ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ)

Հարցեր
 1. «Քաղաքական գործընթաց եւ ինստիտուտ» գիտաճյուղը քաղաքական գիտության կառուցվածքային մաս
 2. «Քաղաքական գործընթացի» քաղաքակրթական Քաղաքակրթությունների բախում եւ երկխոսություն
 3. Քաղաքական գործընթացների և ինստիտուտների առանձնահատկություններըավանդական, մոդեռն և պոստմոդեռն հասարակություններում
 4. Քաղաքական գործընթացների կառուցվածքը եւ դերակատարները (ակտորներ)
 5. Քաղաքականության դերակատարների և սուբյեկտների բազմաչափությունն ու տարբերությունը
 6. Քաղաքական դերակատարների հոգեբանական կերպարները
  (հրացանավորներ, ճոճվողներ, առյուծներ, աղվեսներ եւ բվեր)
 7. Քաղաքական գործընթացի վերլուծություն: Սոցիոլոգիական մոտեցում
  քաղաքական գործընթացների վերլուծությանը
 8. Քաղաքական գործընթացների վերլուծության ինստիտուցիոնալ մեթոդը
 9. Քաղաքական գործընթացների վերլուծության վարքաբանական մեթոդը
 10. Քաղաքական գործընթացների վերլուծության
  կառուցվածքագործառնական մեթոդը
 11. Քաղաքական գործընթացների վերլուծություն. ռացիոնալ ընտրության մեթոդը
 12. Քաղաքական գործընթացների վերլուծության դիսկուրսային մեթոդը
 13. Քաղաքական գործընթացների խաղային վերլուծություն (դերը որպես
  գործընթացային խաղ). Խաղերի տեսություն
 14. Քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման եւ վերլուծության մեթոդները. Պատվիրակված եւ ոչ պատվիրակված վերլուծություն
 15. Քաղաքական գործընթացների քաղաքակրթական չափումները (Արեւելք- Արեւմուտք)
 16. Քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները ժողովրդավարացման «երրորդ ալիքի» երկրներում
 17. Քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացումը որպես քաղաքական գործընթաց. Ընտրազանգվածային եւ մասնակցային ժողովրդավարության տարբերությունները
 18. Քաղաքական համակարգի ինստիտուտների փոխհարաբերությունները քաղաքական գործընթացներում
 19. Սոցիալական շերտավորման (ստրատիֆիկացիայի) շարժը եւ դրա ազդեցությունը քաղաքական գործընթացի վրա. Պ.Սորոկինը շերտավորման, պատժի եւ խրախուսանքի մասին
 20. Քաղաքական ընտրանին որպես քաղաքական գործընթացի գերակա դերակատար. Մաքեավելիզմից մինչեւ պլյուրալիզմ
 21. Ընտրանի-զանգված հարաբերությունները քաղաքական գործընթացում.Օրտագա վերաբերյալ
  Գասետի հայեցակարգը ընտրանի-զանգված հարաբերությունների
 22. Երիտասարդությունը քաղաքական գործընթացի կողմնորոշիչ. Երիտասարդությունը եւ գունավոր հեղափոխությունները
 23. Մտավորականությունը քաղաքական գործընթացի կողմնորոշումների կերտող
 24. Քաղաքական ընտրանու հիմնախնդիրները անցումային հասարակությունների քաղաքական գործընթացներում. Պոլիարխիա, մերիտոկրատիա, արիստոկրատիա, դեմարխիա
 25. Հայաստանի եւ այլ հետկոմունիստական երկրների քաղաքական ընտրանու առանձնահատկությունները
 26. Քաղաքական ներկայացուցչության ինստիտուտները. Էվոլյուցիայի փուլերը
 27. ՀՀ կուսակցական համակարգը քաղաքական գործընթացի կառուցվածքային ինստիտուտ
 28. Կուսակցության ներկայացուցչական գործառույթի ժամանակակից էվոլյուցիան
 29. Կուսակցական համակարգի զարգացումը և Սահմանադրական բարեփոխումների հրամայականները ՀՀ-ում
 30. Շահերի խմբերը քաղաքական գործընթացներում
 31. «Քաղաքական շահ» հասկացությունը եւ նրա ցանցային դրսեւորումը
  քաղաքական ինստիտուտների գործունեությունում. Քաղաքական, պետական եւ ազգային շահերի փոխհարաբերությունը ցանցային կառավարման պայմաններում
 32. Ազգային եւ խմբային շահերի փոխհարաբերությունները որպես քաղաքական զարգացման գործընթացի կառուցվածքային մաս
 33. Լոբբինգը որպես քաղաքական զարգացման գործընթացի կառուցվածքային մաս
 34. Հասարակական կազմակերպությունները որպես սոցիալական երկխոսության աղբյուր
 35. Քաղաքական մշակույթի էությունն ու բովանդակությունը. Ավանդական, մասնակցային եւ համագործակցային մշակույթներ
 36. Քաղաքական մշակույթի տեսակները (ավանդական, հայրիշխանական, ներկայացուցչական, ժողովրդավարական)
 37. Ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի հաստատման հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքական գործընթացում
 38. ՀՀ քաղաքական զարգացման մշակույթի արժեքային բազմաչափությունը եւ քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման ուղիները
 39. Քաղաքական գիտակցության կառուցվածքը գլոբալացման պայմաններում
 40. Քաղաքական դիրքորոշումների եւ արժեքների ազդեցությունը քաղաքական որոշումենրի ընդունման վրա
 41. Քաղաքական նույնականացման վարքաբանական, ինստիտուցիոնալ, քաղաքակրթական եւ անձնական չափումները
 42. Քաղաքական վարքագիծը, քաղաքական մասնակցությունը եւ ակտիվությունը որպես ցանցային արդիականացման գրավական
 43. Էթնիկ բախումները որպես քաղաքական վարքագծի ձեւավորման գործոն
 44. Բողոքական վարքագիծի տեղն ու դերը քաղաքականության մեջ
 45. Ազգը որպես քաղաքական արդիականացման դերակատար
 46. Ազգ-պետության տրանսֆորմացիան գլոբալացման պայմաններում
 47. Քաղաքական լիդերության ինստիտուտի տեղն ու դերը քաղաքականգործընթացներում
 48. Քաղաքական լիդերների տիպաբանությունը, կառավարման ոճերը
 49. Հաղորդակցությունը քաղաքական գործընթացում. Ցանցային մանիպոլյացիա
 50. Քաղաքական դիսկուրսը որպես քաղաքական զարգացման գործընթացի բաղադրիչ
 51. Հիերարխիկ եւ ցանցային հաղորդակցության առանձնահատկությունները քաղաքական գործընթացներում ժողովրդավարական արժեքների հաստատման ենթատեքստում
 52. Ավանդական եւ համացանցային ԶԼՄ-ների դերը քաղաքական գործընթացի մատրիցում. Ֆուկոյի մատրիցա
 53. Քաղաքական գործընթացը որպես քաղաքական փոփոխություն
 54. Քաղաքական գործընթացը որպես քաղաքական արդիականացում և զարգացում
 55. Քաղաքական զարգացման հասկացությունը, բովանդակությունը եւ գործոնները
 56. Քաղաքական արդիականացման էվոլյուցիան եւ կապիտալի զարգացման հիմնախնդիրը
 57. Քաղաքական արդիականացման տեսակները (վազող, քայլող), բովանդակությունն ու գործոնները
 58. Ժողովրդավարացում. անցումային հասարակությունների կերպափոխումների հետագծերը
 59. Ավտորիտարիզմից ժողովրդավարության անցման մոդելները
 60. Ժողովրդավարացման երրորդ ալիք. կայունության եւ անկայունության
  չափանիշները անցումային հասարակությունների ժողովրդավարացման գործընթացում
 61. Քաղաքական կայունությունը որպես ազգային անվտանգության գրավական
 62. Քաղաքական կանխատեսման մոդելները անցումային հասարակություններում
 63. Քաղաքական գործընթացների շուկայագիտական (մարքետինգային) հետազոտություններ
 64. Քաղաքական գործընթացների դերային վերլուծության եւ մակարդակների տարբերությունները. Ազգային, տարածաշրջային եւ գլոբալ գործընթացներ
 65. Միջազգային կազմակերպությունների ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա
 66. «Քաղաքական ինստիտուտուցիոնալիզմի» դրական եւ բացասական կողմերը
 67. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտ
 68. Պետության հիմնական գործառույթները եւ գործունեությանուղղությունները. Ֆ.Ֆուկույամա «Ուժեղ պետություն»
 69. Պետության կառուցվածքի տեսակը եւ պետական կարգը. Ֆ.Ֆուկույամա «Պետական կարգը»
 70. Տրիպարտիզմը որպես քաղաքական զարգացման գործընթացների բաղադրիչ
 71. Կուսակցությունները որպես քաղաքական զարգացման դերակատար
 72. Պետություն - քաղաքացիական հասարակություն – բիզնես համակարգի փոխհարաբերությունները
 73. Քաղաքացիական հասարակության պատմական էվոլոյւցիան. Ադամ Ֆերգյուսոնի հայեցակարգը քաղաքացիական հասարակության մասին
 74. Գլոբալ քաղաքացիական համակարգը հասարակության ինստիտուցիոնալ
 75. Քաղաքացիական հասարակության եւ պետության փոխհարաբերությունները որպես մարգինալության կանխման միջոց
 76. Ժողովրդավարության չորրորդ ալիք. Ժողովրդավարական բարեփոխումներ վերեւից, ժողովրդավարական բարեփոխումներ ներքեւից (Մաքֆոլի հայեցակարգը)
 77. Հայ ազգային գաղափարախոսության արդիականացման հրամայականները եւ Հայ Դատը
 78. 20-րդ դարի ցեղասպանությունների ազդեցությունը արդի քաղաքական գործընթացների վրա
 79. Գլոբալ կառավարման հրամայականները եւ «Հայկական աշխարհ» հայեցակարգը
 80. ՀՀ ազգային անվտանգության հիմնախնդիրները «Մեծ Մերձավոր Արեւելք» նախագծի շրջանակներում: