Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

Թվանիշ
ԺԲ.00.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել