Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 21 2024
Պոլիգրաֆիական մեքենաների տպագոտում առկա գործոնների հետազոտումը բարձրորակ տպագրական արտադրանքի ստացման համար Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մեքենագիտություն ( Ե.02.01 )
Հուն. 21 2024
Արագագործ ինտեգրալ սխեմաներում տվյալների հաղորդման խափանումների նվազեցման միջոցների մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուն. 20 2024
Վարչական ակտի արդյունավետության գնահատման իրավական հիմնախնդիրները. Վարչաիրավական հետազոտություն Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 20 2024
Տեղական ինքնակառավարման սահմանադրականացումը Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում. Սահմանադրաիրավական պրակտիկայի հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 20 2024
Տարբերակված ուսուցման հիմնախնդրի իրականացման ուղիները տարրական դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հուն. 19 2024
Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական կաղապարը (Հարվարդի բանակցային նախագիծ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հուն. 18 2024
Է-ԺԲ դարերի հայոց տոմարի մեկնությունները (պատմա-աղբյուրագիտական ուսումնասիրություն) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 17 2024
Արտածումների բարդության հետազոտում ասույթային հաշվի մի շարք հայտնի և նոր կառուցված համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 15 2024
Մագնիսա-դիէլեկտրիկ նյութերի և կենտրոնացված պարամետրերով ռեզոնատորների հիման վրա էլեկտրականապես փոքր անտենաներ ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 14 2024
4,5-երկտեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-թիոլների նոր փոխարկումները Երևանի պետական համալսարան Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Հուն. 14 2024
Որոշ խմորասնկերի աճի և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա սթրեսային գործոնների ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուն. 13 2024
Ներդրման թեորեմներ Սոբոլևի մուլտիանիզոտրոպ տարածություններում և դրանց կիրառությունները մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության մեջ Հայ-Ռուսական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Հուն. 12 2024
Թվային ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված պարամետրական օպտիմալացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Հուն. 11 2024
Աշխարհբեկ Քալանթարի հուշարձանապահման գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 11 2024
Միջանկյալ հաճախականային տիրույթում ադապտիվ ռադիոընդունիչի ազդանշանների ճանաչման համակարգի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր ( Ե.12.03 )