Երևանի պետական համալսարան (Համաշխարհային պատմություն)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Գետային քաղաքակրթությունները Հին Արևելքում․ Շումեր, Եգիպտոս, Բաբելոն․ հասարակական կառույց, վարչակարգ, կրոն, գաղափարախոսություն։
 2. Լեռնային քաղաքակրթություննորը Հին Արևելքում․ Ասորոստան, Խեթական տերություն, Ուրարտու․ հասարակական կառույց, վարչակարգ, կրոն, գաղափարախոսություն։
 3. Աքեմենյան աշխարհակալ տերությունը․ տարածք, պետական կառույց, գաղափարախոսություն:
 4. Հունական պոլիսը (քաղաք–պետություն)․ սոցիալական կառույց, կառավարման համակարգ, գաղափարախոսություն։
 5. Հին հունական դեմոկրատիան և նրա գաղափարական հիմնավորումը․ Պերիկլես, Պլատոն, Արիստոտել։
 6. Հելլենիզմ․ Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները և «համաշխարհային» տերության ստեղծումը:
 7. Հնդկաստանը Մաուրյան հարստության շրջանում (մ.թ.ա. IV-II դդ.): Աշոկա տիրակալ:
 8. Չինաստանը Ավագ Ցին տերության դարաշրջանում․ Ցին Շի Հուանդի:
 9. Պարթևական պետությունը:
 10. Հռոմեական հանրապետությունը․ սոցիալական կառույց, կառավարման համակարգ, գաղափարախոսություն։
 11. Օգոստոսյան դարաշրջանի Հռոմը․ պրինցիպատ «հանրապետական միապետություն»։
 12. Դոմինատի դարաշրջանը Հռոմում․ Դիոկղետիանոս, Կոնստանտին Մեծ։
 13. Քրիստոնեության առաջացումը և տարածումը:
 14. Հռոմեական կայսրության մասնատումն ու անկումը:
 15. Սասանյան տերությունը:
 16. Բյուզանդական կայսրությունը Հուստինիանոս Ա-ի օրոք:
 17. Իսլամի առաջացումը: Արաբական խալիֆայությունը VII-XIII դդ.:
 18. Կարլոս Մեծի կայսրությունը:
 19. Ֆեոդալիզմը Եվրոպայում (9 – 12-րդ դդ)․ հասարակական կառույց, կառավարման համակարգ, գաղափարախոսություն։
 20. Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքները:
 21. Իկոնիայի (Ռումի) սուլթանությունը:
 22. Խաչակրաց արշավանքները. նրանց նպատակներն ու հետևանքները:
 23. Վերածնունդը Եվրոպայում․ նոր տեխնոլոգիաներ, կառավարման համակարգեր, մարդակենտրոն մշակույթ։
 24. Մոնղոլ-թաթարական արշավանքները և մոնղոլական տերության ստեղծումը:
 25. Օսմանյան պետության ձևավորումը․ տարածք, վարչակազմ, բանակ, գաղափարախոսություն. 15 – 17–րդ դդ․:
 26. Ռեֆորմացիա․ Մարտին Լյութեր․ Եկեղեցու և հասարակության բարեփոխության տեսլականը։
 27. Սեֆյան տերությունը: Շահ Աբբաս
 28. Արդյունաբերական դարաշրջանի առաջին շրջափուլը․ տեխնոլոգիաներ հասարակական կառույց, պետություն, գաղափարախոսություն։
 29. Հասարակական նորացման անգլիական ուղին․ հեղափոխությունից (Կրոմվել) դեպի կոմպրոմիս (սահմանադրական միապետություն)։
 30. Հասարակական նորացման ֆրանսական ուղին․ 1789 – 1792 թթ․ հեղափոխությունը․ «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»։
 31. Հասարակական նորացման ամերիկյան ուղին․ ազատագրական պատերազմ, պետության ձևավորում․ «Անկախության հռչակագիրը»։
 32. Հասարակական նորացման ռուսական ուղին․ Պյոտր Մեծի բարեփոխումները և կասրության ձևավորումը։
 33. Նապոլեոն Բոնապարտի տերությունը․ սոցիալական քաղաքականություն, վարչական կառույց, գաղափարախոսություն։
 34. Ռուս-պարսկական պատերազմները (1804-1828 թթ․). Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի խաղաղության պայմանագրերը։
 35. Քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում (1861-1865 թթ.)
 36. Աբրահամ Լինքոլնը և ԱՄՆ հասարակական նորացման տեսլականը:
 37. Արդյունաբերական դարաշրջանի երկրորդ շրջափուլը (1850 – 1914 թթ․)․ տեխնոլոգիաներ, սոցիալական փոփոխություններ, կառավարման համակարգեր, կրթություն և մշակույթ։
 38. Իտալիայի միավորումը (1859 - 1871 թթ.): Ջուզեպպե Գարիբալդի:
 39. Ֆրանս-պրուսական պատերազմը (1870 - 1871 թթ.): Գերմանական կայսրության ստեղծումը: Օտտո ֆոն Բիսմարկ:
 40. Ռուս-թուրքական 1877-1878 թթ. պատերազմը: Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը: Բեռլինի վեհա­ժողովը:
 41. 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումը․Օսմանյան սահմանադրությունը․ պետական քարոզչություն և իրա­կանություն
 42. Առաջին աշխարհամարտ․ պատճառներ, ընթացք, ավարտ:
 43. Օսմանյան կայսրությունը առաջին համաշխար-հային պատերազմի տարիներին: Հայոց ցեղասպանությունը:
 44. 1917 թ. Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունները Ռուսաստանում:
 45. Արդյունաբերական դարաշրջանի երրորդ շրջափուլը (1918 – 1939 թթ․)․ տեխնոլոգիաներ, հասարակական շարժումներ ու կառույցներ կառավարման համակարգեր, գաղափարախոսություններ։
 46. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում (1918 - 1922 թթ.): Խորհրդային Միության ստեղծումը:
 47. Քեմալական շարժումը: Թուրքիայի Հանրապետության ձևավորումը (1923 թ.):
 48. Արևմտյան դեմոկրատիայի ճգնաժամը 1920 –30–ական թթ․ Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա։
 49. Ամբողջատիրական համակարգերը Եվրոպայում․ ԽՍՀՄ, Իտալիա, Գերմանիա․ հասարակական կառույցներ, կառավարման համակարգեր, գաղափարախոսություններ։
 50. ԱՄՆ-ը 1920- 1930–ական թթ.: Ֆ. Ռուզվելթի «Նոր կուրսը»:
 51. Երկրորդ Աշխարհամարտ․ պատճառներ, ընթացք, արդյունքներ:
 52. Խորհրդային Միության Հայրենական մեծ պատերազմը:
 53. Հնդկաստան․ անկախացում և սոցիալական նորացում․ Մահաթմա Գանդի, Ջավահարլալ Ներու:
 54. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ստեղծումը (1949 թ.): Մաո Ցզեդուն:
 55. 1952 թ. հեղափոխությունը Եգիպտոսում: Գամալ Աբդել Նասեր:
 56. Ազգային-ազատագրական շարժումներն Արաբական Արևելքում 1940-60-ական թթ.:
 57. 1978-1979 թթ. հեղափոխությունը Իրանում և Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջացումը: Այաթոլլահ Խոմեյնի:
 58. Եվրոպայի միասնականացումը և Եվրամիության ձևավորումը (1952 – 1993 թթ․)․ տեսլական, գործընթաց , իրավական հիմքեր, հաստատություններ։
 59. ԽՍՀՄ համակարգային ճգնաժամը և փլուզումը․ պատճառներ, գործընթացներ, աշխարհաքաղաքական հետևանքներ։
 60. Հետարդյունաբերական քաղաքակրթություն․ տեխնոլոգիաներ, կառավարման ու տնտեսական համակարգեր և մարտահրավերներ (բնապահպանություն, քաղաքական ծայրահեղություն, ահաբեկչություն)։
 61. Վեստֆալյան համակարգի առաջացումը:
 62. Վիեննայի վեհաժողովը (1814 - 1815 թթ.) և Սրբազան դաշինքի ստեղծումը:
 63. Հայկական հարցը որպես Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մաս:
 64. Անտանտի ռազմաքաղաքական դաշինքի կազմավորումը:
 65. Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը (1919-1920 թթ.):
 66. Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգը:
 67. Ազգերի լիգայի ստեղծումը և գործունեությունը:
 68. Սևրի և Լոզանի պայմանագրերը:
 69. Նոր աշխարհամակարգի ձևավորումը Մերձավոր Արևելքում Առաջին աշխարհամարտից հետո: Մանդատային համակարգը:
 70. Հակահիթլերյան դաշինքի կազմավորումը:
 71. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը: Պոտսդամի խորհրդաժողովը:
 72. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը. նպատակները, կառուցվածքը և խնդիրները:
 73. Սառը պատերազմը: ՆԱՏՕ-ի ռազմաքաղաքական դաշինքի և Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության ստեղծումը:
 74. Ինտեգրացիոն գործընթացները Արևմտյան Եվրոպայում: Եվրամիության ստեղծումը:
 75. Գաղութային համակարգի փլուզումը XX դ. 40-70-ական թթ.:
 76. Խորհրդային Միության փլուզումը և սոցիալիզմի համաշխարհային համակարգի վերացումը:
 77. Միաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորումը 1990-ական թթ.: ԱՄՆ-ի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը:
 78. Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտները Հարավային Կովկասում XX դ. վերջում - XXI դ. Սկզբին: Հարավային Կովկասը հարևան պետությունների քաղաքականության մեջ (1991-2016 թթ.):