Երևանի պետական համալսարան (Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն)

Կազմակերպություն
Հարցեր
 1. Խմբերի հոմոմորֆիզմ, հոմոմորֆիզﬕ ﬕջուկ և պատկեր։
 2. Իզոմորֆիզﬓերի թեորեﬓերը։
 3. Խմբերի ներդրման մասին Քելլիի թեորեմը։
 4. Ենթախմբեր, նորմալ ենթախմբեր, կենտրոն և կոմմուտանտ։
 5. Լիովին ինվարիանտ և բնութագրիչ ենթախմբեր։
 6. Հարաբերական ազատ խմբի համարժեք սահմանուﬓերը։ - 1->2;
 7. Ազատ աբելյան խմբեր, դրանց ռանգը։
 8. Վերջավոր ծնված աբելյան խմբերի նկարագրությունը։
 9. Սիլովի թեորեﬓերը։
 10. An խմբի պարզ լինելը (n>=5):
 11. Ազատ խմբեր և որոշիչ առնչություններ։
 12. Ազատ խմբի մատրիցային ներկայացումը։
 13. Նիլսեն-Շրայերի թեորեմը։
 14. Նիլսենյան ձևափոխություններ։
 15. Ազատ խմբի ավտոմորֆիզﬓերը։
 16. Վերջավոր նիլպոտենտ խմբեր։
 17. Բերնսայդ-Վիլանդտի թեորեմը։
 18. Վերջավոր լուծելի խմբեր, Հոլլի թեորեմը։
 19. Բազմաձևություններ։
 20. Բիրկհոֆի թեորեմը։
 21. Քվազիխմբեր և իզոտոպիա։
 22. Ալբերտի 1-ին, 2-րդ թեորեﬓերը։
 23. Աբելյան քվազիխմբեր, Թոյոդայի թեորեմը։
 24. Մուֆանգի լուպաներ, Մուֆանգի թեորեմը։
 25. Պոստի թեորեմը։
 26. Գլուշկին-Հոսուի թեորեմը։
 27. Օղակներ, դաշտեր, հանրահաշիﬖեր։
 28. Օղակների հոմոմորֆիզմ։
 29. Ֆակտոր օղակ։
 30. Իզոմորֆիզﬓերի թեորեﬓերը։
 31. Գլխավոր, պարզ և մաքսինալ իդեալներ:
 32. Օղակի քանորդը պարզ և մաքսիմալ իդեալներով:
 33. Էվկլիդյան օղակների գլխավոր իդեալներով օղակ լինելը։
 34. Գլխավոր իդեալներով օղակի ֆակտորյալ լինելը։
 35. Բաժանումով հանրահաշիﬖերի մասին Ֆրոբենիուսի թեորեմը։
 36. Դաշտերի հանրահաշվական և տրանսցենդենտենտ ընդլայնուﬓեր:
 37. Վերջավոր ընդլայնուﬓեր:
 38. Բազմանդաﬕ վերլուծության դաշտ։
 39. Վերջավոր դաշտեր, նրանց կարգը:
 40. Վերջավոր դաշտերի գոյությունը և ﬕակությունը:
 41. Վերջավոր դաշտերի արտադրյալայնի խումբը:
 42. Վերջավոր դաշտի ավտոմորֆիզﬓերի խումբը:
 43. Ֆրոբենիուսի ավտոմորֆիզմ:
 44. Նորմալ, սեպարաբել, Գալուայի ընդլայնուﬓեր:
 45. Գալուայի տեսության հիﬓական թեորեմը:
 46. Նյոթերյան օղակներ և մոդուլներ։
 47. Հիլբերտի թեորեմը բազիսի մասին։
 48. Գծային ներկայացուﬓերի հիﬓական գաղափարները։
 49. Մաշկեի թեորեմը։
 50. Կավարներ։
 51. Կավարի տրման եղանակները։
 52. Լրացուﬓերով և հարաբերական լրացուﬓերով կավարներ։
 53. Մոդուլյար կավարներ։
 54. Բաշխական կավարներ։
 55. Բուլյան հանրահաշիﬖեր։
 56. Սթոունի թեորեմը։
 57. Ունիվերսալ հանրահաշիﬖեր։
 58. Ազատ հանրահաշիﬖեր։
 59. Ունիվերսալ հանրահաշիﬖերի բազմաձևություններ։
 60. Բիրկհոֆի թեորեմը։
 61. Ֆիլտրեր և գերֆիլտրեր։
 62. Ֆիլտրային արտադրյալներ։
 63. Կոմպակտության թեորեմը։
 64. Գերնույնություններ։
 65. Կատեգորիաներ, նրանցում մորֆիզﬓերի տեսակները, բիմորֆիզմ և իզոմորֆիզմ։
 66. Դուալ (երկակի) կատեգորիա, երկակիության սկզբունք։
 67. Ֆունկտորներ, նրանց բնական ձևափոխություններ (մորֆիզﬓեր):
 68. Ֆունկտորների կատեգորիա:
 69. Արտադրյալը և կոարտադրյալը վերացական կատեգորիաներում:
 70. Նրանց ﬕակությունը և գոյության հարցը կոնկրետ կատեգորիաներում:
 71. Թվաբանության հիﬓական թեորեմը:
 72. Էյլերի ֆունկցիան, դրա հատկությունները:
 73. Էյլերի թեորեմը։
 74. Գաուսի թեորեմը։
 75. Առաջին աստիճանի բաղդատուﬓեր:
 76. Մնացքների մասին չինական թեորեմը:
 77. Երկրորդ կարգի բաղդատուﬓեր:
 78. Լեժանդրի սիմվոլը, դրա հատկությունները: