Եվրոպական համալսարան (Հանրային իրավունք)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը և առարկան։ Սահմանադրական իրավունքի նորմերի և դրանցով կարգավորվող հասարակական հարաբերությունների առանձնահատկությունները
 2. Սահմանադրության էությունը և իրավաբանական բնույթը։ Սահմանադրության ձևը և բովանդակությունը։ Սահմանադրության ընդունման և փոփոխման կարգը։
 3. ՀՀ սահմանադրական կարգի հասկացությունը և տեղը սահմանադրական իրավունքի համակարգում։
 4. Պետության ինքնիշխան, իրավական և աշխարհիկ բնութագրոթյունները։ Ժողովրդաիշխանության իրացման ձևերի բովանդակությունը և դրանց հարաբերակցությունը։
 5. ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը և տարրերը։
 6. Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակի հասկացությունը և սկզբունքները։ Օտարերկրացիների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում։
 7. Անձնական ազատության և մասնավոր կյանքի անձեռնամխելիության իրավունքը։
 8. Քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ։
 9. Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումը։
 10. Իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական երաշխիքները
 11. ՀՀ քաղաքացիության հասկացությունը և սկզբունքները։ ՀՀ քաղաքացիության ձեռքբերման և դադարեցման հիմքերը և կարգը։
 12. Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշները։
 13. Կառավարման ձևի տեսակների առանձնահատկությունները։ ՀՀ կառավարման ձևը և պետական ռեժիմը։
 14. Պետական իշխանությունը որպես ՀՀ սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտ։
 15. Ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի հասկացությունն ու հարաբերակցությունը։ ՀՀ ընտրական համակարգը։
 16. Ընտրական հանձնաժողովների կազմակերպման և գործունեության կարգը։ Ընտրական հանձնաժողովների իրավական կարգավիճակը։
 17. Պատասխանատվությունը քաղաքացիների ընտրական իրավունքների խախտման համար։ Ընտրական վարչարարության առանձնահատկությունները։
 18. ՀՀ նախագահի կարգավիճակը պետական իշխանության մարմինների համա­կարգում։ ՀՀ նախագահի լիազորությունները։ ՀՀ նախագահի ակտերը և աշխատակազմը։
 19. ՀՀ Ազգային ժողովի կազմակերպման կարգը և կառուցվածքը։ ԱԺ փոխհարաբերությունները ՀՀ գործադիր և դատական իշխանության մարմինների հետ։
 20. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորը։
 21. ՀՀ Ազգային ժողովի հանձնաժողովները և աշխատակազմը։
 22. ՀՀ Ազգային ժողովի իրավասությունը։
 23. Ազգային ժողովի աշխատանքների կազմակերպման ձևերը։ Օրենսդրական գործընթացը Ազգային Ժողովում։
 24. ՀՀ Կառավարության կազմակերպման կարգը և իրավասությունը։ ՀՀ կառավարության գործունեության կազմակերպումը։
 25. ՀՀ կառավարության և վարչապետի ակտերի ընդունման կարգը, իրավաբանական ուժը և կատարման կազմակերպումը։
 26. ՀՀ պետական կառավարման տարածքային կազմակերպումը։
 27. ՀՀ դատական իշխանության մարմինների համակարգը, կազմակերպման և գործունեության կարգը։
 28. Դատական իշխանության մարմինների իրավական կարգավիճակը։
 29. ՀՀ դատախազության կազմակերպման և իրավասության սահմանադրական հիմունքները։
 30. Փաստաբանական ծառայությունը և դատական իշխանությանն աջակցող մյուս մարմինները։
 31. Սահմանադրական արդարադատությունը սահմանադրական վերահսկողության համակարգում։
 32. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի իրավական կարգավիճակը, կազմավորման կարգը և անկախության երաշխիքները։
 33. Դատական սահմանադրական վերահսկողության ձևերը։
 34. Սահմանադրական դատարանի լիազորություններն ու դրանց իրականացման առանձնահատկությունները։
 35. Սահմանադրական դատավարության ընթացակարգի առանձնահատկությունները։ Սահմանադրական դատարանի ակտերը։ Սահմանադրական վեճերի լուծման առանձնահատկությունները։
 36. Տեղական ինքնակառավարման հասկացությունն ու համակարգը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները։
 37. Ժողովրդավարական և սոցիալական պետության սահմանադրական բնութագիրը։
 38. Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական պարտականությունները։
 39. Կառավարման ընդհանուր հասկացությունը։ Պետական կառավարման գործառույթներն ու կառուցակարգը։
 40. Գործադիր իշխանության էությունը և տեղը իշխանությունների բաժանման համակարգում։ Գործադիր իշխանությունը և պետական կառավարումը։
 41. Վարչական իրավունքի սուբյեկտների համակարգը։ Վարչաիրավական նորմի հասկացությունը, բովանդակությունը և տեսակները։ Վարչաիրավական հարաբերությունների հասկացությունը և հիմնական գծերը։
 42. Քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները պետական կառավարման բնագավառում։ Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց վարչաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում։
 43. Պետական ծառայության իրավական կարգավորումը։ Պետական կառավարման մարմինների ծառայողների վարչաիրավական կարգավիճակի հիմունքները։
 44. Հանրային ծառայության հիմնական սկզբունքները։ Քաղաքացիական ծառայության հիմնահարցը ՀՀ-ում։ Համայնքային ծառայության առանձնահատկությունները։
 45. Հանրային ծառայողների իրավական վիճակը։ Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և ծառայողների դասային աստիճանները։
 46. Գործադիր իշխանության մարմինների հասկացությունը և կազմավորման սկզբունքները։
 47. ՀՀ նախագահի լիազորությունները գործադիր իշխանության բնագավառում։
 48. ՀՀ կառավարության գործունեության կազմակերպման կարգը։
 49. Պետական և ոչ պետական տնտեսական կազմակերպությունների կարգավիճակի վարչաիրավական հիմունքները։
 50. Հասարակական կազմակերպությունների կարգավիճակի վարչաիրավական հիմունքները։
 51. Կառավարման վարչաիրավական ձևերը և մեթոդները։ Կառավարման իրավական ակտերի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները։ Կառավարման իրավական ակտերի նախապատրաստման գործընթացը։
 52. Վարչական պատասխանատվության հիմնական գծերը։ Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվության առանձնահատկությունները։
 53. Վարչական տույժի տեսակները։
 54. Վարչական վարույթի և վարչարարության հիմնական սկզբունքները։
 55. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննող սուբյեկտների իրավական վիճակը։
 56. Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար։ Վարչական կարգով նյութական պատասխանատվության ենթարկելու առանձնահատկությունները։
 57. Վարչական դատավարության և վարչական արդարադատության ինստիտուտների հարաբերակցությունը։ Վարչական դատավարության սկզբունքները։
 58. Վարչական դատավարության մասնակիցների կարգավիճակը։ Վարչական դատավարությունը և մարդու իրավուքների պաշտպանությունը։
 59. Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործերի վարույթը վարչական դատարանում։
 60. Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման ոլորտում։
 61. Տնտեսության և ներդրումների կառավարումը։
 62. Գյուղատնտեսության կառավարումը։ Բնապահպանության կառավարումը։ Շինարարության և բնակարանային կոմունալ տնտեսության կառավարումը։
 63. Տրանսպորտի և կապի կառավարումը։ Էներգետիկայի կառավարումը:
 64. Ֆինանսների և վարկի կառավարումը։
 65. Կրթության կառավարումը։ Գիտության կառավարումը։ Մշակույթի կառավարումը։ Սպորտի կառավարումը: Առողջապահության կառավարումը։
 66. Քաղաքացիների սոցիալական ապահովության կառավարումը։
 67. Պաշտպանության կառավարումը։ Ազգային անվտանգության կառավարումը։ Ոստիկանության կառավարումը։ Արտաքին գործերի կառավարումը։
 68. Արդարադատության բնագավառի կառավարումը։
 69. Տարածքային կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։ Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայողների կարգավիճակը։
 70. Ֆինանսական համակարգի առանցքային ինստիտուտների ընդհանուր բնութագիրը։ Պետության ֆինանսական գործու­նեության ընդհանուր բնութագիրը։
 71. Ֆինանսական իրավունքի առարկան և համակարգը։ Ֆինանսաիրավական նորմերի բնորոշ գծերը, դրանց կառուցվածքը և տեսակները։ Ֆինանսական հարաբերությունների առանձնահատկությունները, դրանց տարրերը և տեսակները։
 72. Ֆինանսաիրավական պատասխանատվությունը՝ որպես իրավաբանական պատասխանատվության տեսակ։
 73. Ֆինանսական վերահսկողության ձևերը և տեսակները։
 74. Ստուգումն իրականացնողների և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականությունները:
 75. Հարկային ստուգման անցկացման կարգը: Հարկ վճարողների (հարկային գործակալների) և դրանց պաշտոնատար անձանց իրավունքները և պարտականությունները։
 76. Հարկային մարմնի (հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար անձի) պարտականությունները և լիազորությունները:
 77. Հարկային իրավախախտումների տեսակները և դրանց կատարման դեպքում հարկային պատասխանատվությունը:
 78. Շահութահարկը և եկամտային հարկը՝ որպես պետական հարկատեսակներ։
 79. Անշարժ գույքի հարկը և փոխադրամիջոցների գույքահարկը՝ որպես տեղական հարկատեսակներ։
 80. Պետական բյուջեի եկամուտները։ Պետական բյուջեի ծախսերը։
 81. Պետական բյուջեի գործընթացի փուլերը։ Համայնքային բյուջեի գործընթացի փուլերը։
 82. Ապահովագրության ձևերը և տեսակները, ապահովագրական գործունեության լիցենզավորումը։ Ապահովագրական միջնորդային գործունեությունը. ապահովագրական ոլորտում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները։
 83. ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը։ Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը։
 84. Կենտրոնական բանկի տեղը ՀՀ բանկային համակարգում։ Դրամաշրջանառության իրավական կարգավորումը։
 85. ՀՀ ֆինանսական համակարգի հաշտարարը:
 86. Արժութային կարգավորման հասկացությունը և բովանդակությունը. արժութային վերահսկողություն։
 87. Համալիր հարկային ստուգումների պլանավորումը և դրանց հաճախականությունը:
 88. Ապակենտրոնացման և ապակոնցենտրացման սկզբունքների հարաբերակցությունը։
 89. Տարածքային կառավարման խնդիրները։ Տարածքային կառավարման սկզբունքները։
 90. Մարզպետի իրավական վիճակը։ Մարզպետի գործունեությունն ըստ ՀՀ կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման բնագավառների։ Մարզպետի կողմից ՀՀ գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգումը։
 91. Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքը և իրավական վիճակը։ Մարզպետարանի աշխատակազմի կառավարման և ղեկավարման մարմինները։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունները և պատասխանատվությունը։
 92. Տեղական ինքնակառավարումը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք։ Տեղական ինքնակառավարումը որպես համայնքային նշանակության հարցերի ինքնուրույն լուծման իրավունք։
 93. Տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև։
 94. Ազատ համայնքի տեսության էությունը։ Ինքնակառավարման հասարակական և պետական տեսութունները։
 95. Տեղական ինքնակառավարման արտասահմանյան մոդելները։
 96. Տեղական ինքնակառավարման տարածքային հիմքը։ Միջհամայնքային միավորումները
 97. Տեղական ինքնակառավարման գործունեության ֆինանսա-տնտեսական հիմունքները։
 98. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության իրավական հիմունքները։
 99. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր և արտահերթ ընտրությունների նշանակումը (հիմքերն ու կարգը)։
 100. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները (ընդհանուր բնութագիրը)։
 101. Համայնքի ավագանու իրավական վիճակը։ Համայնքի ավագանու գործունեության կազմակերպումը։
 102. Համայնքի ղեկավարի իրավական վիճակը։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնանկության և լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը և կարգը։
 103. Տեղական ինքնակառավարման երաշխիքների հասկացությունը և համակարգը։
 104. Համայնքի բյուջեն (հասկացությունը, կառուցվածքը, ձևավորման աղբյուրները և բյուջետային գործընթացը համայնքում)։
 105. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության իրավական և մասնագիտական հսկողությունը։
 106. Երևանի ավագանու կազմակերպման կարգը, կառուցվածքը և գործունեության կազմակերպումը։
 107. Երևանի ավագանու վերահսկողական լիազորությունները։
 108. Երևանի քաղաքապետի իրավական վիճակը և գործառույթները տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության և լիազորությունների դադարեցման կարգը։
 109. Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները ավագանու հետ հարաբերություններում։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը։
 110. Բնապահպանական իրավունք. ձևավորման պատմական նախադրյալները, որպես իրավունքի ինքնուրույն ճյուղի առանձնացման հիմնահարցերը, համակարգը։
 111. Բնապահպանական իրավունքի հարաբերակցությունն իրավունքի հարակից ճյուղերի հետ։ Բնապահպանական իրավունքի սկզբունքները։
 112. 1972թ. Ստոկհոլմի կոնֆերանսի Սկզբունքների հռչակագիրը և գործողությունների ծրագիրը. դերը և նշանակությունը միջազգային բնապահպանական իրավունքի ձևավորման գործում։
 113. 1992թ. Ռիոյի Սկզբունքների հռչակագիրը` որպես բնապահպանական քաղաքականության ձևավորման հիմք։ «Կայուն զարգացման» հայեցակարգը միջազգային բնապահպանական իրավունքում։
 114. Բնապահպանական քաղաքականության ձևավորման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։ Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում։
 115. Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը և շրջակա միջավայրի որակի ապահովումը ՀՀ-ում։
 116. ՀՀ բնապահպանական օրենսդրություն. հասկացությունը, համակարգը և զարգացման միտումները։ Բնապահպանական օրենսդրության կոդիֆիկացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 117. Միջազգային բնապահպանական իրավունքի ձևավորումը և զարգացումը. Բեռնի կոնֆերանսի դերն ու նշանակությունը։
 118. Բնապահպանական իրավունքի օբյեկտների հասկացությունը, առանձնահատկությունները և իրավական ռեժիմը։ Բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների դերը և նշանակությունը շրջակա միջավայրի որակի ապահովման հարցում. հիմնադրումը և գործունեության հիմնախնդիրները։
 119. Շրջակա միջավայրի պահպանության սահմանադրական հիմունքները։ Շրջակա միջավայրի պահպանությունը ներակա և ապագա սերունդների համար` որպես պետության ներքին և արտաքին գործառույթ։
 120. Մարդու բնապահպանական իրավունքները։
 121. «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիայի դերը և նշանակությունը բնապահպանական իրավունքների զարգացման համատեքստում. առանձնահատկությունը որպես միջազգային բնապահպանական կոնվենցիա։
 122. Բնապահպանական տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման տեղեկատվական ապահովման կառուցակարգերը։ Շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշումների ընդունման գործընթացին մասնակցելու իրավունքը։
 123. Շրջակա միջավայրի հարցերով արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. օրենսդրությունը և պրակտիկան։
 124. Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը. Բնօգտագործման իրավունք. հասկացությունը, տեսակները, սուբյեկտները, օբյեկտները և բովանդակությունը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման պետական կառավարման հասկացությունը. մեթոդները և սկզբունքները։
 125. Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման պետական կառավարման ձևավորումը, զարգացումը և հիմնահարցերը ՀՀ-ում։ Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական գործիքները. իրավական հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում։
 126. Շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպաիրավական գործիքները. իրավական հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները։ Բնապահպանական մոնիթորինգի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ միջազգային պարտավորությունների իրականացման համա­տեքստում։
 127. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն. նպատակը և դերը։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության և ՇՄԱԳ-ի հարաբերակցությունը. ՀՀ և ԵՄ օրենսդրության համեմատական վերլուծություն։
 128. Բնապահպանական վերահսկողություն. դերը և նշանակությունը շրջակա միջավայրի որակի ապահովման գործում։ Լիցենզավորման դերը շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպաիրավական մեխանիզմների համակարգում։
 129. Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրները բնապահպանական օրենսդրության պահանջների խախտման համար։
 130. Հողերի պահպանության կազմակերպաիրավական միջոցները։ Ջրի ազգային քաղաքականությունը և ջրի ազ­գա­յին ծրա­գի­րը՝ որպես ջրային ռեսուրսների պահպանության և օգտագործման պլանավորման իրավա­կան հիմք։ Ջրօգտագործման իրավունքը և նրա տեսակները. ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները։
 131. Մթնոլորտային օդի իրավական պահպանությունը։ Օզոնային շերտի պահպանությունը. Միջազգային և ազգային բնապահպանական իրավունքի զարգացման հիմնախնդիրները կլիմայի փոփոխության համատեքստում. հնարավորություններ և հիմնահարցեր Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում։
 132. Ընդերքի օգտագործման և պահպանության իրաական կարգավորման հիմնահարցերը։ Կենսաբազմազանության օգտագործումը և պահպանությունը միջազգային իրավունքում։ Անտառների օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 133. Կենդանական աշխարհ. օգտագործման և պահպանության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 134. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ձևավորման նախադրյալները և իրավական ռեժիմը։ Վտանգավոր նյութերի և թափոնների հետ վարվելու իրավական կարգավորումը. ազգային և միջազգային օրենսդրություն։ Արտակարգ բնապահպանական վիճակ և աղետ. օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները։
 135. Եվրոմիության բնապահպանական քաղաքականության սկզբունքները և հիմնական ուղղությունները։ Բարրի Կոմմոների սկզբունքները (օրենքները) և դրանց կիրառումը իրավաստեղծ գործունեության ընթացքում։
 136. Եվրոպական իրավունքի զարգացման պատմական նախադրյալները։ 1952թ. Ածխի և պողպատի եվրոպական ընկերակցության հիմնադիր պայմանագիրը։ 1957թ. Եվրոպական տնտեսական ընկերակցության և Եվրոպական ատոմային էներգիայի ընկերակցության հիմնադիր պայմանագրերը։
 137. Եվրոպական իրավունքը` որպես ինքնուրույն իրավական համակարգ։ Միասնական եվրոպական ակտը` որպես ինտեգրացիոն գործընթացների խորացման նոր փուլ։
 138. Եվրոպական իրավունքի կառուցվածքը։ Եվրոպական միության ստեղծումը և եվրոպական իրավունքի զարգացումը։ Եվրոպական միության քաղաքացիության ինստիտուտի ամրագրումը։
 139. Եվրոպական միության տնտեսական և արժույթային միության հասկացությունը։ Եվրոպական միության անդամ պետությունների համագործակցությունը ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ոլորտում։
 140. Եվրոպական միության անդամ պետությունների ոստիկանության և դատական մարմինների համագործակցությունը քրեաիրավական ոլորտում։
 141. Եվրոպական իրավունքի հարաբերակցությունը ներպետական իրավունքի հետ։ Եվրոպական իրավունքի հարաբերակցությունը միջազգային իրավունքի հետ։
 142. Եվրոպական իրավունքի գերակայության սկզբունքի նշանակությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները։
 143. Եվրոպական միության անդամ պետությունների դուալիստական և մոնիստական համակարգերը։ Եվրոպական իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի հասկացությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները։
 144. Եվրոպական իրավունքի նորմերի ուղղակի գործողության սկզբունքի կայացման պատմական նախադրյալները, պատճառները և չափանիշները։
 145. Եվրոպական իրավունքի նորմերի ուղղակի կիրառելիության սկզբունքի էությունը։ Եվրոպական իրավունքի նորմերի դատական պաշտպանվածության սկզբունքի նշանակությունը։
 146. Եվրոպական իրավունքի նորմերի դատական պաշտպանություն իրականացնող դատական մարմինները։ Ազգային դատական մարմինների դերը եվրոպական իրավունքի պաշտպանության ու կիրառման գործում։
 147. Եվրոպական իրավունքի աղբյուրների համակարգը։ Հիմնադիր պայմանագրերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ Եվրոպական միության նորմատիվիրավական ակտերը որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանի որոշումները որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։
 148. Եվրոպական միության իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները որպես եվրոպական իրավունքի աղբյուր։ Եվրոպական միության իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների տեսակները և դրանց բովանդակությունը։
 149. Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի հասկացությունը և առանձնահատկությունները։ Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցման սկզբունքները։
 150. Իշխանությունների բաժանման տեսության կիրառման հնարավորությունը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։
 151. Եվրոպական հանձնաժողովի տեղը և դերը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական հանձնաժողովի ձևավորման կարգը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները։ Եվրոպական խորհրդի տեղը և դերը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։
 152. Եվրոպական խորհրդի աշխատանքի կազմակերպման ձևերը։
 153. Եվրոպական ընկերակ­ցությունների դատարանի տեղը և դերը ԵՄ ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանի իրավաբանական կարգավիճակի առանձնահատկությունները։ Եվրոպական ընկերակցությունների դատարանի և ազգային դատական մարմինների փոխհամագործակցության ընթացակարգը (Նախնական կարգավորման ընթացակարգ)։
 154. Եվրոպական միության խորհրդի ներքին կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները։ Եվրոպական միության խորհրդի դերը Եվրոպական միության որոշումների ընդունման գործընթացում։ Եվրոպական միության խորհրդի կողմից որոշումների ընդունման ձևերը։
 155. Եվրոպական խորհրդարանի տեղը և դերը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական խորհրդարանի իրավաբանական կարգավիճակի պատմական էվոլյուցիան։ Եվրոպական խորհրդարանի ներքին կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները։ Եվրոպական խորհրդարանի դերը Եվրոպական միության որոշումների ընդունման գործընթացում։
 156. Եվրոպական միության Աուդիտորների պալատի տեղը և դերը Եվրոպական միության ինստիտուցիոնալ համակարգում։ Եվրոպական միության Աուդիտորների պալատի ներքին կառուցվածքը և լիազորությունները։
 157. Որոշումների ընդունման ընթացակարգի հասկացությունը Եվրոպական միությունում և այդ գործընթացում ներգրավված սուբյեկտները։ Եվրոպական միության որոշումների ընդունման խորհրդատվական, համագործակցության և համաձայնեցման ընթացակարգերը։
 158. Եվրոպական միության որոշումների համատեղ ընդունման ընթացակարգը։ Եվրոպական միության հիմնադիր պայմանագրերի մեջ փոփոխություն կատարելու ընթացակարգը։
 159. Միջազգային համաձայնագրերի կնքման ընթացակարգը Եվրոպական միությունում։ Եվրոպական միությանը երրորդ պետությունների անդամակցության համար ներկայացվող չափանիշները։
 160. Եվրոպական միությանը երրորդ պետությունների անդամակցության ընթացակարգը։
 161. Ատենախոսության թեմային ու նախապատրաստման ընթացքին նվիրված հարցեր