ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ (Հայոց լեզու)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Հայոց լեզվի կազմավորումը և զարգացման փուլերը:
 2. Գրական լեզվի երկու տարբերակները՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն:
 3. Հնչյունաբանություն. հնչյուն և հնչույթ:
 4. Հնչյունների դասակարգումը և նրանց բնութագիրը:
 5. Հնչյունափոխություն, նրա տեսակները:
 6. Ուղղագրություն, ուղղախոսություն:
 7. Ժամանակակից հայերենի ուղղագրության հիմունքները: Ուղղագրական բարեփոխություններ:
 8. Արտասանական ոճեր:
 9. Բառագիտություն. բառ, բառույթ և բառաձև:
 10. Իմաստաբանություն և իմաստափոխություն:
 11. Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և ձևի:
 12. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարը և հարստացման միջոցները՝ ներքին և արտաքին:
 13. Փոխառություններ:
 14. Բառակազմություն. Բառակազմական կաղապարներ:
 15. Բառաբարդում, ածանցում: Հապավում:
 16. Բարդության տեսակները:
 17. Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարն ըստ գործածության ոլորտների:
 18. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարի պատմական շերտերը. գործուն և ոչ գործուն բառապաշար:
 19. Ժամանակակից հայոց լեզվի ոճական-գործառական շերտերը:
 20. Դարձվածաբանություն: Դարձվածքի ըմբռնումը և նրա դասակարգումը:
 21. Հայ բառարանագրություն: Բառարանների տեսակները:
 22. Քերականության ուսումնասիրության առարկան (ձևաբանություն և շարահյուսություն):
 23. Քերականական իմաստ և ձև:
 24. Քերականական կարգեր:
 25. Բառի ձևաբանական կառուցվածքը, ձևույթներ: Հիմք և վերջավորություն:
 26. Խոսքի մասերի համակարգը հայերենում: Խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները:
 27. Գոյականը որպես խոսքի մաս. առանձնահատկությունները և իմաստային-քերականական խմբերը:
 28. Գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման, անձի և իրի քերականական կարգերը, նրանց արտահայտման միջոցները:
 29. Ժամանակակից հայերենի հոլովների համակարգը, այդ մասին եղած տարբեր ըմբռնումներն ու գիտական բանավեճերը:
 30. Ածական անունը որպես խոսքի մաս, նրա տեսակները, կազմությունը, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 31. Թվական անունը որպես խոսքի մաս, նրա տեսակները, կազմությունը:
 32. Դերանունների խոսքիմասային առանձնահատկությունները, դերանունների տեսակները, նրանց հոլովման առանձնահատկությունները և փոխանվանական գործածությունը:
 33. Բայը որպես խոսքի մաս, նրա իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսական և բառակազմական առանձնահատկությունները:
 34. Բայի անդեմ և դիմավոր ձևեր:
 35. Բայի քերականական կարգեր:
 36. Հայերենի դերբայները և նրանց դասակարգումը:
 37. Բայի դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը, նրանց արտահայտությունը:
 38. Դիմավոր բայեր, բայի եղանակները:
 39. Հայերենի խոնարհման տիպերը:
 40. Անկանոն բայեր և նրանց խոնարհումը:
 41. Հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը (մակբայ, կապ, շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն), նրանց ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 42. Շարահյուսության առարկան, շարահյուսական առավելագույն և նվազագույն միավորները: Շարահյուսական կաղապարներ:
 43. Լեզու և խոսք. նրանց փոխհարաբերության հարցը հայ լեզվաբանության մեջ:
 44. Հասկացություն կապակցության մասին: Շարահյուսական կապակցության միջոցներն ու եղանակները:
 45. Բառակապակցություն: Բառակապակցության տեսակները:
 46. Բառ, բառակապակցություն, նախադասություն և շարույթ:
 47. Նախադասությունը որպես լեզվական միավոր:
 48. Ստորոգում և հնչերանգ: Ստորոգման ըմբռնումները հայ քերականագիտության մեջ:
 49. Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի:
 50. Նախադասության կառուցվածքային տեսակները:
 51. Նախադասության անդամ, գլխավոր և երկրորդական անդամներ, նրանց տեսակները, արտահայտությունը և քերականական ձևավորումը:
 52. Նախադասության գլխավոր անդամների լրացումները:
 53. Գոյականական և բայական անդամների լրացումներ, տեսակները:
 54. Միակազմ նախադասության տեսակները և ձևավորման առանձնահատկությունները:
 55. Բարդ նախադասության կառուցվածքը և տեսակները:
 56. Երկրորդական նախադասությունների բնույթը, նրանց կառուցվածքը և տեսակները:
 57. Փոխակերպումներ: Բարդ ստորադասական նախադասության փոխակերպումը պարզի:
 58. Դերբայական դարձված:
 59. Նախադասության կողմնակի անդամներ:
 60. Տեքստի ըմբռնումը, տեքստերի տեսակներն ու հիմնական բնութագրիչները:
 61. Մեջբերվող ուղղակի և անուղղակի խոսք:
 62. Պարբերույթ. կառուցվածքային յուրահատկությունները, ոճական արժեքը:
 63. Կետադրություն և նրա դերը գրավոր խոսքում, տեսակները:
 64. Գրաբար: Գրաբարի հնչյունական համակարգը: Պատմական հնչյունափոխություն:
 65. Գրաբարի երկբարբառները և նրանց հետագա հնչյունափոխությունը:
 66. Գրաբարի հոլովները և նրանց կազմությունը:
 67. Գոյական և ածական անունների հոլովումը գրաբարում:
 68. Ներքին, արտաքին և խառը հոլովումները գրաբարում:
 69. Դերանվանական հոլովումը գրաբարում և նրա առանձնահատկությունները:
 70. Ածականների համեմատության աստիճանները և կազմությունը գրաբարում:
 71. Մակբայներ, նրանց տեսակները գրաբարում:
 72. Գրաբարի դերբայները, կազմությունը և հետագա փոփոխությունները:
 73. Բայի եղանակները և ժամանակները գրաբարում: Նրանց կազմությունը:
 74. Բայական հիմքեր: Ներկայի և անցյալ կատարյալի հիմքերից կազմվող ձևերը գրաբարում:
 75. Պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը գրաբարում:
 76. Կրավորականի կազմությունը ներկայի և կատարյալի հիմքերի ձևերում:
 77. Անկանոն բայերը և նրանց խոնարհումը գրաբարում:
 78. Պակասավոր բայեր. դրանց խոնարհումը և գործածությունը գրաբարում:
 79. Գրաբարի դերբայները, դրանց գործածությունը:
 80. Գրաբարի նախդիրները:
 81. Շարադասությունը, համաձայնությունը գրաբարում:
 82. Լեզու և բարբառ, ենթաբարբառ և խոսվածք:
 83. Բարբառների պատմական զարգացման ընթացքը տարբեր դարաշրջաններում:
 84. Հայ բարբառների առաջացման վերաբերյալ տեսակետները:
 85. Հայ բարբառների աշխարհագրական, հնչյունաբանական, ձևաբանական, բազմահատկանիշ վիճակագրական դասակարգումները:
 86. Հայ բարբառների հիմնական ճյուղերի հնչյունաբանական, ձևաբանական, շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 87. Արարատյան, Թիֆլիսի, Ղարաբաղի, Պոլսի, Կարնո, Վանի բարբառների ընդհանուր բնութագիրը, նրանց ընդհանրությունները և տարբերությունները գրական լեզվի համեմատ:
 88. Հայերենի առաջացման մասին եղած տեսությունները. պատմահամեմատական լեզվաբանությունը հայերենի առաջացման մասին:
 89. Հայոց լեզվի բնույթը և ցեղակցական կապերը, նրա դիրքը հնդեվրոպական լեզուների շարքում:
 90. Հայերենի զարգացման ընթացքը մ.թ.ա. 2-րդ– մ.թ. 5-րդ դդ. ընկած ժամանակաշրջանում:
 91. Նախագրային հայերենի շրջանաբաժանումը և համապատասխան փուլերի բառապաշարային և քերականական յուրահատկությունները:
 92. Հայոց գրերի ստեղծման պատմական պայմանները: Նախամեսրոպյան հայ գրերի գոյության մասին եղած տեսակետները:
 93. 5-րդ դարի գրաբարը և գրաբար մատենագրության բնույթը:
 94. Գրաբարի կրած ազդեցությունները:
 95. Հունաբան հայերենը և նրա ստեղծման նպատակները:
 96. Գրաբարի վիճակը 7-10-րդ դարերում:
 97. Միջին հայերենի կազմավորումը: Գրաբարի և բարբառների դերը միջին հայերենի կազմավորման գործընթացում:
 98. Կիլիկյան հայկական թագավորության ստեղծումը: Միջին հայերենը որպես պետական, գրական և գիտական լեզու:
 99. Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը, հնչյունական նոր երևույթները, հնչյունափոխություն և ուղղագրական տարբերությունները գրաբարից:
 100. Միջին հայերենի բառապաշարը, բառապաշարի շերտերը, փոխառություններ, նրանց բնույթն ու աղբյուրները:
 101. Միջին հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 102. 10-15-րդ դարերի քերականական միտքը:
 103. Կիլիկյան թագավորության վերացումը: Միջին հայերենի հետագա վիճակը:
 104. Լատինաբան հայերենը և նրա բնույթը:
 105. Հայ պատմագրության, պաշտոնական գրագրությունների, գրական երկերի աշխարհաբարացումը 17-18-րդ դարերում:
 106. Հայ գրական լեզվի ճյուղավորումները:
 107. Հայոց ազգային լեզվի կազմավորումը: Գրաբարի, միջին հայերենի և բարբառների օգտագործումը ազգային լեզվի կազմավորման մեջ:
 108. Հայ ժողովրդի կյանքում կատարված փոփոխությունները 19-րդ դարի սկզբում: Աղաբաբյան դպրոցը, Լազարյան ճեմարանը, Ներսիսյան դպրոցը և նրանց դերը գրական հայերենի մշակման գործում:
 109. Խ. Աբովյանի երկերի լեզվի առանձնահատկությունները և նշանակությունը աշխարհաբարի զարգացման բնագավառում:
 110. Խ. Աբովյանի լեզվագիտական հայացքները:
 111. Հայոց գրականության և լեզվի հետագա զարգացումը: «Հյուսիսափայլի» հիմնադրումը:
 112. Ստ.Նազարյանը, նրա լեզվագիտական հայացքները:
 113. Միքայել Նալբանդյանի լեզվագիտական հայացքները: Նրա դերը հայ հրապարակախոսության, քննադատության, գիտական տերմինների ստեղծման և մշակման մեջ:
 114. Գրապայքարը և նրա փուլերը:
 115. Աշխարհաբարի հետագա մշակումն ու կատարելագործումը: Հայերենի բառային կազմի ընդարձակումն ու հարստացումը:
 116. Գրական լեզուն իբրև համազգային միասնական լեզու, նրա զարգացման հեռանկարները:
 117. Ոճաբանության ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: Լեզու, խոսք և ոճ:
 118. Հնչյունաբանական ոճաբանություն:
 119. Առձայնույթ, բաղաձայնույթ և հանգ:
 120. Բառային ոճաբանություն:
 121. Հայերենի բառապաշարի ոճական-գործառական դասակարգումը:
 122. Բառապաշարի շերտերը և դրանց ոճական արժեքը:
 123. Ձևաբանական, շարահյուսական ոճաբանություն:
 124. Նրանց ուսումնասիրության եղանակներն ու սահմանները:
 125. Իրադրական ոճեր:
 126. Անհատական ոճեր:
 127. Հայերենի գործառական ոճերը և նրանց առանձնահատկությունները:
 128. Խոսքի արժանիքները և թերությունները: Գրավոր և բանավոր խոսք: Բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները (հնչերանգ, շեշտ, առոգանություն):
 129. Լեզվական նորմի ըմբռնումը: Լեզվական նորմ և ոճական նորմ:
 130. Հայերենի գործառական ոճերը և լեզվական նորմը:
 131. Լեզվի պատկերավորման և արտահայտչական միջոցները:
 132. Քերականական (ձևաբանական և շարահյուսական) ոճաբանություն, քերականական կարգերի ոճական արժեքը:
 133. Խոսքաշարի լեզվական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները: