Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ)

Հարցեր
 1. Ժամանակակից ավտոտրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող հիմնական պահանջները և հարմարադասման սխեմաների վերլուծությունը:
 2. Ժամանակակից ներքին այրման շարժիչների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց ներկայացվող հիմնական պահանջները:
 3. Դիզելային շարժիչի աշխատանքի վրա ազդող հիմնական գործոնները:
 4. Ղեկային վարման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը, դասակարգումը, ներկայացվող պահանջները և հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
 5. Դիֆերենցիալի բլոկավորման էլեկտրոնային համակարգեր (EDS):
 6. Ժամանակակից ավտոտրանսպորտային միջոցների շարժահաղորդակների դասակարգումը, դրանց ներկայացվող պահանջները, հիմնական բնութագրերը և կառուցվածքային առանձնահատկու-թյունները:
 7. Թեթև մարդատար ավտոմեքենաների թափքերի հիմնական տեսակները և դասակարգումն ըստ թափքի գաբարիտային չափերի:
 8. Հիդրոդինամիկ, հիդրոծավալային և էլեկտրական շարժիչ-անիվների կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերլուծությունը:
 9. Մասնագիտացված շարժակազմ նշանակությունը, դասակարգումը, բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները:
 10. Արգելակային համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը, դասակարգումը, ներկայացվող պահանջները և հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
 11. Կախոցներին ներկայացվող պահանջները և հիմնական բնութագրերը, կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու դրանց համեմատական վերլուծությունը (Mac. Pherson, Quadrakink, ADS, Magneride):
 12. Ավտոգնացքների հարմարադասման սխեմաների վերլուծությունը և առանձնահատկությունները:
 13. Ավտոմատ և կիսաավտոմատ շարժահաղորդակներ (CVT, Honda Civik, Multitronic Audi, SH-AWD, Instant Traction)։
 14. Կախոցքի կինեմատիկայի ազդեցությունը կառավարման և կայունության վրա:
 15. Բենզինային շարժիչի աշխատանքի վրա ազդող հիմնական գործոնները։
 16. Հակաբլոկավորման համակարգեր (ABS):
 17. Կուրսային կայունության համակարգեր (ESP) և հակատեղապտույտային համակարգեր (ASR):
 18. Վայէջքին շարժման օօժանդակ համակարգ (HDC): Վերելքի վրա տեղից պոկման օժանդակ համարագ:
 19. Կողաշրջումը կանխարգելող համակարգ (ROP):
 20. Ղեկային վարման ուժեղարարներ (PAS, PPS), էլեկտրական ուժեղարարներ (EPAS):
 21. Խելացի քրուիզ-կոնտրոլ (Smart Cruise Control):
 22. Ավտոմոբիլի աշխատունակության գնահատման հիմնական ցուցանիշները:
 23. Տարբեր տիպերի շարժահաղորդակներով ավտոմեքենաների թափառքի գործընթացը:
 24. Գլխավոր փոխանցումների և դիֆերենցիալների հաշվարկը:
 25. Ավտոմատ վթարային արգելակման համակարգը:
 26. Արգելակման գործընթացը:
 27. Կողատարման երևույթը: Կողատարման վրա ազդող գործոնները:
 28. Ավտոմոբիլի հզորության հաշվեկշռի վերլուծությունը:
 29. Ավտոմոբիլի արագացումը, թափառքի ժամանակը և ճանապարհը:
 30. Արգելակման դանդաղեցման և ճանապարհի հաշվարկի մեթոդները: Հասկացություն արգելակման արդյունավետության մասին և նրա գնահատման մեթոդները:
 31. Շարժման դիմադրությունը: Էներգիայի կորուստը շարժման ժամանակ: Տրանսմիսիայի օգգ-ն:
 32. Արգելակման ուժի բաշխվածությունը ըստ ավտոմոբիլի անիվների, ազդեցությունը արգելակման արդյունավետության վրա:
 33. Կառուցվածքային և շահագործական գործոնների ազդեցությունը վառելիքային շահավետության վրա: Վառելիքային շահավետության լավացման ուղիները:
 34. Կողային հակազդումների և քարշային պայմանների բաշխումը ըստ անիվների:
 35. Ավտոմոբիլների վառելիքային շահավետության գնահատման ժամանակակից պահանջները և մեթոդները:
 36. Լայնական և երկայնական կայունություն:
 37. Անցանելիության գնահատման մեթոդները: Անցանելիության ցուցանիշները: Տարբեր կառուցվածքային և շահագործական գործոնների ազդեցությունը անցանելիության վրա:
 38. Ավտոմոբիլի ուղղագիծ շարժման հավասարումը ընդհանուր դեպքի համար: Քարշային և դինամիկ բնութագրեր:
 39. Բեռնվածքների որոշումը և հիմնական մեքենամասերի հաշվարկի մեթոդները: Առանցքակալների ընտրությունը և նրա հաշվարկը ըստ երկարակեցության:
 40. Կախոցքի կինեմատիկայի ազդեցությունը կառավարման և կայունության վրա:
 41. Ավտոմոբիլի քարշային հաշվարկ:
 42. Ավտոմեքենայի կորագիծ շարժումը. կառավարումը և կայունությունը, շրջադարձի կինեմատիկան և ձևերը։
 43. Կայունությունը ըստ կողասահքի: Շարժումը սարալանջով:
 44. Կարդանային փոխանցում: Հիմնական պահանջները: Կարդա-նային լիսեռի կրիտիկական պտուտաթվերը:
 45. Մեխանիկական շփական կցորդիչի հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 46. Լրիվ շարժաբերով ավտոմոբիլների ուժերի և մոմենտների բաշխումը ըստ անիվների:
 47. Տեխնիկական շահագործման նորմատիվների որոշման մեթոդները:
 48. Ճկուն տարրերի, մեղմիչների և կայունացուցիչների բեռնվածու-թյան բնութագրերի հաշվարկը:Կախոցքի երկարակեցության գնահատումը։
 49. Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության նպատակը, խնդիրները, անցկացման ժամկետները և արդյունքների ձևակերպումը:
 50. Ղեկային շարժաբերի կինեմատիկայի ազդեցությունն ավտոմեքենայի և տրակտորի շահագործական ցուցանիշների վրա: Ղեկային շարժաբերի հաշվարկը:
 51. Վերջավոր տարրերի մեթոդի կիրառման ANSYS ծրագրային փաթեթի առանձնահատկությունները:
 52. Ներքին այրման շարժիչների և շարժահաղորդակների բնութագրերը, դրանց ազդեցությունը ակտիվ անվտանգության վրա:
 53. Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման տեղեկատվական ապահովումը:
 54. Տրանսպորտային միջոցների հիմնական տեխնիկաշահագործական հատկանիշները: Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման հիմունքները:
 55. 3. Ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամանակ պատահական մեծությունների բաշխման օրենքները:
 56. Մարդու վնասվածքները ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ: Բախումների տեսակները ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ:
 57. Ճանապարհի պասսիվ անվտանգության բնորոշումը և բնութագրերը: Մարդու գործոնի հաշվառումը անվտանգության համակարգերում։
 58. Ավտոտրանսպորտային միջոցի ակտիվ անվտանգության բնորո-շումը: Ակտիվ անվտանգության համակարգը, հիմնական տարրերը:
 59. Ավտոտրանսպորտային միջոցի պասիվ անվտանգության բնորոշումը: Պասիվ անվտանգության համակարգը:
 60. Ղեկային վարման համակարգը որպես ակտիվ անվտանգության համակարգի հիմնական տարր:
 61. Ավտոմոբիլների աշխատունակության պահպանման տեսակարար ծախսերի կրճատման ուղիները:
 62. Բախման գործընթացի հետազոտությունը, բախման ֆազերը, հարվածի գիծը, բախման ժամանակ 3 առաջացող էներգիան:
 63. Սկավառակային և թմբուկավոր արգելակների մեխանիզմների հիմնականպարամետրերի հաշվարկը:
 64. Կախոցքի հարմահադասման սխեմաները: Ուղղորդող հարմարանքի կինեմատիկան և հաշվարկը ըստ ամրության:
 65. Անհավասար անկյունային արագության կարդանային փոխանցման մեքենամասերի հաշվարկը:
 66. Մեխանիկական փոխանցումների ատամնանիվների և լիսեռների հաշվարկ:
 67. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ժամանակակից համակարգը:
 68. Ավտոմեքենայի թափքի անվտանգությունը: Անվտանգ բախարգել: Դռների անվտանգ փականներ: Անվտանգության գոտիներ, բարձիկներ, անվտանգ նստատեղեր, անվտանգ ղեկային սյուն և ղեկանիվ:
 69. Ավտոմեքենաների փորձարկումները հարվածի դեպքում: Ավտոմեքենաների ստենդային փորձարկումները: Փորձարկումներն ըստ կողաշրջման: Փորձարկման տեսակներն ըստ բախման:
 70. Ավտոմոբիլների տեխնիկական վիճակի փոփոխման օրինաչա-փությունները:
 71. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման նորմատիվները և ցուցանիշները:
 72. Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեղեկատվական-արատորոշ-ման համակարգերը:
 73. Որակի և հուսալիության գնահատումը ավտոմոբիլային տրանսպորոտւմ:
 74. ԱՏՄ-ների և ՏՍ և Ն ծառայությունների սերտիֆիկացման կարգը:
 75. Վերջավոր տարրերի մեթոդի կիրառման առանձնահատ-կությունները:
 76. Փորձարկման աշխատանքի հիմնական փուլերը և գնահատման չափանիշները:
 77. Ավտոմոբիլների ստուգման-արատորոշման և կարգավորման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացների կազմակերպումը:
 78. ՆԱՇ-ից արտածվող գազերի թունավորության նվազեցման համակարգերը:
 79. Ավտոտրանսպորտային միջոցների սերտիֆիկացման նշանակությունը, ներկայացվող պահանջները, խնդիրները և կարգը:
 80. Փորձնական հետազոտությունների գրանցող սարքեր և չափումներ: Ճանապարհային և լաբորատոր փորձարկումների տեսակները:
 81. Ավտոմոբիլների հուսալիության ապահովումը շահագործման ընթացքում:
 82. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների անվտանգ շահագործ-ման ապահովման ռազմավարությունը:
 83. <<Կանաչ>>, <<Անվտանգ>> տրանսպորտային միջոցների զարգացման հիմնախնդիրները:
 84. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների էլեկտրոնային նշանի սերտիֆիկացումը (Եվրոպական միության սերտիֆիակացումը):
 85. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնապահպանական անվտանգության հիմնախնդիրենրը:
 86. Փորձարկման տեսակները և խնդիրները, փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները:
 87. Ավտոտրանսպորտային միջոցների արատորոշման ժամանակակից մեթոդներն ու գործիքակազմը:
 88. Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունը և դրանց ճշգրտումը:
 89. Պետական կարգավորման հիմունքները և պետական կառավորւմը ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում:
 90. Տեխնիկական շահագործման նշանակությունը բնապահպանական անվտանգության ապահովման համար:
 91. Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատատարություն-ների որոշման ժամանակակից մեթոդները:
 92. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրումների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները:
 93. Գիտափորձի պլանավորման մեթոդները: Հետազոտման արդյունքների մշակումն ու վերլուծությունը:
 94. Տրանսպորտային միջոցների անսարքությունների որոնման ժամանակակից  մեթոդներ և միջոցները:
 95. Փորձնական տվյալների մշակումը, սխալների գնահատումը: Գիտափորձի ռազմավարությունը:
 96. Լիցենզավորման նշանակությունը տրանսպորտում:Տրանսպորտի լիցենզավորման ենթական ոլորտները:
 97. Պետական կարգավորման հիմունքները և պետական կառավորւմը ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում:
 98. Տրանսպորտային միջոցների անվտանգ շահագործման առկա հիմնախնդիրները:
 99. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի որակի կառավարման ISO 16949 համակարգը: 
 100. Ավտոմոբիլների էկոլոգիական դասակարգումը: