Երևանի պետական համալսարան (Ռոմանագերմանական լեզուներ)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցաշար
Անգլերեն
Հարցեր
 1. Անգլերենի զարգացման 3 փուլերը և դրանց սահմանազատման պատմական և լեզվական չափանիշները:
 2. Հին անգլերենի հնչյունական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և փոփոխությունները:
 3. Հին անգլերենի շեշտված և անշեշտ վանկերի զարգացումը միջին և ժամանակակից անգլերենում:
 4. Հին անգլերենի երկբարբառների մենաբարբառացումը և նոր երկբարբառների կազմավո­րումը միջին անգլերենում:
 5. Հիմնական հնչյունական փոփոխությունները միջին և ժամանակակից անգլերենում /քանակական, որակական, ձայնավորների մեծ տեղաշարժ:
 6. Սկանդինավյան փոխառություններ: Միջին անգլերենի բառապաշարը:
 7. Ֆրանսերեն փոխառությունները միջին և ժամանակակից անգլերենում:
 8. Լոնդոնի բարբառի կարևորությունն ազգային լեզվի ձևավորման հարցում և գրական անգլերենի զարգացումը:
 9. Ուժեղ բայերի համակարգը հին անգլերենում և զարգացումները ժամանակակից անգլերենում:
 10. Թույլ բայերի համակարգը հին անգլերենում և զարգացումները միջին և ժամանակակից անգլերենում:
 11. Հին անգլերենի գոյականի սեռի և հոլովների կարգերը և դրանց կրած փոփոխությունները միջին և ժամանակակից անգլերենում:
 12. Ժամանակակից անգլերենի հնչյունական կազմի առանձնահատկությունները:
 13. Ժամանակակից անգլերենի վանկակազմությունը և վանկատումը: Վանկը որպես հնչյունական և հնչույթաբանական միավոր:
 14. Հատույթային և վերհատույթային հնչույթաբանություն: Ժամանակակից անգլերենի հնչերանգն ու նրա գործառույթները (քերականական, վերաբերմունքային):
 15. Հնչույթի բնորոշումը (տարբերակիչ և ոչ տարբերակիչ հատկանիշները):
 16. Հնչյունական հակադրությունների չեզոքացումը (գերհնչույթ):
 17. Ձևահնչյունաբանություն:
 18. Հնչաոճաբանություն: Հնչյունների արտահայտչական գործառույթը:
 19. Առոգանության հարալեզվական բնութագիրը:
 20. Ռիթմը և նրա տարրերը: Արձակ և բանաստեղծական ռիթմի տարբերությունները:
 21. Անգլերենի բառակապակցությունների դասակարգման տեսություններն ու վերլուծության մեթոդները:
 22. Անգլերենի հոլովական համակարգի տեսությունները. խորքային հոլովների տեսությունը:
 23. Բայական սեռի կարգը անգլերենում:
 24. Բայի ժամանակի և կերպի կարգերը անգլերենում: Զեղչում և տարանջատում (parcellation) շարահյուսական երևույթները անգլերենում:
 25. ժխտման տեսակները ժամանակակից անգլերենում:
 26. Նախադասություն. ստորադասում և համադասում:
 27. Նախադասության շարահյուսական վերլուծության մեթոդները:
 28. Նախադասության առկայական տրոհում:
 29. Պարզ նախադասության կառուցվածքը և ուսումնասիրության եղանակները՝ ա/ավանդական, բ/բաշխումային, գ/անմիջական բաղադրիչներով վերլուծության,
 30. Փոխակերպական քերականության հիմնադրույթները. փոխակերպական երկիմաստություն:
 31. Թեմա – ռեմա հարաբերակցությունը:
 32. Տեքստի տեսությունները. Տեքստի քերականական կարգերը. վերասույթային միասնություն:
 33. Բառը որպես նշան և լեզվի հիմնական միավոր: Ձև և բովանդակություն:
 34. Բառիմաստ: Բառիմաստի հիմնական բաղադրիչները ժամանակակից անգլերենում:
 35. 1.      Համատեքստային իմաստ և գործաբանական իմաստ:
 36. Բազմիմաստության և համանունության խնդիրը ժամանակակից անգլերենում:
 37. Բառի ձևաբանական կառուցվածքը ժամանակակից անգլերենում: Ձևաբանական և բառակազ­մական վերլուծության հիմնական տարբերությունները:
 38. Բառերի հարացուցային հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենում:
 39. Հոմանշային, հականշային և վերանվանական հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենի բառապաշարում:
 40. Բառակազմությունը ժամանակակից անգլերենում: Բառակազմության հիմնական միջոցները: Կենսունակության խնդիրը:
 41. Բառերի շարակարգային հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենում:
 42. Արժութայնություն /վալենտականություն/ և կապակցելիություն:
 43. Փոփոխական և կայուն բառակապակցությունների տարանջատման սկզբունքները ժամանա­կակից անգլերենում: Դարձվածային միավորների դասակարգման սկզբունքները (տարբեր տեսություններ):
 44. Բառապաշար: Բառապաշարի շերտերը և ոճական տարբերակումը /Նորաբանություններ, գիտաբառեր, փոխառություններ և այլն/
 45. Բառի լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները (բաղադրական, փոխակերպական, անմիջական բաղադրիչների, համադրական, վիճակագրական և այլն):
 46. Իմաստաբանություն և գործաբանական լեզվաբանություն:
 47. Իմաստաբանական վերլուծության ժամանակակից մեթոդներ:
 48. Ցուցայնություն և հարակցում:
 49. Իմաստ և նշանակություն:
 50. Անվանում և ցուցում:
 51. ՙՈճ՚ հասկացության տարբեր ընկալումները: Լեզվական ոճ: Ոճագիտության առարկան:
 52. Ոճագիտության և բանասիրական այլ գիտակարգերի հարաբերակցությունը: Լեզվաոճագիտություն և գրականագիտական ոճագիտություն:
 53. Լեզվի գործառույթների տեսությունը, տարբեր մոտեցումներ: Գործառական ոճերի տարբերակումը:
 54. Գիտական ոճ. բնորոշ գծերը:
 55. Հրապարակախոսական արձակի գործառական յուրահատկությունները:
 56. Գործառական ոճերի դիալեկտիկական հարաբերակցությունը: Ոճերի գործառական դրսևորումների փոխներթափանցման հնարավորությունները:
 57. ESP-ն որպես գիտական հաղորդակցման միջոց: Ընդհանուր գիտական բառապաշարի կիրառության հասկացական ոլորտները:
 58. Գեղարվեստական ոճ: Գործառական–հաղորդակցական մոտեցում գեղարվես­տական տեքստի ընկալման և մեկնաբանման հարցին:
 59. Լեզվական նորմ և շեղումներ նորմից:
 60. Լեզվաոճական վերլուծության մեթոդի էությունն ու կիրառության ոլորտը:
 61. Լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեթոդի էությունն ու կիրառության ոլորտը:
 62. Բառի բազմաձայնությունը որպես լեզվաբանաստեղծական հնար: Բառի բազմաձայնությունը որպես թարգմանական խնդիր:
 63. Ոճական հնարների համակարգը: Փոխաբերությունը և փոխանունությունը որպես լեզվապատկերման հիմնական միջոցներ:
 64. Հերմենևտիկան որպես գեղարվեստական ստեղծագործության բանասիրական վերլուծության համապարփակ մոտեցում:
 65. Բառիմաստի տեսակները: Բառիմաստը և առնշանակությունը լեզվի (inherent connotation) և խոսքի (adherent connotation) մակարդակներում:
 66. Շարահյուսական ոճական հնարներ: /շրջուն շարադասություն (inversion), ժխտում, շաղկապների գործածություն և այլն/:
 67. Ասույթի հնչյունային ձևավորման ոճական հնարները:
 68. Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցության առաջնային եղանակ:
 69. Թարգմանելիության և անթարգմանելիության խնդիրը ժամանակակից թարգմանաբանական տեսություններում:
 70. Համարժեքության ապահովման խնդիրները թարգմանության մեջ:
 71. Փոխակերպումները որպես համարժեք թարգմանության հասնելու միջոց:
 72. Փոխանվանական և փոխաբերական տեղաշարժի սկզբունքների կիրառությունը որպես համարժեք թարգմանության ապահովման միջոց: