Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Նեֆրոլոգիա
Հարցեր
 1. Երիկամի ֆունկցիայի գնահատման թեստեր:
 2. Մեզի կլինիկական հետազոտում:
 3. Երիկամների հետազոտման գործիքային մեթոդներ:
 4. Երիկամի բիոպսիա: Ցուցումները: բարդությունները:
 5. Համախտանիշները նեֆրոլոգիայում:
 6. Պրոտեինուրիա:
 7. Հեմատուրիա
 8. Լեյկոցիտուրիա:
 9. Նեֆրոտիկ համախտանիշ:
 10. Նեֆրիտիկ համախտանիշ :
 11. Երիկամային հիպերտենզիա:
 12. Երիկամային հիպերտենզիա: Դասակարգում:
 13. Զարկերակային հիպերտենզիա երիկամի պարենքիմայի ախտահարման դեպքում:
 14. Վազոռենալ հիպերտենզիա
 15. Երիկամի ախտահարման դեպքում զարկերակային հիպերտենզիայի ընթացքը: բարդությունները: Բուժական մոտեցումները:
 16. Գլոմերուլոնեֆրիտներ:
 17. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 18. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ. կլինիկական պատկերը, հիմնական կլինիկական համախտանիշները:
 19. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ. կլինիկական ձևերը և ընթացքի տարբերակները:
 20. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ. պարակլինիկական հետազոտությունների նշանակությունը, ախտորոշման չափանիշները:
 21. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ. Ընթացքը: Ելքը: Կանխատեսումը:
 22. Սուր գլոմերուլոնեֆրիտ. Բուժումը. կենսակերպը, սննդակարգը, իմունաճնշիչ և այլ դեղորայքների կիրառումը: Կանխարգելումը: Սուր նեֆրիտ տարած հիվանդների վարումը:
 23. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. պատճառները, ախտածագումը:
 24. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. կազմաբանությունը:
 25. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. կլինիկական դասակարգումը:
 26. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. կազմաբանական դասակարգումը:
 27. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. մորֆոլոգիական դասակարգումը:
 28. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. հետազոտման լաբորատոր և գործիքային մեթոդների նշանակությունը, ախտորոշման ճշտումը:
 29. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. ընթացքը, ելքերը տարբեր ձևերի դեպքում:
 30. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. բուժումը (կենսակերպը, սննդակարգը, ստերոիդային, իմունասուպրեսիվ, հակաագրեգանտային, հակամակարդիչ և այլն):
 31. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. նեֆրոպրոտեկտիվ պատրաստուկները:
 32. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. սանատոր-կուրորտային բուժումը, հիվանդների վարումը (դիսպանսերիզացիա), երկրորդային կանխարգելումը:
 33. Պիելոնեֆրիտ:
 34. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ. պատճառները, ախտածագումը:
 35. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ. ախտածագումը, օջախային վարակի դերը:
 36. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ. դասակարգումը, կլինիկան, հիմնական ախտանիշների պատճառները:
 37. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ. հետազոտման մեթոդները, ախտորոշումը:
 38. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ. բուժումը, վիրաբուժական բուժման ցուցումները, կանխարգելումը:
 39. Երիկամների ամիլոիդոզ:
 40. Երիկամների ամիլոիդոզ. պատճառները, դասակարգումը:
 41. Երիկամների ամիլոիդոզ. ախտածագումը և մորֆոգենեզը:
 42. Երիկամների ամիլոիդոզ. կլինիկական պատկերը, փուլերը:
 43. Երիկամների ամիլոիդոզ. հետազոտման լաբորատոր մեթոդները, երիկամի, լնդի և ուղիղ աղու լորձաթաղանթի, ինչպես նաև ենթամաշկային բջջանքի պունկցիոն կենսազննման նշանակությունը:
 44. Երիկամների ամիլոիդոզ. ընթացքը, ելքերը:
 45. Երիկամների ամիլոիդոզ. բուժումը ըստ փուլերի, ընթացքի դանդաղեցման կամ հետզարգացման հնարավորությունները
 46. Երիկամների ամիլոիդոզ.հիվանդների վարումը (դիսպանսերիզացիա), կանխարգելումը:
 47. Տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրոպաթիա. պատճառները, ախտածագումը,
 48. Տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրոպաթիա. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 49. Երիկամների դեղորայքային ախտահարում. ախտածագումը,կլինիկան
 50. Երիկամների դեղորայքային ախտահարում. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 51. Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա:
 52. Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա. Ախտածագումը, ախտորոշումը:
 53. Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա. բուժումը, կանխարգելումը:
 54. Երիկամների ախտահարումը համակարգային հիվանդությունների դեպքում:
 55. Երիկամների ախտահարումը համակարգային կարմիր գայլախտի դեպքում։
 56. Երիկամների ախտահարումը ռևմատոիդ արթրիտի դեպքում։
 57. Երիկամների ախտահարումը համակարգային սկլերոդերմիայի դեպքում։
 58. Երիկամների ախտահարումը հոդատապի (պոդագրայի) դեպքում: Ախտածագումը, ախտորոշումը:
 59. Երիկամների ախտահարումը հոդատապի (պոդագրայի) դեպքում: Բուժումը, կանխարգելումը:
 60. Երիկամների ախտահարումը համակարգային հիվանդությունների դեպքում: Ախտածագումը, ախտորոշումը:
 61. Երիկամների ախտահարումը համակարգային հիվանդությունների դեպքում: Տարբերակիչ ախտորոշումը:
 62. Երիկամների ախտահարումը համակարգային հիվանդությունների դեպքում: Բուժումը, կանխարգելումը:
 63. Երիկամների ախտահարումը համակարգային վասկուլիտների դեպքում:
 64. Գուդպասչերի համախտանիշ: կլինիկա: Ախտորոշում: բուժում:
 65. Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշ:
 66. Հեմոլիտիկ-ուրեմիկ սինդրոմ:
 67. Երիկամների պոլիկիստոզ: Դասակարգում:
 68. Երիկամների տուբերկուլյոզ: Ախտածագումը: Կլինիկա:
 69. Երիկամների ախտահարումը հղիության ընթացքում:
 70. Երիկամների ախտահարումը հղիության ընթացքում: Ախտածագումը:Ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 71. Երիկամների ախտահարումը հղիության ընթացքում: Բուժումը, կանխարգելումը:
 72. Նեֆրոտիկ համախտանիշ.
 73. Նեֆրոտիկ համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական պատկերը:
 74. Նեֆրոտիկ համախտանիշ. լաբորատոր ախտորոշումը:
 75. Նեֆրոտիկ համախտանիշ. բուժումը, ուլտրաֆիլտրացիայի ցուցումները:
 76. Տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը նեֆրոտիկ սինդրոմով հանդես եկող հիվանդությունների դեպքում:
 77. Սուր և խրոնիկ երիկամային անբավարավություն:
 78. Սուր երիկամային անբավարարություն. պատճառները, ախտածագումը:
 79. Սուր երիկամային անբավարարություն. կլինիկական պաատկերը, փուլերը:
 80. Սուր երիկամային անբավարարություն. բուժումը` ըստ փուլերի, հեմոդիալիզի ցուցումները, ելքերը, կանխատեսումը, կանխարգելումը:
 81. Խրոնիկական երիկամային անբավարարություն. պատճառները, ախտածագումը:
 82. Խրոնիկական երիկամային անբավարարություն. հիմնական կլինիկական համախտանիշները:
 83. Խրոնիկական երիկամային անբավարարություն. փուլային ընթացքը:
 84. Խրոնիկական երիկամային անբավարարություն. պատճառ հանդիսացած հիվանդության ախտորոշումը:
 85. Խրոնիկական երիկամային անբավարարության բուժումը. կենսակերպը, սննդակարգը:
 86. Խրոնիկական երիկամային անբավարարության բուժումը. ջրաէլեկտրոլիտային հավասարակշռության շտկումը:
 87. Խրոնիկական երիկամային անբավարարության բուժումը. ախտանիշային բուժման հնարավորությունները:
 88. Խրոնիկական երիկամային անբավարարության բուժումը. հեմոդիալիզի ցուցումները և նրա հնարավորությունները:
 89. Խրոնիկական երիկամային անբավարարության բուժումը. երիկամի փոխպատվաստման ցուցումները:
 90. Խրոնիկական երիկամային անբավարարության բուժումը. կանխատեսումը հիմքում ընկած տարբեր հիվանդությունների և տարբեր բուժման դեպքերում:
 91. Երիկամների ուռուցքային հիվանդությունները թերապևտի պրակտիկայում: Տարբերակիչ ախտորոշումը միզասեռական օրգանների այլ հիվանդություններից:
 92. Երիկամների իշեմիկ հիվանդություն: Ախտածագում: Ախտորոշում:
 93. Երիկամների իշեմիկ հիվանդություն: Կլինիկա: Բուժում:
 94. Ալկոհոլային նեֆրոպաթիա:ախտածագում: պաթոգենեզ: Կլինիկա:
 95. Երիկամների քրոնիկ հիվանդություն: Ախտածագում: Դասակարգում:
 96. Երիկամների քրոնիկ հիվանդություն: Ախտորոշում: Բուժման ընդհանուր մոտեցումներ:
 97. Կարդիոռենալ համախտանիշ։
 98. Կարդիոռենալ համախտանիշ։Սահմանում։Պաթոֆիզիոլոգիա։Դասակարգում։
 99. Կարդիոռենալ համախտանիշ։Կլինիկա։Ախտորոշում։
 100. Կարդիոռենալ համախտանիշ։Բուժման ժամանակակից մոտեցումները։