Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և արխիվավարություն)

Հարցեր
 1. Ընդհանուր պատկերացում մատենագիտության մասին, նրա պատմական զարգացումը:
 2. Փաստաթղթային հաղորդակցությունների համակարգը որպես մատենագիտական ինֆորմացիայի գործունեության միջավայր:
 3. «Փաստաթուղթ - ընթերցող» համակարգը որպես մատենագիտական տեղեկատվության ծագման աղբյուր:
 4. Փաստաթղթերի դասակարգումը որպես մատենագիտական գործունեության բնագավառ:
 5. Մատենագիտական տեղեկատվության գոյության ձևերը և հիմնական հասարակական ֆունկցիաները: Ֆունկցիա հասկացությունը ժամանակակից մատենագիտության մեջ:
 6. Մատենագիտական տեղեկատվությունը սոցիալական հաղորդակցությունների համակարգում:
 7. Մատենագիտության զարգացումը Հայաստանում, արտասահմանում և հայկական սփյուռքում:
 8. Մատենագիտական գործունեություն. նրա ծագումը, տեսակները, զարգացումը և ժամանակակից կառուցվածքը:
 9. Մատենագիտական գործունեության հիմնական կոմպոնենտները, օբյեկտները, սուբյեկտները, պրոցեսները, միջոցները և արդյունքները:
 10. Մատենագիտությունը որպես գիտություն. ուսումնասիրման օբյեկտը և կառուցվածքը:
 11. Համակարգա-գործունեության մոտեցումը ժամանակակից մատենագիտության մեջ:
 12. Գիտահետազոտական աշխատանքների կարևորությունը մատենագիտության բնագավառում. նպատակը և զարգացման ուղղությունները:
 13. Մատենագիտությունը հարակից գիտությունների համակարգում. մատենագիտություն և գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և փաստաթղթագիտություն, նրանց միասնությունը և տարբերությունը:
 14. Մատենագիտության հարաբերությունը ինֆորմատիկայի, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության և մանկավարժության հետ:
 15. Ճյուղային մատենագիտություն. կառուցվածքը, զարգացման ուղղությունները և կիրառական ոլորտները:
 16. Ընթացիկ, հետադարձ և հանձնարարական մատենագիտություններ. Ընդհանուր բնութագրերը:
 17. Մատենագիտական ձեռնարկներ, դրանց տեսակները և գործառույթները:
 18. Մատենագիտության և գրքագիտության փոխադարձ կապը:
 19. Գրքագիտությունը որպես գրքի և գրքային գործի մասին գիտական իմացության համակարգ:
 20. «Փաստաթուղթը» և «գիրքը» որպես տեղեկատվության աղբյուրներ, նրանց տեսակները և դասակարգումը:
 21. Գիրքը սոցիալական հաղորդակցության և տեղեկատվական միջոցների համակարգում:
 22. Գիրքը որպես գրքագիտական ուսումնասիրության օբյեկտ: Գրքի կառուցվածքը, ձևավորումը և գործառույթները:
 23. Գրի և գրքի ծագման և զարգացման ընդհանուր փուլերը Հայաստանում և արտասահմանում:
 24. Գրքի տեղն ու դերը, տեղեկատվության տարածման մեջ և համամարդկային մշակույթի համակարգում:
 25. Գրքի պատմությունը, տեսությունը, դասակարգումը, սոցիոլոգիան, արվեստը, մշակույթը: Գրքային հուշարձաններ:
 26. Գրքագիտությունը հարակից գիտությունների համակարգում:
 27. Ձեռագիր գրքեր: Հայկական ձեռագրերի ստեղծման կենտրոնները:
 28. Ձեռագիր, տպագիր և էլեկտրոնային գրքեր. կառուցվածքը և փոխհարաբերության հիմնախնդիրները:
 29. Գրահրատարակչական գործի պատմությունն ու տեսությունը, հրատարակչական և հեղինակային իրավունքը: Գրքի ուսումնասիրման մեթոդները:
 30. Գրքագիտական հետազոտությունների կազմակերպումը, ուղղությունները, հիմնախնդիրները և նշանակությունը:
 31. Հայ տպագրության սկզբնավորումը և պատմական զարգացումը Հայաստանում, Արցախում և հայկական սփյուռքում:
 32. Պարբերական հրատարակություններ. տեսակները և ընդհանուր բնութագրերը:
 33. Գրադարանային-մատենագիտական և տեղեկատվական աշխատանքների կազմակերպման ժամանակակից հիմնախնդիրները:
 34. Հայ և օտարազգի նշանավոր մատենագետներ և գրքագետներ:
 35. Գրադարանագիտությունը որպես գիտական և ուսումնական առարկա, նրա օբյեկտը և կառուցվածքը:
 36. Գրադարանագիտության տեղը հարակից գիտությունների համակարգում:
 37. Գրադարանագիտության փոխադարձ կապը մատենագիտության, գրքագիտության, փաստաթղթագիտության, սոցիոլոգիայի, մանկավարժության, հոգեբանության և ինֆորմատիկայի հետ:
 38. Գրադարանների տիպերն ու տեսակները (ազգային, գիտական, գիտատեխնիկական, ակադեմիական, բուհական, դպրոցական, մանկական, ռազմական, էլեկտրոնային և այլն). խնդիրները և առանձնահատկությունները:
 39. Գրադարանային գործի և գրադարանագիտության պատմական զարգացումը Հայաստանում և արտասահմանում. ներառյալ հայկական սփյուռքում:
 40. Գրադարանային գործի կազմակերպումը և ղեկավարումը: Ղեկավարման նպատակը, սկզբունքները, գործառույթները և մեթոդները:
 41. Գրադարանային-տեղեկատվական աշխատանքի ռազմավարական պլանավորում:
 42. Գրադարանագիտական հետազոտությունների նպատակը: Համեմատական մեթոդի կիրառությունը գրադարանային գործում:
 43. ՀՀ օրենքը «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» ( 2013թ.):
 44. Գրադարանային գործը և ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:
 45. Գրադարանային-տեղեկատվական և մատենագիտական բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման հիմնախնդիրները արդի դարաշրջանում:
 46. Գրադարանային սպասարկման համակարգ. տեղն ու նշանակությունը արդի տեղեկատվական հասարակարգում:
 47. Գրադարանային-մատենագիտական սպասարկումը որպես հումանիտար և տեխնոլոգիական հիմնախնդիր:
 48. Ընթերցողների դասակարգումը և ուսումնասիրման նպատակը գրադարաններում:
 49. Ընթերցանության կուլտուրայի ձևավորումը գրադարանում:
 50. Մենեջմենթը գրադարանային գործում. ձևավորումը և զարգացումը:
 51. Գրադարանային ֆոնդը (ԳՖ) որպես համակարգ. ֆոնդի ձևավորման սկզբունքները և տարրերը:
 52. Գրադարանային ֆոնդի համալրում, մշակում, հաշվառում, դասակարգում և օգտագործում: ԳՖ-ի կապերը:
 53. Գրադարանային ֆոնդի. պահպանման ռեժիմները (ջերմային, լուսնային, հաշվառման, տեխնիկական, էլեկտրոնային և այլն):
 54. Գրադարանային ֆոնդը փաստաթղթային ֆոնդերի (մատենադարանների, արխիվների, թանգարանների) համակարգում. ընդհանուր բնութագիրը:
 55. Գրադարանային քարտարաններ. տեսակները, կազմման սկզբունքները և կառուցվածքային բնութագրերը:
 56. Գիրքը («փաստաթղթը») որպես մատենագիտական նկարագրման օբյեկտ, նկարագրման տարրերը:
 57. Ըստ գիտությունների գրադարանային-մատենագիտական դասակարգման սկզբունքները և նշանակությունը:
 58. Գրադարանային-մատենագիտական գործի վերլուծություն. կարևորությունը և զարգացման արդյունավետությունը:
 59. Հայ և օտարազգի նշանավոր գրադարանագետներ:
 60. Արխիվագիտության առարկան և հիմնական հասկացությունները:
 61. Արխիվային գործը Հայաստանում և արտասահմանում:
 62. Փաստաթղթերի նկարագրումը և արխիվային ֆոնդը, ցուցակ, գործ, թերթ:
 63. Արխիվային գործի մասին ՀՀ օրենսդրությունը:
 64. Գրքի դերը ժամանակակից աշխարհում:
 65. Գրադարանագիտությունը գիտության համակարգում:
 66. Մատենագիտության տեսակները:
 67. Հայաստանի ազգային գրադարան:
 68. Մատենագիտության խնդիրները:
 69. Մաշտոցի անվան Մատենադարաան մատենագիտականգործնեությունը:
 70. Հայաստանի Ազգային գրադարանի մատենագիտական գործնեությունը:
 71. Հայ նշանավոր մատենագետները:
 72. Մխիթարյանների մատենագիտական գործունեությունը:
 73. Աշխարհի խոշորագույն գրադարանները:
 74. Մատենագիտության էությունը:
 75. Գրադարանները Եվրոպայում:
 76. Գրադարանը որպես մշակութային կենտրոն:
 77. Գրքի արտաքին ձևավորումը:
 78. Հայ ձեռագիր գրքի կենտրոններ:
 79. Գրքի դերը ժամանակակից աշխարհում:
 80. Հայաստանի Ազգային գրադարան:
 81. Գրադարաններում օգտագործվող տեխնիկական և ծրագրային միջոցների դասակարգումը։
 82. Գրադարաններում օգտագործվող տեխնիկական և ծրագրային միջոցները համաձայն դրանց հատկացվածության։
 83. Գրադարանային կահույքի ֆունկցիոնալ հատկացվածությունը և օգտագործման առանձնահատկությունները:
 84. Գրադարանի սոցիալական գործառույթների զարգացման պատմություն:
 85. Գրադարանների տիպերը և տեսակները:
 86. Մատենագիտության տեսակները:
 87. Էլեկտրոնային շտեմարաններ:
 88. Մատենագիտական նկարագրությունը ՄԱՐԿ ֆորմատի օգնությամբ:
 89. Հայաստանի ազգային գրադարանի մատենագիտական գործունեությունը:
 90. Հայ պարբերակական մամուլի սկզբնավորում.պատմության զարգացման փուլերը: