Երևանի պետական համալսարան (Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ)

Կազմակերպություն
Հարցաշար
Հանրային կառավարում
Հարցեր
 1. Գիտական կառավարում․թեյլորիզմ
 2. Կառավարմանն վարչական դպրոց Ա․Ֆայոլ
 3. Է․Մեյո․մարդկային հարաբերությունների դպրոց
 4. Կառավարման համակարգային և իրավիճակային մոտեցումներ
 5. Կառավարման մոտիվացիոն տեսություններ․ X, Y, Z տեսությունները
 6. Վ․Վիլսոն․կառավարման գիտության ուսումնասիրությունը
 7. Մ․Վեբեր․բյուրոկրատիա․պաշտոնատար անձի կարգավիճակը կառավարման բյուրոկրատական համակարգում
 8. Լ․Գուլիք․POSDCORB սկզբունքների գործարկումը կառավարման ոլորտում
 9. Թ․Պարսոնս․գործառութային մոտեցումը հանրային կառավարման ոլորտում
 10. Ս.Օտտ. Կազմակերպական մշակույթի ընկալումը
 11. Դ.Վալդո. վարչական պետության կոնցեպտը
 12. Գ. հանրային և մասնավոր կառավարում
 13. Դ․Թոմփսոն․Վարչական էթիկայի հնարավորությունները
 14. Հանրային ծառայության էթիկայի դերն ու նպատակները
 15. Պետական-քաղաքացիական ծառայության բարոյա-էթիկական հիմքերը
 16. Հանրային կառավարման համակարգի ամբողջականություն (public integrity).էթիկա և կոռուպցիա
 17. Վարչական էթիկայի ձևավորման տեխնոլոգիաները
 18. Կոռուպցիան հանրային կառավարման համակարգում. կոռուպցիայի սահմանումները, հատկանիշները, պատճառները և հետևանքները
 19. Քաղաքացիական մշակույթ
 20. Նեոինստիտուցիոնալ մոտեցումները կառավարման ոլորտում
 21. Կառավարման հայեցակետը միջազգային հարաբերություններում. կառույցներ և ինստիտուտներ
 22. Նոր ֆունկցիոնալիզմ
 23. Ֆեդերալիզմ և ֆունկցիոնալիզմ
 24. Մասնակցային կառավարման հայեցակարգը. Հիմնական դերակատարները
 25. Միջավայրային կառավարում
 26. Կառավարման հայեցակետը զարգացման տեսություններում. Իշխանություն և պետություն
 27. Կորպորատիվ կառավարման հասկացությունը և սահմանումները
 28. Նեոդասական դպրոց և քեյնսիականություն
 29. Սոցիալական պետության հայեցակարգը
 30. Հանրային կառավարման դասական մոդելի հայեցակարգային հիմքերը
 31. Նոր հանրային կառավարում (NPM/NPG). Հիմնական գաղափարական տարրերը
 32. Պետության գործառույթների դասակարգումը
 33. Վերահսկողությունը հանրային կառավարման ոլորտում
 34. Հանրային քաղաքականության սահմանումները և հիմնական ենթաոլորտները
 35. Հանրային քաղաքականության վերլուծության փուլերը. փուլերի տեսություն
 36. Թեոդոր Լոուիի բաշխիչ, վերաբաշխիչ, կարգավորիչ և հարակազմիչ քաղաքականությունները
 37. Հանրային քաղաքականության ռացիոնալ ընտրության և սահմանափակ ռացիոնալության մոդելները
 38. Ինկրեմենտալիզմ
 39. Հանրային ընտրության տեսություն և ինստիտուցիոնալիզմ
 40. Բոմգարտների և Ջոնս. քաղաքականության հավասարակշռված փոփոխման անհրաժեշտությունը հանրային քաղաքականության մեջ
 41. Ջ.Քինգդոն. հանրային քաղաքականության օրակարգ
 42. Հանրային քաղաքականության օրակարգի հաստատման մակարդակները
 43. Հանրային քաղաքականության վերլուծության սկզբունքները
 44. Հանրային ծառայությունների մատուցման սկզբունքները
 45. Քաղաքականության ձևակերպում և որոշումների ընդունում
 46. Քաղաքականության իրականացման գործընթացը
 47. Քաղաքականության գնահատում և դադարեցում
 48. Հանրային քաղաքականության միջավայրային ազդեցության գնահատում
 49. Հանրային քաղաքականության տեխնոլոգիական գնահատում
 50. Ծախք-շահույթ վերլուծության կիրառումը հանրային քաղաքականության մեջ
 51. Քաղաքականության վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները
 52. Հանրային քաղաքականության փորձագիտական ապահովումը և ուղեղային կենտրոնները
 53. Կառավարման ապակենտրոնացում
 54. Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Մեծ Բրիտանիայում
 55. Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Գերմանիայում
 56. Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Ֆրանսիայում և սկանդինավյան երկրներում
 57. Հանրային մենեջմենթ հասկացությունը
 58. Հանրային հատվածի բարեփոխումներ. Հիմնական դիսկուրսիվ ընկալումները
 59. Հանրային հատվածի բարեփոխումների մոդելը. Արտաքին միջավայր
 60. Հանրային մենեջմենթի բարեփոխումներ. ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական նպատակները
 61. Հանրային մենեջմենթի բարեփոխումների գործնական իրականացման եղանակները և արդյունքների գնահատման մոդելը
 62. Վարչա-քաղաքական ռեժիմների հանգուցային առաձնահատկությունները. գործադիր իշխանության էությունը
 63. Հանրային մենեջմենթի ֆինանսական հատվածի բարեփոխումներ
 64. Հանրային մենեջմենթի կազմակերպական միջավայրի բարեփոխումներ
 65. Հանրային մենեջմենթի կատարողականի գնահատաման բարեփոխումների տարրերը
 66. Հանրային մենեջմենթի անձնակազմի բարեփոխումները
 67. Կառավարչական մշակույթ և փիլիսոփայություն
 68. Հանրային մենեջմենթի բարեփոխման սցենարը. բարեփոխման հետագծեր, հիմնական տարրերը
 69. Հանրային մենեջմենթի բարեփոխումը իբրև ռազմավարական որոշումների կայացման ոլորտ. 4 M մոդելը
 70. Ռազմավարական մենեջմենթ
 71. Ռազմավարական պլանավորումը և դասական հանրային կառավարման մոդելը
 72. Ռազմավարական պլանավորման փուլերը: Արտաքին միջավայրի գործոնները
 73. Ռազմավարական պլանավորման փուլերը: Կազմակերպության թույլ և ուժեղ կողմերի հետազոտությունները
 74. Բյուրոկրատական իշխանության ռեսուրսները. Տեղեկատվություն, մասնագիտացում, որոշումների կայացման գործընթաց և քաղաքական աջակցություն
 75. Բյուրոկրատական իշխանության ռեսուրսները. Ապաքաղաքականացվածություն, գերատեսչական գաղափարախոսություն և պաշտոնավարման ժամկետ
 76. Քաղաքական ինստիտուտների ռեսուրսները. Լեգիտիմություն,ֆինանսական լծակներ, գերատեսչական առաձգականության և ներկայացուցչականության հարցեր
 77. Պլանավորումը բյուրոկրատական քաղաքականության մեջ
 78. Բյուջետային գործընթացը բյուրոկրատական քաղաքականության մեջ. «տեխնոկրատական» մոտեցում, ֆինանսական ապակենտրոնացում և «տեխնիկական» բյուջետավորում
 79. Շուկայի ձախողման վերլուծություն.վերլուծության հիմնական փուլերը
 80. Կառավարության ձախողման վերլուծություն.վերլուծության հիմնական փուլերը
 81. Կառավարության հիմնական գործիքները
 82. Արդիականացման ընդհանուր բնութագիրը
 83. Քաղաքական զարգացումը և կարողությունները` որպես զարգացման հիմնական նախադրյալ
 84. Բացասական (նեգատիվ) քաղաքական զարգացում
 85. Կախվածության տեսություն
 86. Բյուրոկրատական համակարգի փոփոխականները
 87. Օպերացիոնալ արդյունքներ
 88. Գործընթացի կատարելագործումն` իբրև հանրային կառավարման բարեփոխման արդյունք
 89. Կատարողականի բարձրացմանն ուղղված տեսլականը
 90. Բարեփոխման արդյունքն իբրև համակարգային կատարելագործում. Գնահատման տարրերը
 91. Արդյունքները և արդյունքահեն մոտեցումը որպես տեսլականի իրագործում
 92. Կոնֆլիկտի զարգացման երեք փուլերը և կառավարման մեթոդները
 93. Ժամանակակից տեխնոլոգիաների դերը կառավարման ոլորտում. Էլեկտրոնային կառավարում
 94. Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության ձևերը և մեխանիզմները
 95. Հանրային կառավարում և քաղաքացիական հասարակություն
 96. Հասարակական կազմակերպությունների դերը հանրային կառավարման ոլորտում
 97. Հանրային-մասնավոր-երրորդ հատված փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները
 98. Տնտեսության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը
 99. Բյուջետային դեֆիցիտ և պետական պարտքի կառավարում
 100. Արդյունավետ կառավարում