոցները և հաշվարկի ձևերը։
 62. Ապահովագրության և վերապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը։
 63. Կազմակերպությունների դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները։
 64. Կազմակերպությունների ֆինանսների կազմակերպման սկզբունքները և ֆունկցիաները։
 65. Արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերը։
 66. Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը, պլանավորումը և բաշխումը։
 67. Շրջանառու կապիտալի կազմը և կառուցվածքը։
 68. Կապիտալ ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրները կազմակերպություններում։
 69. Գործառնական լծակ, շահութաբերության շեմ, ֆինանսական կայունության պաշար։