Երևանի պետական համալսարան (Երկրաբնապահպանություն)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցաշար
Տեխնիկական
Հարցեր
 1. Բնապահպանության հիմնական հասկացությունները:
 2. Էկոհամակարգը որպես էկոլոգիայի հիմնական ֆունկիոնալ միավոր:
 3. Էկոհամակարգի կայունությունը արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ:
 4. Բնակության միջավայր, էկոլոգիական որոշ հասկացություններ:
 5. Վերնադսկու տեսությունը կենասոլորտի մասին: Նոոսֆերա: Էկոհամակարգը որպես բաց տիպի չհավասարակշռված թեմոդինամիկական համակարգ:
 6. Էկոհամակարգում նյութերի մետաբոլիզմը: Սննդային շղթաներ:
 7. Կենսոլորտի էներգետիկական հոսքեր:
 8. Կենսաերկաքիմիական շրջապտույտների կառուցվածքը հիմնական տեսակները:
 9. Արդյունավետ բնօգտագործման բովանդակությունը և առանձնահատությունները: Բնօգտագործման կարգավորված մոտեցումները:
 10. Նյութերի տեխնածն շրջապտույտ:
 11. Անթափոն արտադրության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները:
 12. Ջրի արդյունավետ օգտագործում:
 13. Տնտեսության տարբեր ճյուղերի՝ հանքային, էներգետիկայի, տրանսպորտի, քիմիական, շինարարական նյութերի արտադրությունների ստեղծման ուղիները:
 14. Կլիմայի աղետային փոփոխություններ: Կլիմայի փոփոխություններ անթրոպոգեն ազդեցությունից:
 15. Մթնոլորտը որպես անթրոպոգեն ազդեցության օբյեկտ: Աղտոտիչների տարածման վրա զդող գործոններ:
 16. Կենսոլորտի տարրերի վրա սահմանային բեռնվածության գաղափարը:
 17. Արնթրոպոգեն ծանրաբեռնվածությունների նորմավորման էկոլոգիական մոտեցումները:
 18. Սահմանային թույլատրելի արտանետումների հաշվարկ: Վնաս: Շրջակա միջավայրի ուղիղ և անուղղակի վնասի հաշվարկ: Տեղեկատվական տվյալների ապահովման սկզբունքը:
 19. Կանխատեսում: Նախագծերի էկոլոգիական փորձաքննություն: Բնատեխնիկական համակարգերի էկոլոգիական անվտանգության ապահովում:
 20. Էկոլոգիական ռիսկի դասակարգում և գնահատում: Ռիսկի կառավարում:
 21. Մոնիթորինգի և շրջակա միջավայրի որակի հսկում:
 22. Քիմիկան փոխարկումները մթնոլորտում: Օզոնը մթնոլորտում:
 23. Անձրևաջրեր և գետնաջրեր:
 24. Ջրոլորտի աղտոտումը արդյունաբերական հոսքաջրերով և ծանր մետաղներով:
 25. Քարոլորտի կառուցվածքը և կազմը:
 26. Բնահողի առաջացման հիմանակն գործոնները: Բնահողի աղտոտում և աղտոտիչներ:
 27. Էկոլոգիական անվտանգ տեխնոլոգիական գործընթացների կազմակերպման սկզբունքները:
 28. Ջուրը բնության մեջ, կեղտաջրերի բնութագիրը և բնապահպանական խնդիրները:
 29. Արդյունաբերական կեղտաջրերի դասակարգում, մաքրում, կոյուղացում և մաքրման մեթոդներ:
 30. Արդյունաբերական կեղտաջրերի պարզեցում նստեցմամբ: Նստեցուցիչներ:
 31. Լուծված անօրգանական միացություներ պարունակող արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրում:
 32. Լուծված օրգանական միացություններ պարունակող արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրում դեստրուկտիվ եղանակով, ջերմաօքսիդացում, օդսիդացում օդով, ջրածնի պերօքսիդով, ճառագայթմամբ և էլեկտրաքիմաիական եղանակով:
 33. Բնական ճանապարհով ջրային համակարգում ջրի մաքրման գործընթացներ՝ ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական:
 34. Միկրոօրգանիզմները բնական ջրային համակարգում:
 35. Քիմիական արդյունաբերության կեղտաջրերի մաքրում: