Montivipera latifi օձի թույնով պայմանավորված էրիթրոցիտար ստվերների և հսկա միլամել վեզիկուլների մորֆոֆունկցիոնալ խանգարումները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2018

Հաստատված