Երևանի պետական համալսարան (Մասնավոր իրավունք)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Քաղաքացիական իրավունքը որպես իրավունքի ճյուղ։
 2. Քաղաքացիական իրավունքով կարգավորվող հասարակական հարաբերությունները։
 3. Քաղաքացիական իրավունքի սկզբունքները։
 4. ՀՀ Քաղաքացիական իրավունքի համակարգը։
 5. Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները։
 6. Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների դասակարգումը։
 7. Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերը։
 8. Քաղաքացիական իրավունքների իրականացումը և պարտականությունների կատարումը։
 9. Պաշտպանությունը որպես քաղաքացիական սուբյեկտիվ իրավազորություն։
 10. Ֆիզիկական անձը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ։
 11. Խնամակալություն և հոգեբարձություն։
 12. Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելը և մահացած հայտարարելը։
 13. Իրավաբանական անձանց իրավասուբյեկտությունը։
 14. Իրավաբանական անձանց ստեղծման կարգն ու եղանակները։
 15. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպումը։
 16. Իրավաբանական անձանց լուծարումը։
 17. Իրավաբանական անձանց տեսակները, նրանց դասակարգումը։
 18. Հայաստանի Հանրապետությունը որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ։
 19. Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները։
 20. Իրերի դասակարգումը և դրա իրավական նշանակությունը։
 21. Գործարքի էությունը և նշանակությունը։
 22. Գործարքների տեսակները։
 23. Գործարքի ձևը և այն չպահպանելու հետևանքները։
 24. Անվավեր գործարքների տեսակները։
 25. Գործարքի անվավերության հետևանքները։
 26. Իրավունքների և պարտականությունների կատարումը ներկայացուցչի միջոցով։
 27. Լիազորագիր։
 28. Քաղաքացիական իրավունքի նորմերով կարգավորվող և պաշտպանվող անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները։
 29. Հայցային վաղեմության նշանակությունը քաղաքացիական իրավունքում։
 30. Ժամկետները որպես իրավաբանական փաստ։
 31. Սեփականությունը որպես տնտեսական և իրավական կատեգորիա։
 32. Տիրապետումը որպես քաղաքացիաիրավական կատեգորիա և դրա նշանակությունը սեփականության իրավունքի ձեռքբերման գործում։
 33. Սեփականատիրոջ իրավազորությունները։
 34. Սեփականության իրավունքի առաջացման եղանակները։
 35. Սեփականության հարկադիր դադարման հիմքերը։
 36. Քաղաքացիների սեփականության իրավունքը։
 37. Իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքը։
 38. Կոոպերատիվների սեփականության իրավունքը։
 39. Հասարակական և կրոնական կազմակերպությունների սեփականության իրավունքը։
 40. Պետական սեփականության իրավունքի անհրաժեշտությունը։
 41. Պետական սեփականության իրավունքի առաջացման և դադարման առանձնահատուկ հիմքերը։
 42. Ընդհանուր բաժնային սեփականության։
 43. Ընդհանուր համատեղ սեփականության։
 44. Սեփականության իրավունքի պաշտպանության հասկացությունը և քաղաքացիաիրավական եղանակները։
 45. Ուրիշի ապօրինի տիրապետությունից գույք հետ պահանջելը (վինդիկացիոն հայց)։
 46. Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը նեգատոր և սեփականության իրավունքի ճանաչման հայցերի միջոցով։
 47. Սահմանափակ իրային իրավունքներ։
 48. Սահմանափակ իրային իրավունքների տեսակները։
 49. Գրավը որպես պարտավորության ապահովման միջոց
 50. Պահում որպես պարտավորության ապահովման միջոց։
 51. Տուժանքը որպես պարտավորության ապահովման միջոց
 52. Երաշխիքը և երաշխավորությունը որպես պարտավորության ապահովման միջոց
 53. Պարտավորության հասկացությունը, տեսակները և տարրերը։
 54. Պարտավորությունների դասակարգումը և ծագման հիմքերը։
 55. Անձանց բազմաթիվությունը պարտավորության մեջ։
 56. Անձանց փոփոխությունը պարտավորության մեջ։
 57. Պայմանագրերը և դրանց դերը մասնավոր հարաբերություններում։
 58. Պայմանագրի տեսակները։
 59. Պայմանագրի բովանդակությունը, ձևը։
 60. Պայմանագրի ազատության սկզբունքը։
 61. Պայմանագրի կնքման կարգը։
 62. Պայմանագիրը փոփոխելը և լուծելը։
 63. Պարտավորության կատարման հասկացությունը և սկզբունքները։
 64. Պարտավորությունների պատշաճ կատարման պայմանները։
 65. Պարտավորության կատարման ապահովման հասկացությունը և միջոցները։
 66. Տուժանքը որպես պարտավորությունների ապահովման միջոց։
 67. Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության հասկացությունը, դրա տեսակները և նշանակությունը։
 68. Պատասխանատվության պայմանները (հիմքերը)։
 69. Պատասխանատվությունից ազատելու պայմանները։
 70. Պարտավորությունների դադարում հասկացությունը և դրա տեսակները։
 71. Առուծախի պայմանագրի հասկացությունը և նշանակությունը, տարբերությունը մյուս պայմանագրերից։
 72. Առուծախի պայմանագրի կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, պարտականությունները չկատարելու հետևանքները։
 73. Գնորդի սեփականության իրավունքի ծագման պահը։
 74. Վաճառված գույքի պատահական կորստի ռիսկը։
 75. Մանրածախ առուծախի պայմանագիր։
 76. Անշարժ գույքի առուծախի պայմանագրի հասկացությունը, տարրերը և առանձնահատկությունները։
 77. Մատակարարման պայմանագիր։
 78. Մատակարարման պայմանագրի բովանդակությունը։
 79. Մատակարարման պայմանագիրը խախտելու իրավական հետևանքները։
 80. Ապրանքների մատակարարումը պետական կարիքների համար։
 81. Նվիրատվության և նվիրաբերման պայմանագրի կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները. Ռենտայի պայմանագրի տարրերը, տեսակները։ Վարձակալության պայմանագիր։
 82. Վարձույթի պայմանագիր։
 83. Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության պայմանագրեր։
 84. Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր։
 85. Բնակելի տարածության վարձակալության պայմա-նագիր։
 86. Գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր։
 87. Կապալի պայմանագրի նշանակությունը։
 88. Կենցաղային կապալի պայմանագիր։
 89. Կապիտալ շինարարությունն ու շինարարական կապալի պայմանագիրը։
 90. Կապալային աշխատանքներ պետական կարիքների համար։
 91. Գիտահետազոտական, փորձարարական-կոնստրուկտորական ու տեխնոլոգիական աշխատանքների կատարման պայմանագրեր։
 92. Ծառայությունների մատուցման պարտավորության հասկացությունը և տեսակները։
 93. Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի բովանդակությունը£ Հանձնարարության պայմանագիր։
 94. Կոմիսիայի պայմանագիր։
 95. Գործակալման պայմանագրի հասկացությունը, տարրերը և բովանդակությունը։
 96. Պահատվության պայմանագրի տարրերը և տեսակները։
 97. Փոխադրումների տեսակները և փոխադրումների իրավական կարգավորումը։
 98. Գույքային պատասխանատվությունը փոխադրման պայմանագրերով։
 99. Բեռների փոխադրման պայմանագիր։
 100. Բեռների փոխադրման պայմանագրերի տարբեր տեսակների առանձնահատկությունները։
 101. Ուղևորի և ուղեբեռի փոխադրման պայմանագիր։
 102. Տրանսպորտային առաքման պայմանագիր։
 103. Վարկային եւ հաշվարկային պարտավորությունների հասկացությունը։
 104. Փոխառության և վարկային պայմանագրեր։
 105. Վարկային պայմանագիր։
 106. Ապրանքային և առևտրային վարկ։
 107. Բանկային ավանդի պայմանագիր, տեսակները, խնայո-ղական գրքույկ։
 108. Բանկային հաշվի պայմանագիր։
 109. Հաշվարկների ձևերը։
 110. Ֆինանսավորում դրամական պահանջի զիջման դիմաց /‎‎ֆակտորինգ/։
 111. Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր։
 112. Համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության պայմանագրի առանձնահատկությունները։
 113. Ապահովագրության սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և իրավական կարգավորումը, ապահովագրության ձևերը և տեսակները։
 114. Ապահովագրության պայմանագրի հասկացությունը և տեսակները։
 115. Համատեղ գործունեության պայմանագրի տարրերը և բովանդակությունը։
 116. Խաղեր և գրազներ անցկացնելու պայմանագրեր։
 117. Պարգև վճարելու հրապարակային խոստում։
 118. Հրապարակային մրցույթ կազմակերպելը, պայմանները, պարգև վճարելու մասին որոշումը (մրցանակաբաշխություն)։
 119. Արտապայմանագրային պարտավորությունների հասկացությունը և նրանց տեսակները։
 120. Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորության կողմերը։
 121. Պարտավորության բովանդակությունը։
 122. Վնաս պատճառելու համար պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը, առաջացման պայմանները։
 123. Իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու պատասխանատվությունը իր աշխատողի կողմից պատճառված վնասի համար։
 124. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նրանց պաշտոնատար անձանց պատճառած վնասի համար պատասխանատվությունը։
 125. Պատասխանատվությունն անչափահաս, անգործունակ, սահմանափակ գործունակ և իր գործողությունների նշանակությունը գիտակցելու անընդունակ անձանց պատճառած վնասի համար։
 126. Պատասխանատվությունը շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի համար։
 127. Պատասխանատվությունը քաղաքացու կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասի համար։
 128. Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը։
 129. Ստեղծագործական գործունեության քաղաքացիաիրավական կարգավորումը։
 130. Հեղինակային իրավունք։
 131. Հեղինակի անձնական և գույքային իրավունքները։
 132. Հեղինակային պայմանագրի հասկացությունը, տեսակները։
 133. Պայմանագրի բովանդակությունը։
 134. Հեղինակային, հարակից իրավունքների սուբյեկտները։
 135. Քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցները։
 136. Բույսերի նոր սորտերի և կենդանիների նոր ցեղերի նկատմամբ իրավունքը։
 137. Գյուտի, օգտակար մոդելի և արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունք։
 138. Ժառանգության հասկացությունը։
 139. Ժառանգման հիմքերը։
 140. Կտակը, նրա ձևը, տեսակները և բովանդակությունը։
 141. Ժառանգումն ըստ կտակի։
 142. Կտակ կազմելու քաղաքացու իրավունքը։
 143. Ժառանգումն ըստ օրենքի։
 144. Ըստ օրենքի ժառանգների շրջանակը։
 145. Անձինք, ովքեր չեն կարող ժառանգ լինել։
 146. Ժառանգության հետ կապված ծախսերը հատուցելը։
 147. Ժառանգների պատասխանատվությունը ժառանգատուի պարտքերով։
 148. Ժառանգությունն ընդունելու եղանակները ու կարգը։
 149. Ժառանգությունից հրաժարվելը։
 150. Գույքի առանձին տեսակների ժառանգման առանձնահատկությունները։
 151. Միջազգային մասնավոր շրջանառության դինամիկան և իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները։
 152. Միջազգային մասնավոր իրավունքի կարգավորման առարկան։
 153. Միջազգային մասնավոր իրավունքի կարգավորման մեթոդների էվոլյուցիան։
 154. Միջազգային մասնավոր իրավունքի տեղը իրավունքի համակարգում։
 155. Գլոսատորների և պոստգլոսատորների դերը միջազգային մասնավոր իրավունքի զարգացման գործում։
 156. Ինքնավար կամքի տեսության ձևավորումը և նշանակությունը միջազգային մասնավոր իրավունքում։
 157. Comitas gentium տեսության ձևավորումը և նշանակությունը միջազգային մասնավոր իրավունքում։
 158. Ունիվերսալիզմի տեսության ձևավորումը և նշանակությունը միջազգային մասնավոր իրավունքում։
 159. Միջազգային մասնավոր իրավունքի և միջազգային հանրային իրավունքի հարաբերակցությունը։
 160. Կոլիզիոն նորմերի հասկացությունը, կառուցվածքը, կարգավորիչ գործառույթը։
 161. Կոլիզիոն նորմերի մեկնաբանման տեսությունները և դրանց արտացոլումը ՀՀ օրենսդրությամբ։
 162. Օտարերկրյա օրենքի կիրառումը և մեկնաբանումը ՀՀ-ում։
 163. Օտարերկրյա օրենքի ոչ ճիշտ մեկնաբանման իրավական հետևանքները։
 164. Հետադարձ հղման և երրորդ պետության օրենսդրությանը կատարվող հղման պրոբլեմը, դրա լուծման հնարավոր տարբերակները։
 165. Հանրային կարգի վերապահումը միջազգային մասնավոր իրավունքում։
 166. Ազգային, միջազգային և վերազգային իմպերատիվ նորմերը և դրանց դերը միջազգային մասնավոր իրավունքում։
 167. Բազմաթիվ իրավական համակարգեր ունեցող պետության իրավունքի կիրառման պրոբլեմը։
 168. Փոխադարձություն և ռետորսիա։
 169. Չճանաչված պետության իրավունքի կիրառման պրոբլեմը միջազգային մասնավոր իրավունքում։
 170. Lex causae-ն որպես կոլիզիոն կապ։
 171. Կոլիզիոն-իրավական ունի‎‎ֆիկացիան. զարգացման արդի միտումները։
 172. Մատերիալ-իրավական ունի‎ֆիկացման պատմական էվոլյուցիան։
 173. Ֆիզիկական անձանց իրավասուբյեկտության կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։
 174. Իրավաբանական անձի անձնական օրենքը որոշելու տեսությունները։
 175. Իրավաբանական անձի իրավասուբյեկտության կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։
 176. Պետությունը որպես միջազգային մասնավոր իրավունքի սուբյեկտ։
 177. Գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքների կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։
 178. Պայմանագրի ձևի և բովանդակության կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։
 179. Lex venditoris։
 180. Միջազգային առևտրային պայմանագրերի կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը Հաագայի կոնվենցիաների շրջանակներում։
 181. Ապրանքների միջազգային առուծախի մասին Վիենայի 1980թ. կոնվենցիայի կիրառման ոլորտը, կառուցվածքը։
 182. Միջազգային ներկայացուցչության մասին Ժնևի 1983թ. կոնվենցիայի կիրառման ոլորտը, կառուցվածքը, բովանդակությունը։
 183. Միջազգային լիզինգի մասին և Միջազգային ‎‎ֆակտորինգի մասին Օտտավայի 1988թ. կոնվենցիաների ընդհանուր բնութագիրը։
 184. Միջազգային առևտրային պայմանագրերի Սկզբունքների ընդունման պատմությունը, նշանակությունը։
 185. Բարեխղճության և ազնիվ գործարար պրակտիկայի սկզբունքը միջազգային առևտըրային հարաբերություններում։
 186. Խոչընդոտները և դրանց լուծման ուղիները միջազգային առևտրային պայմանագրային հարաբերություններում` ըստ ՈՒՆԻԴՐՈՒԱ Սկզբունքների։
 187. Պայմանագրերի վաղաժամկետ դադարեցումն ըստ ՈՒՆԻԴՐՈՒԱ Սկզբունքների։
 188. Պայմանագրերի մեկնաբանումը։
 189. «Contra proferentem» սկզբունքը միջազգային առևտրային հարաբերություններում։
 190. Միջազգային գործարար սովորույթները որպես միջազգային մասնավոր իրավունքի աղբյուր։
 191. ԻՆԿՈՏԵՐՄՍ։
 192. Միջազգային բանկային փոխանցումների իրավական կարգավորումը։
 193. Միջազգային հաշվարկների իրավական կարգավորումը։
 194. Միջազգային օդային փոխադրումների իրավական կարգավորումը Վարշավայի համակարգի պետություններում։
 195. Միջազգային օդային փոխադրումների իրավական կարգավորումը Մոնրեալի կոնվենցիայի շրջանակներում։
 196. Միջազգային ծավային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը Բրյուսելի և Համբուրգի կոնվենցիաների շրջանակներում։
 197. Միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը։
 198. Միջազգային ավտոմոբիլային ուղևորական փոխադրումների իրավական կարգավորումը։
 199. ՄԻջազգային երկաթուղային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը։
 200. Միջազգային խառը բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը։
 201. Վնաս պատճառելու հետևանքով առաջացող պարտավորությունների կոլիզիոն իրավական կարգավորումը և իրավական չկարգավորման խնդիրները ՀՀ-ում։
 202. Ժառանգման հարաբերությունների կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը և իրավական կարգավորման բացերը ՀՀ-ում։
 203. Մտավոր սեփականության միջազգային պաշտպանության անհրաժեշտությունը։
 204. Հեղինակային իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը։
 205. Հարակից իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը։
 206. Արդյունաբերական սեփականության միջազգային-իրավական պաշտպանությունը։
 207. Աշխատանքային հարաբերությունների կոլիզիոն-իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 208. Ամուսնության և ամուսնալուծության կոլիզիոն իրավական կարգավորումը և հիմնախնդիրները ՀՀ օրենսդրությամբ։
 209. Ամուսինների, ծնողների և զավակների գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերությունների կոլիզիոն-իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։
 210. Միջազգային որդեգրման հիմնախնդիրները և իրավական կարգավորումը, ընդհանուր բնութագիրը։
 211. Օտարերկրյա քաղաքացիական կացության ակտերի ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետությունում։
 212. Պետության դատական իմունիտետը։
 213. Ընտանեկան իրավունքով կարգավորվող հարաբերությունները։
 214. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունքի աղբյուրները։
 215. Ընտանիքի հասկացությունը, առաջացման հիմքերը։
 216. Ազգակցություն և բարեկամություն։
 217. Դրանց իրավաբանական նշանակությունը։
 218. Ամուսնություն, ամուսնության պայմաններն ու արգելքները։
 219. Ամուսնության անվավերությունը։
 220. Ամուսինների անձնական իրավունքները։
 221. Ամուսնական ազգանուն ընտրելը։
 222. Ամուսինների ընդհանուր համատեղ սեփականությունը։
 223. Ամուսնական պայմանագիր. հասկացությունը, ձևը, բովանդակությունը։
 224. Ամուսնալուծությունը Ք.կ.ա.գ. մարմիններում։
 225. Ամուսնալուծությունը դատական կարգով։
 226. Երեխաների սերումը հաստատելը։
 227. Հայրությունը դատական կարգով որոշելը։
 228. Անչափահաս երեխաների իրավունքները։
 229. Երեխաներին դաստիարակելու ծնողների իրավունքներն ու պարտականությունները։
 230. Ծնողական իրավունքներից զրկելը. հիմքերը, կարգը։
 231. Ալիմենտային պարտավորությունների ընդհանուր բնութագիրը։
 232. Անչափահաս երեխաներին ալիմենտ վճարելու ծնողների պարտականությունները։
 233. Ամուսինների և նախկին ամուսինների ալիմենտային պարտավորությունները։
 234. Ընտանիքի մյուս անդամների ալիմենտային պարտավորությունները։
 235. Համաձայնություն ալիմենտների վճարման վերաբերյալ։
 236. Ալիմենտի բռնագանձումը դատական կարգով։
 237. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հայտնաբերումը և տեղավորումը։
 238. Որդեգրման հասկացությունը և նշանակությունը։
 239. Որդեգրման պայմանները, որդեգրման իրավական հետևանքները։
 240. Խնամակալների և հոգաբարձուների իրավունքներն ու պարտականությունները։
 241. Խնամատարական ընտանիք։
 242. Ծնողների նկատմամբ հոգատարություն ցուցաբերելու և նրանց ալիմենտ վճարելու զավակների պարտականությունը։
 243. Ամուսնության դադարումը ամուսիններից մեկի մահվան և ամուսիններից մեկին մահացած հայտարարելու դեպքում։
 244. Գործարարական իրավունքի կողմից կարգավորվող հարաբերությունները։
 245. Գործարարական գործունեության առանձնահատուկ հատկանիշները։
 246. Գործարարների իրավունքների պաշտպանությունը։
 247. Անհատ գործարարի պետական գրանցունը։
 248. Անհատ գործարարին սնանկ ճանաչելու ընթացակարգը։
 249. Հասարակ ընկերակցության մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններում։
 250. Իրավաբանական անձը որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ։
 251. Իրավաբանական անձանց հիմնադրման կարգը։
 252. Իրավաբանական անձի պետական գրանցումը։
 253. Առևտրային իրավաբանական անձանց իրավունակությունը ։
 254. Առևտրային կազմակերպության կանոնադրային կապիտալը, գույքի իրավական ռեժիմը։
 255. Առևտրային իրավաբանական անձի լուծարման կարգը։
 256. Առևտրային իրավաբանական անձի վերակառուցումը։
 257. Տնտեսական ընկերակցությունը, որպես գործարարական իրավունքի սուբյեկտ։
 258. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը որպես գործարարական իրավունքի սուբյեկտ։
 259. Բաժնետիրական ընկերությունը որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ։
 260. Վարկային կազմակերպությունների կարգավիճակը։
 261. Առևտրային բանկերի մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններին։
 262. Ապրանքային բորսաների կարգավիճակը։
 263. Ապրանքային բորսաներում կնքվող գործարքների տեսակները և դրանց կնքման առանձնահատկությունները։
 264. Ֆոնդային բորսայի կարգավիճակը։
 265. Սնանկացման ինստիտուտի նշանակությունը և խնդիրները։
 266. Սնանկության հատկանիշները և սնանկացման ընթացակարգը։
 267. Սնանկության կառավարչի նշանակման կարգը և կարգավիճակը։
 268. Պարտապանի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը։
 269. Բանկերին և վարկավորող կազմակերպություններին սնանկ ճանաչելու առանձնահատկությունները։
 270. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներին պատկանող գույքի կարգավիճակը։
 271. Գործարարական հարաբերություններում արժեթղթերի կարգավիճակը։
 272. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներին պատկանող գույքի տնօրինման առանձնահատկությունները։
 273. Արդյունաբերական սեփականություն։
 274. Գործարարական գործունեության պետական կառավարման միջոցներն ու մեթոդները։
 275. Մենաշնորհային գործունեության իրավական կարգավորումը։
 276. Արտադրանքի, աշխատանքների և ծառայությունների գների պետական կարգավորումը։
 277. Ստեղծման փուլում գործարարական իրավուքի սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջները։
 278. Լիցենզավորումը որպես պետական կառավարման ձև։
 279. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներին գործունեության ընթացքում ներկայացվող պահանջները (հարկեր, վճարներ, օրենսդրության պահպանություն)։
 280. Սերտիֆիկացումը որպես պետական կառավարման միջոց։
 281. Արտադրանքի ինքնարժեքի իրավական կարգավորումը։
 282. Թափոնների օգտագործման և պահպանության նկատմամբ ներկայացվող պահանջները։
 283. Ինվեստիցիաների (ներդրում) և ինվեստիցիոն գործունեության հասկացությունը, փուլերը։
 284. Ներդրումային գործունեության սուբյեկտները, օբյեկտները։
 285. Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորումը։
 286. Լիզինգը որպես ներդրումային գործունեության տեսակ, լիզինգի տեսակները։
 287. Գործարարական պայմանագրերի կնքման ժամանակ կիրառվող հիմնական սկզբունքները։
 288. Հրապարակային պայմանագրի կնքման առանձնահատկությունները։
 289. Նախնական և միանալու պայմանագրերի նշանակությունը գործարարական հարաբերություններում։
 290. Գործարարական պայմանագրի կնքման կարգը։
 291. Պայմանագրի կնքումը աճուրդով։
 292. Գործարարական գործունեության ֆինանսավորումը և վարկավորումը։
 293. Պետական ֆինանսավորման նպատակը և հիմքերը։
 294. Պետական ֆինանսական օժանդակության եղանակները (դոտացիա, սուբսիդիա, սուբվենցիա)։
 295. Բանկային վարկավորում։
 296. Ապրանքային և առևտրային վարկավորում։
 297. Վարկավորման սկզբունքները։
 298. Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես գործարարական գործունեության ինքնուրույն տեսակ։
 299. Արտաքին տնտեսական գործունեության կանոնակարգման համար կիրառվող իրավական ռեժիմները։
 300. Արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման մեթոդները։
 301. Արտաքին տնտեսական գործունեության հարկային կարգավորումը։
 302. Արտաքին տնտեսական գործունեության արժութային կարգավորումը։
 303. Արտահանման և ներմուծման նկատմամբ պետական վերահսկողությունը:
 304. Աշխատանքային իրավունքի կարգավորման առարկան և մեթոդի առանձնահատկությունները։
 305. Աշխատանքային իրավունքի (օրենսդրության) խնդիրներն ու հիմնական գործառույթները։
 306. ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության գործողությունը ժամանակի մեջ, տարածության վրա և ըստ անձանց շրջանակի։
 307. ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերը որպես աշխատանքային իրավունքի աղբյուր։
 308. Դատական պրակտիկան և աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը։
 309. Աշխատանքային իրավունքի ոլորտում կիրառվող իրավական սկզբունքների համակարգը և փոխհարաբերությունները։
 310. Աշխատանքային պայմանների միասնության և տարբերակման սկզբունքը։
 311. Աշխատողների և գործատուների շահերի զուգակցման սկզբունքը։
 312. Աշխատանքային իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները։
 313. Աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագումը, փոփոխումն ու դադարումը (իրավաբանական փաստեր) ։
 314. Աշխատողի հիմնական աշխատանքային իրավունքներն ու դրանց իրականացման ապահովման երաշխիքները։
 315. ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի ներգրավման առանձնահատկությունները։
 316. Գործատուի իրավասու անձի աշխատանքային-իրավական կարգավիճակը։
 317. Աշխատողների և գործատուների ներկայացուցչական մարմինների հիմնական գործառույթները։
 318. Ժամկետները հաշվարկելու կարգը։
 319. Հայցային վաղեմության և մարման ժամկետներ։
 320. Դատավարական ժամկետների կիրառումն աշխատանքային հարաբերություններում։
 321. Աշխատանքային իրավունքների իրականացման և պարտականությունների կատարման ընդհանուր պայմանները։
 322. Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ձևերը (տեսակները) և եղանակները։
 323. Սոցիալական գործընկերության հասկացությունը, համակարգը և սկզբունքները։
 324. Կոլեկտիվ պայմանագրի հասկացությունը, նշանակությունը և տեսակները (մակարդակները)։
 325. Կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագրի կնքումը։
 326. Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի հասկացությունը, տեսակները և քննարկման կարգի առանձնահատկությունները։
 327. Գործադուլի իրավունքը։
 328. Գործադուլն անօրինական ճանաչելու հիմքերը, կարգը և իրավական հետևանքները։
 329. Աշխատանքային պայմանագրի իրավաբանական բնութագիրը։
 330. Աշխատող վարձելու ընդհանուր և հատուկ պահանջները։
 331. Հրապարակային օֆերտայով աշխատանքային պայմանագիր։
 332. Պայմանագրի կնքումից խուսափելու իրավական հետևանքները։
 333. Աշխատանքային պայմանագրի կնքման առանձնահատկություններն ընտրություններում կամ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի հետ։
 334. Աշխատանքային պայմանագրի անվավերությունը և դրա իրավական հետևանքները։
 335. Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները։
 336. Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու սահմանափակումները։
 337. Համատեղությամբ աշխատանքի հասկացությունը, տեսակները և կատարման պայմանները։
 338. Համատեղությամբ աշխատողների երաշխիքները։
 339. Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրի լուծման կարգը։
 340. Խախտման իրավական հետևանքները։
 341. Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծման իրավաչափության հիմնական պայմանները։
 342. Խախտման իրավական հետևանքները։
 343. Լրացուցիչ երաշխիքները հղի կանանց, մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող, աշխատունակությունը կորցրած և ներկայացուցչական մարմիններում ընտրված աշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս։
 344. Աշխատանքային պայմանագրի դադարեցումը պայմանագրի կողմ չհանդիսացող անձանց նախաձեռնությամբ։
 345. Աշխատանքային պայմանագրի գործողության կասեցումը և ընդհատումը։
 346. Գործատուի պարտականություններն աշխատողների անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում։
 347. Աշխատողի անձնական տվյալների գաղտնիության սկզբունքի սահմանափակումները։
 348. Աշխատաժամանակի իրավաբանական բնութագիրը և տեսակները։
 349. Աշխատաժամանակի ռեժիմ. չնորմավորված աշխատաժամանակ, աշխատաժամանակի գումարային հաշվարկ։
 350. Արտաժամյա աշխատանքի իրավական կարգավորումը։
 351. Ամենամյա արձակուրդի տեսակները և տրամադրման կարգը։
 352. Նպատակային արձակուրդների հասկացությունը և տրամադրման առանձնահատկությունները։
 353. Աշխատավարձի համակարգերը, ձևը (վճարման միջոցը) և չափը որոշելու հիմնական կանոնները։
 354. Համատեղությամբ, հանգստյան օրերին, արտաժամյա, տոնական և հիշատակի ոչ աշխատանքային օրերին կատարված աշխատանքի վարձատրությունը։
 355. Աշխատանքի վարձատրությունը ոչ լրիվ, կրճատ աշխատաժամանակի, աշխատանքների ծավալի մեծացման, աշխատանքի նորմերը չկատարելու, խոտանի և պարապուրդի դեպքում։
 356. Աշխատավարձի իրավական պաշտպանությունը (պահումների սահմանափակումը)։
 357. Երաշխիքների և փոխհատուցումների հասկացությունը և տեսակները։
 358. Աշխատանքային կարգապահության ամրապնդման մեթոդները։
 359. Աշխատողների կարգապահական պատասխանատվության հիմքը. կարգապահական զանցանքների հասկացությունը և տեսակները։
 360. Կարգապահական տույժերի կիրառման կարգը. խախտման իրավական հետևանքները։
 361. Աշխատողի պատճառած վնասի հատուցումը։
 362. Վնասի չափը որոշելը։
 363. Աշխատողի կյանքին և առողջությանը պատճառած վնասը հատուցելը։
 364. Վնասի հատուցումը գործատուի վերակազմակերպման և լուծարման դեպքում։
 365. Աշխատանքի պաշտպանության հասկացությունը։
 366. Գործատուի կանխարգելիչ և վերականգնողական միջոցառումները։
 367. Անչափահասների, հաշմանդամների, հղի և երեխա խնամող անձանց աշխատանքի պաշտպանության առանձնահատկությունները։
 368. Աշխատանքը ուսման հետ համատեղելը։
 369. Ուսումնական հաստատություններում սովորողների արտոնությունները։
 370. Աշխատանքային վեճի հասկացությունը, քննարկման կարգը։
 371. Դատական ակտերի կատարումը։
 372. Աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության հասկացությունը և նշանակությունը։
 373. Աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության տեսակները։
 374. Վարչական պատասխանատվությունը։
 375. Քրեական պատասխանատվությունը։
 376. Միջազգային աշխատանքային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը (հասկացությունը, աղբյուրները, ՀՀ օրենսդրության հետ հարաբերակցությունը)։