Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն)

Հարցաշար
Հոգեբուժություն
Հարցեր
 1. Հոգեբուժության առարկան և խնդիրները, նրա զարգացման կարևորագույն փուլերը:
 2. Մանկական աուտիզմ և դեզինտեգրատիվ պսիխոզ:
 3. Ալկոհոլային պարանոիդ: Կլինիկան, բուժումը, կանխարգելումը:
 4. Ռեակտիվ պսիխոզների ժամանակ կատարված իրավախախտումների դատահոգեբուժական գնահատականը:
 5. Հոգեբուժության օգնության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, հոգենևրոլոգիական դիսպանսերների և ստացիոնարների խնդիրները:
 6. Ասպերգերի և Ռետտի համախտանիշներ:
 7. Բնավորության գծերի փոփոխությունները էպիլեպսիայի ժամանակ, էպիլեպտիկ թուլամտություն:
 8. Ալկոհոլային հալյուցինոզ, կլինիկան, ընթացքը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 9. Դեռելիզացիա, դեպերսոնալիզացիա:
 10. Թուլամտությունը տարբեր հոգեկան հիվանդությունների ժամանակ:
 11. Անձի խանգարումներ. Անկայուն, անանկաստ(օբսեսիվ-կոմպուլսիվ), գրգռվող (դիսոցիալ):
 12. Ալկոհոլամոլությունը կանանց և պատանիների մոտ, ընթացքը, բարդությունները, բուժումը, կանխարգելումը:
 13. Պարանոյալ համախտանիշ:
 14. Մտավոր թերզարգացում (օլիգոֆրենիա), կլինիկական ձևերը,դատահոգեբուժական գնահատականը:
 15. Պսիխոսոմատիկ խանգարումներ:
 16. Երկբևեռ աֆֆեկտիվ խանգարումներ (մանիակալ-դեպրեսիվ պսիխոզ):
 17. Հոգեկան հիվանդություների ընթացքը և ելքը (ինտերմիսիա, ռեմիսիա, դեֆեկտ)
 18. Գիտակցության խանգարումները, Յասպերսի չափանիշները:
 19. Սոմատոգեն և սոմատոֆորմ խանգարումներ
 20. Երկբևեռ աֆֆեկտիվ խանգարումների խառը և ատիպիկ ձևերը:
 21. Հոգեկան զարգացման խանգարումները և կրիզային ժամանակահատվածները:
 22. Շշմածություն, նրա զարգացման աստիճանները
 23. Պսիխոգենիաներ; Պսիխոգեն հիվանդությունների դասակարգումը:
 24. Գանգուղեղային տրավմայի ուշ շրջանում առաջացող հոգեկան խանգարումների ձևերը:
 25. Պատրանքներ, ցնորքներ,պսիխոսենսոր սինթեզի խանգարումներ, դրանց առկայության նշանները:
 26. Դելիրիոզ համախտանիշ:
 27. Սուր շոկային ռեակցիաներ:
 28. Տրավմատիկ էպիլեպսիա, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 29. Հոգեբուժության ժամանակակից տեսական կոնցեպցիաները:
 30. Օնեյրոիդ համախտանիշ:
 31. Ձգձգվող ռեակտիվ վիճակներ:
 32. Պրոգրեսիվ պարալիզ, կլինիկական ձևերը:
 33. Հիշողության խանգարումներ:
 34. Գիտակցության մթնշաղային խանգարում:
 35. Նևասթենիա, կլինիկան, բուժումը:
 36. Նյարդային և հոգեկան խանգարումները բնածին սիֆիլիսի և պրոգրեսիվ պարալիզի ժամանակ:
 37. Կորսակովյան համախտանիշ:
 38. Զառանցակազմության մեխանիզմները:
 39. Բոնհոֆերի «էկզոգեն տիպի ռեակցիայի» ուսմունքը:
 40. Յատրոգենիա և դեոնտոլոգիայի հիմնական սկզբունքները:
 41. Ասոցիատիվ պրոցեսների խանգարումներ:
 42. Գիտակցության հատուկ վիճակներ:
 43. Օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումներ (կպչուն վիճակների նևրոզ):
 44. Մտավոր թերզարգացում (օլիգոֆրենիա), պատճառները և զարգացման աստիճանները:
 45. Մտածողության բովանդակության խանգարումները:
 46. Մոնոսիմպտոմ նևրոտիկ խանգարումները երեխաների մոտ:
 47. Ռեակտիվ դեպրեսիա:
 48. Հոգեկան հիվանդների սննդից հրաժարվելու պատճառները:Արհեստական սնուցում, կիրառման ցուցումները:
 49. Գերարժեքային և կպչուն մտքեր:
 50. Քնի և արթնության խանգարումները նևրոզների և պսիխոզների ժամանակ:
 51. Ռեակտիվ պարանոիդ, ինդուկցված պսիխոզներ:
 52. Հասկացություն սիմուլյացիայի , դիսիմուլյացիայի մասին:
 53. Զառանցական մտքեր:
 54. Վարքի խանգարումները երեխաների մոտ, հիպերկինետիկ համախտանիշ:
 55. Հիսթերիկ մթնշաղային վիճակներ, պսևդոդեմենցիա, Գանզերի համախտանիշ;
 56. Աշխատանքային , զինվորական և դատահոգեբուժական փորձաքննությունների նպատակը և խնդիրները:
 57. Ամենտիվ համախտանիշ:
 58. Կոնվերսիոն և դիսոցիատիվ խանգարումներ:
 59. Ուղեղի սիֆիլիս , կլինիկական ձևերը:
 60. Դատահոգեբուժական փորձաքննության տեսակները:Մեղսունակության և անմեղսունակության չափանիշները:
 61. Հասկացություն հոգեկան հիվանդությունների մասին: Ախտանիշ, համախտանիշ, նոզոլոգիա:
 62. Օրգանական պիխոսինդրոմ:
 63. Էպիլեպսիկ պսիխոզներ, կլինիկական ձևերը, տարբերակիչ ախտորոշման հարցերը:
 64. Հոգեկան հիվանդների գործունեության հարցը և խնամակալության ձևակերպումը:
 65. Պարանոիդ համախտանիշ:
 66. Շիզոֆրենիա, հիմնական հոգեախտաբանական ախտանշանները (նեգատիվ և պոզիտիվ ախտանշանները):
 67. Անձի խանգարումների (պսիխոպաթիաներ), նրանց զարգացումը: Շիզոիդ և պարանոիդ ձևերը:
 68. Հոգեկան հիվանդների հետազոտման մեթոդները (կլինիկական, էքսպերիմենտալ, հոգեբանական, ԷՈՒԳ):
 69. Պարաֆրեն համախտանիշ:
 70. Շիզոֆրենիայի կլինիկական առանձնահատկությունները երեխաների մոտ:
 71. Հոգեկան խանգարումները ուղեղի անոթների ախտաբանության ժամանակ (աթելոսկրելոզ, հիպերտոնիկ հիվանդություն): Բուժումը կանխարգելումը:
 72. Սոցիալապես վտանգավորություն ներկայացնող հիվանդների բուժման և կանխարգելման կազմակերպումը:
 73. Կոտարի համախտանիշ:
 74. Շիզոֆրենիայի հասարակ ձևը, կլինիկան, բուժումը:
 75. Նախածերունական պսիխոզներ: Նախածերունական դեպրեսիա, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը:
 76. Ողնուղեղային պունկցիայի ախտորոշիչ և բուժական նշանակությունը:
 77. Հոգեկան ավտոմատիզմի համախտանիշ (Կանդինսկի-Կլերամբոյի-համախտանիշ):
 78. Շիզոֆրենիայի հեբեֆրենիկ ձևը:
 79. Նախածերունական պարանոիդ:
 80. Պսիխոթերապիա (ռացիոնալ, հիպնոզ, ինքնամարզում-աուտոտրենինգ), կիրառման ցուցումները:
 81. Դեպրեսիվ համախտանիշ:
 82. Շիզոֆրենիայի պարանոիդ ձևը, կլինիկան, բուժումը:
 83. Ինվոլուցիոն կատատոնիա:
 84. Ֆիզիոլոգիական և պաթոլոգիական աֆեկտ: Դատահոգեբուժական փորձաքննություն:
 85. Աֆֆեկտիվ խանգարումների ախտանիշները:
 86. Շիզոֆրենիայի կատատոնիկ ձևը, կլինիկան, բուժումը:
 87. Ինվոլյուցիոն հիսթերիա:
 88. Պսիխոֆարմակոթերապիա, տիպիկ և ատիպիկ պսիխոտրոպ դեղամիջոցները:
 89. Ցնցումային համախտանիշ:
 90. Շիզոաֆֆեկտիվ սպիխոզ (շիզոֆրենիայի ցիրկուլյար ձևը):
 91. Ծերունական սպիխոզներ, կլինիկան և ընթացիք օրինաչափություններ:
 92. Անքսիոլիտիկներ (փոքր տրանկվիլիզատորներ), դրանց կիրառումը:
 93. Մանիակալ համախտանիշ:
 94. Շիզոֆրենիայի ընթացքի ձևերը:
 95. Շիզոֆրենիայի պսիխոզների ատիպիկ ձևերը (Պիկի և Ալցհեյմերի հիվանդությունները):
 96. Պսիխոպաթիաների ժամանակ սոցիալական ադապտացիայի հարցերը: Դատահոգեբուժական մոտեցումը:
 97. Ապատո-աբուլիկ համախտանիշ:
 98. Շիզոֆրենիկ դեֆեկտի հասկացությունը: Աշխատանքային ռեաբիլիտացիայի հարցերը:
 99. Նարկոմանիաներ և տոքսիկոմանիաներ, ձևավորման պայմանները և բուժումը:
 100. Հոգեբուժության մեջ դեոնտոլոգիայի հիմնական սկզբունքները: Պսիխխոհիգիենա և պսիխոպրոֆիլակտիկա:
 101. Դիսֆորիկ համախտանիշ:
 102. Աշխատանքային, զինվորական, դատահոգեբուժական փորձաքննությունները շիզոֆրենիայի ժամանակ:
 103. Հաշիշամոլություն և հաշիշային պսիխոզներ, բուժումը, կանխարգելումը:
 104. Պահպանողական բուժումը ամբուլատոր պայմաններում: Աշխատանքային թերապիա:
 105. Հակումների ոլորտի խանգարումներ:
 106. Էպիլեպսիա, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, և բուժումը:
 107.  Խրոնիկական ալկոհոլամոլություն, տարբեր փուլերի ձևավորումը, կլինիկան:
 108. Հիսթերիկ, ասթենիկ խանգարումները անձի մոտ:
 109. Կատատոնիկ համախտանիշ: Էֆեկտոր և ռեցեպտոր կատատոնիա:
 110. Էպիլեպտիկ ստատուս, բնորոշումը, բուժման մեթոդները:
 111. Ֆիզիոլոգիական և պաթոլոգիական հարբածությունը, դատահոգեբուժական գնահատականը:
 112. Պսիխոտրոպ դեղամիջոցների օգտագործումից առաջացած կողմնակի երևույթները, բուժումը և կանխարգելումը:
 113. Խոսքի խանգարումներ:
 114. Էպիլեպսիա: Ցնցումային պարոքսիզմները, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 115. Աբստինենտհամախտանիշ, հոգեախտաբանական կառուցվածքը, զարգացմանը նպաստող պայմանները:
 116. Հոգեշարժական գրգռվածության տեսակները, անհապաղ օգնությունը և բուժումը:
 117. Ստուպրոզ վիճակների տեսակները, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 118. Ամբուլատոր ավտոմատիզմները էպիլեպսիայի ժամանակ:
 119. Ալկոհոլային դելիրիում (սպիտակ տենդ), կլինիկան, բուժումը և կանխարգելումը:
 120. Էլեկտրոցնցումային բուժում: