Մասնավոր իրավունք

Թվանիշ
ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք – ընդգրկում է` քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազ­գային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք:

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել