Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ)

Հարցեր
 1. Ընդհանուր տեղեկություններ ազդանշանի՝ որպես ինֆորմացիա կրողի մասին
 2. Դաշտ, ազդանշան, խանգարում
 3. Դետերմինացված ազդանշաններ
 4. Դրանց մաթեմատիկական նկարագրությունը
 5. Ազդանշանների բաղադրամասերի ստացումը օրթոգոնալ ֆունկցիաների համակարգի օգնությամբ
 6. Ֆուրյեի ընդհանրացված սպեկտրներ
 7. Ֆուրյեի, Լապլասի, ձևափոխությունները
 8. Սպեկտրների հիմնական հատկությունները
 9. Մոդուլացված ազդանաշններ, մոդուլացման տեսակները, դրանց սպեկտրները
 10. Ազդանշանների կոռելյացիոն վերլուծությունը
 11. Անորոշության ֆունկցիա
 12. Կոմպլեքս և նեղ շերտով ազդանշաններ
 13. Կոմպլեքս ամպլիտուդ և փուլ
 14. Պատահական ազդանշաններ
 15. Բաշխման օրենքները և մոմենտները
 16. Պուասոնի և Մարկովի պատահական պրոցեսները
 17. Պատահական ազդանշանների սպեկտրալ և կոռելյացիոն վերլուծություն
 18. Վիների – Խինչինի թեորեմը
 19. Անընդհատ ազդանշանների դիսկրետացումը
 20. Կոտելնիկովի թեորեմը
 21. Դիսկրետ ազդանշանների սպեկտրալ նկարագիրը
 22. Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխության ալգորիթմը
 23. Ազդանշանների ինֆորմացիոն բնութագիրը
 24. Ինֆորմացիայի քանակական չափը
 25. Դիսկրետ և անընդհատ ազդանշանների աղբյուրների ինֆորմացիոն բնութագրերը
 26. Գծային շղթաների վերլուծությունը ստացիոնար և անցողիկ ռեժիմներում
 27. Դետերմինացված ազդանշանների ձևափոխությունը գծային շղթաներում
 28. Ոչ գծային շղթաներ
 29. Բնութագրերը և դրանց հետազոտման և մոտարկման մեթոդները
 30. Պատահական ազդանշանների ձևափոխումը գծային և ոչ գծային շղթաներում
 31. Պահանջվող հաճախականային բնութագրերով գծային շղթաների սինթեզը
 32. Ազդանշանների գեներացում
 33. Հաճախականության կայունությունը և ղեկավարումը
 34. Հաճախականային և փուլային ինքնահամալարման համակարգեր
 35. Հաճախականության սինթեզատորներ
 36. Անալոգ-թիվ, թիվ-անալոգ փոխակերպումները
 37. Սխալանքի գնահատումը
 38. Ճշտության բարձրացման եղանակները
 39. Կոմպանդեր
 40. Թվային զտիչներ
 41. Բնութագրերը ժամանակային և հաճախականային տիրույթներում
 42. Ոչ ռեկուրսիվ զտիչներ
 43. Իրականացման մեթոդները
 44. Ռեկուրսիվ թվային զտիչներ
 45. Կայունության պայմանը և իրականցման մեթոդները
 46. Թվային զտիչների սինթեզ
 47. Ուղղակի մեթոդ և անալոգային զտիչների նմանությունը
 48. Էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան
 49. Հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքներ
 50. Հարթ ալիքի անկումը համասեռ միջավայրերի հարթ բաժանիչ սահմանի վրա
 51. Սկին-էֆեկտ, ռեֆրակցիա ոչ գծային միջավայրերում
 52. Ռադիոալիքների տարածումը բնական պայմաններում
 53. Ռադիոալիքների տարածման առանձնահատկությունները ԳԲՀ տիրույթում
 54. Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումը
 55. Հյուգենսի սկզբունքը
 56. Տարրական ճառագայթիչներ
 57. Ռեակտիվ դաշտի տիրույթ, բացվածքի տիրույթ, միջանկյալ և հեռավոր տիրույթ
 58. Կիրխհոֆի ինտեգրալ
 59. Ինտերֆերենցիայի և դիֆրակցիայի երևույթները
 60. Ուղղորդող համակարգերի տեսակները և դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները
 61. ԳԲՀ փոխադարձ և ոչ փոխադարձ սարքավորումներ
 62. Ալիքատարային սարքավորումներ, եռաբաշխիչներ, կամուրջներ, ուղղորդված ճյուղավորիչներ, ատենյուատորներ, փուլաշրջիչներ, ֆերիտային սարքավորումներ
 63. Միամոդ և բազմամոդ ալիքատարներ
 64. ԳԲՀ ընդունող և հաղորդող սարքավորումների կառուցման սկզբունքները
 65. ԳԲՀ ակտիվ և հզոր սարքավորումներ
 66. Անտենաների տեսություն
 67. Ընդունող և հաղորրդող անտենաներ, դրանց պարամետրերը և բնութագրերը, փոխադարձության թեորեմը
 68. Անտենան իրական պայմաններում
 69. Ամպլիտուդափուլային բնութագրերի և բացվածքի եզրաձևի ազդեցությունը անտենայի հիմնական պարամետրերի վրա
 70. Անտենաների հիմնական տեսակները
 71. Միատեսակ ճառագայթիչների համակարգ
 72. Փուլավորված ցանցային անտենաներ
 73. Սինթեզավորված բացվածքներ
 74. Մեծ անտենաների հիմնահարցը
 75. Գնդաձև երկհայելային անտենաներ
 76. Ֆրակտալային և MIMO անտենաներ
 77. Անտենա-ֆիդերային համակարգերի պարամետրերի չափումը
 78. Բացվածքի գոտում հեռավոր տարածքում չափումներ
 79. Անտենաների չափագիտության տարրերը
 80. Օպտիմալ վիճակագրական որոշումների տեսության հիմունքները
 81. Կոտելնիկովի և Նեյման-Պիրսոնի օպտիմալության չափանիշները
 82. Անընդհատ ազդանշանների առանձնացման օպտիմալ մեթոդները
 83. Օպտիմալ ընդունիչների ֆունկցիոնալ սխեմաները
 84. Իմպուլսային ազդանշանների օպտիմալ ընդունիչների ֆունկցիոնալ սխեմաները և դրանց համեմատական բնութագրերը
 85. Անընդհատ և դիսկերտ կապուղիների թողարկող հատկությունը
 86. Ազդանշանների դիսկրետացումը և վիճակագրական կոդավորման մեթոդները
 87. Դիսկրետ հաղորդանքների աղմկակայուն կոդեր
 88. Շտկող կոդերի Հեմինգի և Վարշամովի սահմանային գնահատականները
 89. Գծային կոդեր
 90. Սիստեմատիկ կոդերի ձևավորման սկզբունքները
 91. Ցիկլիկ կոդեր
 92. Կոդավորման և ապակոդավորման ալգորիթմները և սխեմաները
 93. Օպտիմալ ընդունիչներ մանիպուլյացիայի տարբեր տեսակների համար
 94. Դիսկրետ ազդանշանների հաղորդումը հաստատուն պարամետրեր և ակտիվ աղմուկներ ունեցող կապուղիներով
 95. Դիսկրետ ազդանշանների հաղորդումը հետադարձ կապով կապուղիներով
 96. Գաղափար կապուղու մասին
 97. Կապուղու հիմնական բնութագրերը
 98. Լարային, օպտիկական և ռադիո-կապուղիներ
 99. Առավելությունները և թերությունները
 100. Ռադիոռելեային գծեր
 101. Ինֆորմացիայի հաղորդման բազմուղի համակարգեր, դրանց դասակարգումը և առանձնահատկությունները
 102. Հաճախականային խտացմամբ կապի համակարգեր
 103. Խմբերի կազմակերպման սկզբունքները, անցողիկ աղմուկների գնահատականը, ամպլիտուդային և փուլային շտկիչներ
 104. Ժամանակային խտացմամբ կապի համակարգեր
 105. Սինքրոնացման կազմակերպման սկզբունքները
 106. Կոդային բաժանումով բազմուղի համակարգեր
 107. Կապի թվային համակարգեր
 108. Իմպուլսա-կոդային, դիֆերենցիալ իմպուլսա-կոդային և դելտա-մոդուլացումները
 109. Ազատ մատչելիության կապի համակարգեր
 110. Հասցեավորված ասինքրոն կապ
 111. Կապի ցանցեր, տարատեսակները և հիմնական բնութագրերը
 112. Կոմուտացման եղանակները
 113. Կապուղու կոմուտացում, հաղորդանքի կոմուտացում, փաթեթի կոմուտացում
 114. Առավելությունները և թերությունները
 115. Բաց համակարգերի փոխազդեցության մոդելները
 116. Դրանց մակարդակները
 117. Ինտերֆեյս, կցան, արձանագրություն
 118. Արբանյակային կապի համակարգեր
 119. Արբանյակների ուղեծրերի, հաճախականությունների համընդհանուր կապի համակարգ
 120. Օբյեկտների ռադիոլոկացիոն հայտնաբերման ֆիզիկական հիմունքներ
 121. Նպատակակետերի հեռավորության, անկյունային կոորդինատների և արագության չափման եղանակները և սարքերը
 122. Ազդանշանների որոնումը ռադիոլոկացիոն և ռադիոնավիգացիոն համակարգերում
 123. Շարժվող նպատակակետերի ազդանշանների անջատումը պասիվ խանգարումներից
 124. Փուլային, իմպուլսա-փուլային և արբանյակային ռադիոնավագնացության համակարգեր
 125. Օպտիկական լոկացիա
 126. Ռադիոջերմալոկացիա
 127. Ռադիոհակազդեցության համակարգեր, պաշտպանություն ակտիվ խանգարումներից
 128. Հեռուստատեսային համակարգի ընդանրացված կառուցվածքային սխեման
 129. Թվային հեռուստատեսության սկզբունքները, դիսկրետացում, քվանտացում և կոդավորում
 130. Գունավոր հեռուստատեսության սկզբունքները և գործող համակարգերը
 131. Արբանյակային հեռարձակման հեռուստահամակարգեր
 132. Հեռուստատեսային ինֆորմացիայի գրանցման և վերատադրության մեթոդները և սարքավորումները
 133. Բջջային ռադիոկապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները, ռադիոկապի բջջային ցանցի կառուցվածքը
 134. GSM ցանցի ճարտարապետությունը, GSM ստանդարտի բազային և շարժական կայանների կառուցվածքը
 135. GPRS և EDGE տեխնոլոգիաներ
 136. UMTS ցանցի կառուցվածքը
 137. CDMA ստանդարտի աշխատանքի սկզբունքը
 138. LTE տեխնոլոգիայի ռադիոինտերֆեյսի կառուցման սկզբունքները
 139. Օպտիկական կապի համակարգերի կառուցման սկզբունքները և դրանց բնութագրերը
 140. Հաղորդիչ և ընդունիչ օպտոէլեկտրոնային սարքերն ու մոդուլները, դրանց հիմնական պարամետրերը և բնութագրերը
 141. Աշխատանքային ալիքի երկարությունը, սպեկտրի բնութագրերը, թողարկման շերտը, հաղորդման արագությունը և այլն
 142. Օպտիկական կրողի մոդուլացման և դեմոդուլացման եղանակները
 143. Ճառագայթման ինտենսիվության անալոգային և թվային մոդուլացում
 144. Թելքաօպտիկական գծերում թվային հաղորդման համակարգերը
 145. Օգտագործվող կոդերը, դրանց հիմնական պարամետրերը և ընդհանուր պահանջները