Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Ֆթիզիատրիա
Հարցեր
 1. Տուբերկուլոզի համաճարակաբանական իրավիճակն արդի պայմաններում:
 2. Տուբերկուլոզի համաճարակաբանական իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները:
 3. Տուբերկուլոզի հարուցչի տեսակները, նրանց վիրուլենտությունը:
 4. Տուբերկուլոով հիվանդի հետազոտությունը:
 5. Տուբերկուլոզի կլինիկական ախտորոշումը:
 6. Տուբերկուլոզի ախտանիշները /ընդհանուր/:
 7. Տուբերկուլոզի ախտանիշները /կրծքային/:
 8. Տուբերկուլոզի ախտածագումը և ախտաբանական անատոմիան:
 9. Տուբերկուլոզի ժամանակ դիտվող կազմաբանական տեղաշարժերը:
 10. Տուբերկուլոզի հարուցչի` օրգանիզմ ներթափանցման ուղիները:
 11. Արտածին և ներածին վարակի դերը տուբերկուլոզի առաջացման գործում:
 12. Անընկալությունը և գերզգայունությունը տուբերկուլոզի ժամանակ:
 13. Տուբերկուլինային ախտորոշում: Տուբերկուլինի տեսակները, կիրառումը:
 14. Մանթուի փորձը, կատարման տեխնիկան, արդյունքների գնահատումը:
 15. Տուբերկուլինային փորձերի հակացուցումները:
 16. Կոխի փորձի կատարման տեխնիկան և ցուցումները:
 17. Կոխի ենթամաշկային տուբերկուլինային փորձի արդյունքները:
 18. Կոխի ենթամաշկային տուբերկուլինային փորձի ընդհանուր պատասխանը:
 19. Կոխի ենթամաշկային տուբերկուլինային փորձի օջախային և տեղային պատասխանը:
 20. Հակատուբերկուլոզային պատվաստում, ցուցումները, հակացուցումները և կատարման տեխնիկան:
 21. ԲՑԺ պատվաստանյութի տեսակները, հետպատվաստային բնականոն ընթացքը:
 22. Հակատուբերկուլոզային պատվաստման բարդությունները, դրանց դասակարգումը:
 23. Առաջնային տուբերկուլոզի հիմնական բնութագրական գծերը , ախտածագումը:
 24. Տուբերկուլոզային թունավորման կլինիկան և բուժումը:
 25. Տուբերկուլոզային թունավորման տարբերակիչ ախտորոշումը:
 26. Ներկրծքային ավշահանգույցների տուբերկուլոզի դասակարգումը, բարդությունները և բուժումը:
 27. Ներկրծքային ավշահանգույցների տուբերկուլոզի տարբերակումը լիմֆոգրանուլեմատոզից:
 28. Ներկրծքային ավշահանգույցների տուբերկուլոզի տարբերակումը սարկոիդոզից:
 29. Ներկրծքային ավշահանգույցների տուբերկուլոզի տարբերակումը լիմֆոսարկոմայից:
 30. Ներկրծքային ավշահանգույցների տուբերկուլոզի տարբերակումը սիլիկոտուբերկուլոզային բրոնխադենիտից:
 31. Տուբերկուլոզային առաջնային համալիր, կլինիկան և բուժումը:
 32. Տուբերկուլոզային առաջնային համալիրի տարբերակիչ ախտորոշումը թոքաբորբերից:
 33. Առաջնային տուբերկուլոզի տեղակայված ձևերի բարդությունները:
 34. Երկրորդային տուբերկուլոզի ախտածնությունը, ընթացքի առանձնահատկությունները, ելքը:
 35. Թոքերի օջախային տուբերկուլոզ.կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 36. Թոքերի ներսփռանքային տուբերկուլոզ. կլինիկառենտգենաբանական տեսակները, կլինիկան, բուժումը:
 37. Թոքերի ներսփռանքային տուբերկուլոզի տարբերակումը թոքաբորբից:
 38. Թոքերի ներսփռանքային տուբերկուլոզի տարբերակումը ծայրամասային և կենտրոնական քաղցկեղից:
 39. Թոքերի ներսփռանքային տուբերկուլոզի տարբերակումը թոքի ինֆարկտից:
 40. Թոքերի ներսփռանքային տուբերկուլոզի տարբերակումը թոքի էոզինոֆիլային ներսփռանքից:
 41. Լոռանման թոքաբորբի ախտածագումը, կլինիկան, ախտորոշումը և բուժման առանձնահատկությունները:
 42. Տուբերկուլոմայի ախտածագումը, կլինիկան, ախտորոշումը և բուժման առանձնահատկությունները:
 43. Տուբերկուլոմայի տարբերակումը թարախակույտից:
 44. Տուբերկուլոմայի տարբերակումը բարորակ նորագոյացություններից:
 45. Տուբերկուլոմայի տարբերակումը թոքաբշտերից:
 46. Տուբերկուլոմայի տարբերակումը ծայրամասային քաղցկեղից:
 47. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի ախտածագումը, ախտանատոմիան:
 48. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի դասակարգումը:
 49. Սուր կորեկանման (միլիար) սերմնացրված տուբերկուլոզի ախտածագումը, ախտանատոմիան, կլինիկան և ելքը:
 50. Ենթասուր սերմնացրված տուբերկուլոզի կլինիկան, բուժումը:
 51. Քրոնիկական սերմնացրված տուբերկուլոզի կլինիկան և ելքը:
 52. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը սարկոիդոզից:
 53. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը փոշեգարությունից:
 54. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը թոքերում չարորակ ուռուցքների մետաստազներից /կարցինոմատոզ/:
 55. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը երկկողմանի թոքաբորբից:
 56. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը իդիոպատիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտից:
 57. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը հիստիոտոզ X-ից:
 58. Թոքերի սերմնացրված տուբերկուլոզի տարբերակումը հեմոսիդերոզից:
 59. Սրընթաց տուբերկուլոզի տեսակները, զարգացման մեխանիզմը, կազմաբանական առանձնահատկությունները:
 60. Տուբերկուլոզի քայքայիչ ձևերը, զարգացման նախապայմանները, կազմաբանությունը:
 61. Թոքերի խոռոչային տուբերկուլոզ. կլինիկան, ելքը, բուժումը:
 62. Թոքերի խոռոչային տուբերկուլոզի տարբերակումը թարախակույտից և միայնակ օդաբշտից:
 63. Թոքերի խոռոչային տուբերկուլոզի տարբերակումը քաղցկեղի քայքայվող ձևից:
 64. Թոքերի թելքախոռոչային տուբերկուլոզ, ձևավորման նախապայմանները, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը և բարդությունները:
 65. Թոքերի ցիռոզային տուբերկուլոզ:
 66. Տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկան, բուժումը և ելքը: Ողնուղեղային հեղուկի բնութագիրը տուբերկուլոզային մենինգիտի ժամանակ:
 67. Տուբերկուլոզային մենինգիտի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 68. Տուբերկուլոզի բարդությունները:
 69. Ինքնաբուխ պնևմոթորաքս. կլինիկան, ախտորոշումը:
 70. Ինքնաբուխ պնևմոթորաքսի բուժումը:
 71. Արյունախխումներ և թոքային արյունահոսություններ տուբերկուլոզի ժամանակ:
 72. Թոքային արյունահոսությունների բուժումը տուբերկուլոզի ժամանակ:
 73. Տուբերկուլոզային պլևրիտ. դասակարգումը, ախտածագումը, կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը:
 74. Տուբերկուլոզային պլևրիտի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 75. Տուբերկուլոզային պոլիսերոզիտ, զարգացման մեխանիզմը, ախտորոշումը:
 76. Ծայրամասային ավշահանգույցների տուբերկուլոզ, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը:
 77. Տուբերկուլոզային մեզադենիտ, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը:
 78. Հենաշարժական համակարգի տուբերկուլոզ: Տուբերկուլոզային սպոնդիլիտ. ախտորոշումը, բուժումը:
 79. Շնչափողի, վերին շնչուղիների և բրոնխների տուբերկուլոզ:
 80. Երիկամների տուբերկուլոզի ախտածագումը, դասկարգումը, ախտորոշման եղանակները:
 81. Թոքերի տուբերկուլոզի ակտիվության կլինիկական-լաբորատոր դրսևորումները (խորխի, արյան, մեզի, բրոնխային ջրերի քննությունը):
 82. Թոքերի տուբերկուլոզի ախտորոշման մանրէաբանական եղանակները:
 83. Տուբերկուլոզի հարուցչի դեղորայքակայուն տեսակներով հիվանդի հետազոտման մանրէաբանական եղանակները:
 84. Հակատուբերկուլոզային բուժման DOTS ծրագիրը: Տուբերկուլոզի ժամանակ կիրառվող հակամանրէային դեղամիջոցները և նրանց հարուցած կողմնակի երևույթները:
 85. Հակատուբերկուլոզային դեղամիջոցների դասակարգումը /I,II,III սերնդի հակատուբերկուլոզային դեղամիջոցներ/, դրանց կողմնակի ազդեցությունները:
 86. Տուբերկուլոզի ախտածնական և ախտանշական բուժումը: Տուբերկուլոզի ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը:
 87. Կոլապսաթերապիա. ցուցումները, հակացուցումները:
 88. Տուբերկուլոզով հիվանդների վիրահատական բուժումը. ցուցումներն ու հակացուցումները:
 89. Տուբերկուլոզի հարուցչի դեղորայքակայուն տեսակները, դրանց ձևավորմանը նպաստող պայմանները:
 90. Տուբերկուլոզի հարուցչի դեղակայունությունը, դասակարգումը, բուժումը:
 91. Հակատուբերկուլոզային ծառայության կազմակերպումը:
 92. Տուբերկուլոզի քիմիականխարգելումը:
 93. Տուբերկուլոզային վարակի վերահսկումը:
 94. Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզըª համակցված պրոֆեսիոնալ հիվանդությունների հետ (սիլիկոտուբերկուլոզ, պնևմոկոնիոզ և այլն):
 95. Տուբերկուլոզը և շաքարախտը:
 96. Տուբերկուլոզը և թոքերի նորագոյացությունները:
 97. Տուբերկուլոզը և ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ-ը:
 98. Տուբերկուլոզը և հոգեկան հիվանդությունները:
 99. Տուբերկուլոզը և հարբեցողությունը:
 100. Տուբերկուլոզը և մայրությունը: