Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 19 2024
Գործարար բանակցությունների լեզվագործաբանական կաղապարը (Հարվարդի բանակցային նախագիծ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հուն. 18 2024
Է-ԺԲ դարերի հայոց տոմարի մեկնությունները (պատմա-աղբյուրագիտական ուսումնասիրություն) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 17 2024
Արտածումների բարդության հետազոտում ասույթային հաշվի մի շարք հայտնի և նոր կառուցված համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 15 2024
Մագնիսա-դիէլեկտրիկ նյութերի և կենտրոնացված պարամետրերով ռեզոնատորների հիման վրա էլեկտրականապես փոքր անտենաներ ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հուն. 14 2024
4,5-երկտեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-թիոլների նոր փոխարկումները Երևանի պետական համալսարան Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Հուն. 14 2024
Որոշ խմորասնկերի աճի և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվության վրա սթրեսային գործոնների ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուն. 13 2024
Ներդրման թեորեմներ Սոբոլևի մուլտիանիզոտրոպ տարածություններում և դրանց կիրառությունները մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության մեջ Հայ-Ռուսական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Հուն. 12 2024
Թվային ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված պարամետրական օպտիմալացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Հուն. 11 2024
Աշխարհբեկ Քալանթարի հուշարձանապահման գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուն. 11 2024
Միջանկյալ հաճախականային տիրույթում ադապտիվ ռադիոընդունիչի ազդանշանների ճանաչման համակարգի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր ( Ե.12.03 )
Հուն. 07 2024
Խոսքի հուսալի մշակում՝ ներդրված արհեստական բանականության կիրառություններում Հայ-Ռուսական համալսարան Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ ( Ե.13.05 )
Հուն. 07 2024
Դինամիկ ճանաչողության խնդիրների մոդելավորում գրաֆային ալգորիթմների և մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ ( Ե.13.05 )
Հուն. 07 2024
Ստարտափների զարգացման խնդիրները և արդի մոտեցումները ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուն. 07 2024
Դիցաստեղծման հիմնախնդիրները Ա.Բլոկի և Ա.Բելու վաղ շրջանի քնարերգության մեջ Երևանի պետական համալսարան Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Հուն. 06 2024
Անշարժ գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )